Por­sche-le­gen­de gjør come­back

Por­sche 935 var et bru­talt, men vak­kert mons­ter da den ble in­tro­du­sert som fab­rikks­ra­cer i 1976. Nå er den til­ba­ke i mo­der­ne tap­ning.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

Det er så en må se to gan­ger: Er det ikke..? Nei, det stem­mer ikke helt, men hva er det? Por­sche over­ras­ket alle de frem­møt­te med en skik­ke­lig burs­dags­gave på årets Renns­port Re­union på La­gu­na Seca i Ca­li­for­nia sis­te hel­gen i sep­tem­ber.

En Por­sche 935 i mo­der­ne tap­ning ba­sert på da­gens 911 GT2 RS. 935-be­teg­nel­sen er ikke hva som helst i Por­sche-sam­men­heng. Den er en le­gen­de.

Suk­sess fra dag en

Por­sche had­de lyk­kes i sin kamp for å vin­ne to­tal­sei­er på Le Mans med 917K i 1970 og 1971. Etter tre hjemme­sei­re for frans­ke Ma­tra i åre­ne 1972 til 1974 var Por­sche igjen klar for å ut­ford­re tro­nen med en vi­dere­ut­vik­ling av 908: Por­sche 936 skul­le ta to im­po­ne­ren­de sei­re i 1976 og 1977.

Pa­ral­lelt job­bet man vi­de­re med ut­vik­ling av 911 Car­re­ra RSR 2.1 Tur­bo som had­de blitt num­mer to i 1974. Mo­del­len ble kalt 935, og den skul­le kon­kur­re­re un­der Grup­pe 5-reg­le­men­tet som for­ut­sat­te at mo­del­len skul­le va­ere ba­sert på en pro­duk­sjons­bil.

Por­sche selv byg­de kun ett ek­semp­lar av en lett­vekts­ut­ga­ve, Por­sche 935/77 – kalt «Baby», for å kun­ne kjø­re mot BMW og Ford i Di­vi­sjon II. Etter sei­er i sup­por­tra­cet for Tysk­land Grand Prix i 1977 ble den pen­sjo­nert. In­tet mer å be­vi­se!

Fra fab­rikk- til pri­vat­sat­sing

Til Le Mans 1978 byg­de Por­sche sin and­re og sis­te 935 fab­rikks­ra­cer, den dra­ma­tis­ke 935/78 «Mo­by Dick». Den ble målt til 366 km/t på Mul­san­ne-strek­ket, men høyt driv­stoffor­bruk før­te til man­ge de­pot­stopp og kun en 8. plass to­talt.

Por­sche had­de noe helt nytt på gang

for Le Mans på 1980-tal­let, så de fort­sat­te å byg­ge 935 kunde­bi­ler som ble vi­dere­ut­vik­let av fle­re team med Kre­mer Racing i Köln som den frems­te. Etter de­res Le Mans-sei­er i 1979 ble bi­le­ne brukt i uli­ke se­ri­er både i DTM i Tysk­land, i Aust­ra­lia, Eng­land og ikke minst i Im­sa-se­ri­en i USA.

Her kom også den sis­te vik­ti­ge sei­e­ren for mo­del­len: 12-ti­mers­lø­pet på Se­bring i 1984. Da had­de den log­get rundt 125 sei­re på 370 løp i hen­de­ne på fø­re­re som Jacky Ickx, Jochen Mass, Rolf Stom­me­len, Klaus Lud­wig, Derek Bell og Paul New­man. I sann­het en av Por­sches mest suk­sess­ful­le mo­del­ler gjen­nom ti­de­ne.

Ju­bi­le­ums­le­gen­de

Med det his­to­ris­ke bak­tep­pet be­stem­te Por­sche seg for å ut­vik­le en skik­ke­lig ka­ra­mell å suge på for fans med dyp lomme­bok: En mo­der­ne 935 ba­sert på 911 GT2 RS med ka­ros­se­ri form­gitt som en hyllest til «Mo­by Dick».

Spe­sial­ut­ga­ven er hele 32 centi­me­ter leng­re og 15 centi­me­ter bre­de­re enn 9111 GT2 RS og ut­styrt med en enorm, to me­ter bred bak­vin­ge. Selv om yt­ter­må­le­ne over­går do­nor­bi­len, er vek­ten på nye 935 re­du­sert, slik at den nok er enda ras­ke­re enn de 2,8 se­kun­de­ne GT2 RS bru­ker på fra 0 til 100 km/t. For driv­lin­jen er hen­tet di­rek­te fra ori­gi­na­len, mens brem­ser er mer i bane­mo­dus.

Hele bi­len er i bane­mo­dus, for de 77 ek­semp­la­re­ne Por­sche skal byg­ge er ikke gate­god­kjent. Stan­dard­far­gen er Agate Grey, og da er pri­sen fra fab­rikk 701.948 euro (ikke til­fel­dig!), drøye 6,6 mil­lio­ner kro­ner. Skal du ha den i Mar­ti­ni-kled­ning får du ikke ra­batt for re­kla­men, men må be­ta­le eks­tra selv­føl­ge­lig.

Så det blir ikke noe van­lig syn på Rud­sko­gen det­te.

„„In­tro­du­sert i 1976 som ren fab­rikkra­cer „„Vi­dere­ført som kunde­bi­ler til pri­vat­team

FOTO: POR­SCHE

BRUTAL HYLLEST: 911 GT2 RS er ba­sis for Por­sches nye 935 med kla­re hint til 40 år gam­le 935 «Mo­by Dick».

FOTO: POR­SCHE

GAM­MELT OG NYTT: Gam­le 935 er in­spi­ra­sjons­kil­den til den nye.

FOTO: IVAR ENGERUD

UNI­KE FABRIKKSKLENODIER: «Baby» fra 1977 (nr. 40) og «Mo­by Dick» fra 1978 (nr. 43) er to av de mest le­gen­da­ris­ke 935-ra­cer­ne, si­den de ble brukt i fab­rik­kens team kledd i Mar­ti­ni-drakt. Beg­ge ei­es fort­satt av Por­sche og er en del av de­res his­to­ris­ke ra­ce­re som de­mon­stre­res av og til. Som her på Good­wood Fes­ti­val of Spe­ed.

FOTO: POR­SCHE

SURPRISE, SURPRISE! Den tid­li­ge­re F1-fø­re­ren Mark Web­ber av­du­ket over­ras­kel­ses­ga­ven på Renns­port Re­union.

FOTO: POR­SCHE

LE­GEN­DA­RISK BA­NE: Den nye 935 fikk seg noen run­der på La­gu­na Seca un­der Renns­port Re­union.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.