Re­kord­vekst for Sanlorenzo

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SILBERG

Mas­si­mo Perot­ti had­de 20 års farts­tid hos Azimut før han tok over Sanlorenzo i 2005 og fikk verf­tet som var en lille­putt til å vokse i re­kord­fart.

Tid­lig på 2000-tal­let så in­ves­to­rer på båt­bran­sjen som gull­kan­tet. De åp­net penge­sek­ke­ne på vidt gap og be­tal­te i dyre dom­mer for «kat­ta i sek­ken».

Dyre­kjøpt

Båt­bran­sjen er mu­li­gens en av de mest syk­lis­ke bran­sje­ne som fin­nes. Det er imid­ler­tid ikke gjort på et blunk å øke ka­pa­si­te­ten når kun­de­ne står i kø for å kjø­pe bå­ter og be­stil­le yach­ter. Når kun­de­ne aner uråd og fø­ler at ver­den og øko­no­mi­en er blitt en smu­le utrygg, er båt el­ler yacht det sis­te de vur­de­rer å kjø­pe. Re­sul­ta­tet er at pro­du­sen­te­ne har «la­ger­salg» med ast­ro­no­mis­ke ra­bat­ter.

I 2007 kjøp­te Bain Ca­pi­tal Ba­va­ria Yacht­bau. Pri­sen er hem­me­lig, men den skal ha lig­get på rundt el­le­ve mil­li­ar­der kro­ner. I dag er Ba­va­ria så godt som kon­kurs. Like ille var det ikke i 2013 da Da­li­an Wan­da kjøp­te den bri­tis­ke pro­du­sen­ten Sunse­ek­er. De be­tal­te bare 3,2 mil­li­ar­der kro­ner. Sunse­ek­er be­gyn­te å tje­ne pen­ger igjen i 2016. To rus­sis­ke in­ves­to­rer fikk Fair­line na­er­mest «gra­tis». De be­tal­te ikke mer enn 45 mil­lio­ner kro­ner i 2016. Hva Mas­si­mo Perot­ti be­tal­te for Sanlorenzo er hem­me­lig, men verf­tet var en lo­kal, ita­li­ensk pro­du­sent med et godt ryk­te som ikke om­sat­te for mer enn cir­ka 400 mil­lio­ner kro­ner i 2005 da Perot­ti kjøp­te ak­sje­ma­jo­ri­te­ten.

Sten på sten

Perot­ti snud­de så godt som alle ste­ne­ne. Han fikk ut­vik­let nye mo­del­ler, inn­le­det sam­ar­beid med kjen­te de­sig­ne­re, be­gyn­te å byg­ge stør­re yach­ter i stål og alu­mi­ni­um, økte pro­duk­sjons­ka­pa­si­te­ten og sat­set på eks­port. Han har ikke helt klart å ta igjen sin tid­li­ge­re ar­beids­gi­ver Azimut-be­net­ti, som er størst i ver­den og må også se seg slått av Fer­ret­ti-grup­pen, men med en om­set­ning på over tre mil­li­ar­der kro­ner er Sanlorenzo nå ver­dens tred­je størs­te pro­du­sent av yach­ter som er over 24 me­ter lan­ge.

San­lo­renzos kjerne­mo­del­ler, som byg­ges i glass­fi­ber, er de­sign­mes­sig tra­di­sjo­nell du­sin­vare i seg­men­tet for mi­ni-yach­ter. Den størs­te glass­fi­ber­mo­del­len er SD 126. Den 38 me­ter lan­ge yach­ten har plass til ti gjes­ter og et mann­skap på seks per­soner. Sanlorenzo gir imid­ler­tid kun­de­ne gans­ke vidt spille­rom når det gjel­der å til­pas­se in­te­ri­ø­ret og sti­len un­der dekk.

Det verf­tet kal­ler Su­per­yacht er yach­ter som er fra 40 til 80 me­ter lan­ge. De byg­ges en­ten i stål el­ler alu­mi­ni­um og har en langt mer pro­gres­siv og mo­der­ne de­sign. For ti­den har Sanlorenzo 15 sto­re yach­ter un­der byg­ging.

Ny­kom­mer­ne

I an­led­ning av at det er 60 år si­den verf­tet ble grunn­lagt in­tro-

STO­RE GLASSFLATER: Den nye Sl-mo­del­len til Sanlorenzo er ikke opp­sikts­vek­ken­de, men den har har­mo­nis­ke lin­jer og er lett å like for man­ge.

FLÅ­TEN: Sanlorenzo har en flå­te med har­mo­nis­ke mo­del­ler i for­skjel­li­ge stør­rel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.