Fre­de­ri­que Constant fei­rer 30 år

Fre­de­ri­que Constant fei­rer 30 år i bran­sjen på kom­pli­sert vis.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - JON HEN­RIK HARALDSEN

Fra nav­net å døm­me ale­ne, kun­ne «Fre­de­ri­que Constant» til­hørt det sam­me gode sel­skap som aer­ver­di­ge Aude­mars Pi­gu­et, Pa­tek Philip­pe, og Vache­ron Constan­tin. Rik­tig­nok er Fre­de­ri­que Constants ho­ved­kvar­ter uten­for Genè­ve kun et sten­kast unna sist­nevn­te, men der slut­ter også lik­he­te­ne. Si­den 1998 har Fre­de­ri­que Constant hand­let om le­ve­re mest mu­lig luk­sus, til over­kom­me­li­ge pri­ser.

Kom­pli­sert ur

Når Fre­de­ri­que Constant i år fyl­ler 30 år i bran­sjen, er det­te en an­led­ning som skal mar­ke­res. Det sveit­sis­ke mer­ket trek­ker nå slø­ret av Fre­de­ri­que Constant QP Tour­bil­lon Ma­nu­factu­re, som er de­res mest kom­pli­ser­te klok­ke til dags dato. Mo­del­len byr på to av ur­ver­de­nens yp­pers­te kom­po­si­sjo­ner, i form av en tour­bil­lon-me­ka­nis­me og evig­hets­ka­len­der. Først­nevn­te kor­ri­ge­rer for tyngde­kraf­tens ne­ga­ti­ve inn­virk­ning på ur­ver­kets pre­si­sjon ved å plas­se­re det re­gu­le­ren­de or­ga­net i et ro­te­ren­de bur. Sist­nevn­te in­ne­ba­erer en avan­sert ka­len­der­funk­sjon som tar høy­de for 30- og 31-da­gers må­ne­der, fe­bru­ar, og skudd­år. I teori­en tren­ger ikke klok­kens ka­len­der­vis­nin­gen jus­te­res i lø­pet av ei­e­rens leve­tid.

Dis­se to avan­ser­te kon­struk­sjo­ne­ne i en og sam­me klok­ke as­so­si­e­res gjer­ne med topp­mer­ker og sky­høye pri­ser. På opp­sikts­vek­ken­de vis har Fre­de­ri­que Constant klart å få pri­sen ned på et nivå som er til­gjen­ge­lig for fle­re. Årets evig­hets­ka­len­der med tour­bil­lon er selve kul­mi­na­sjo­nen av mer­kets er­fa­rin­ger og kunn­skap rundt in­du­stria­li­se­ring av mikro­me­ka­nikk. Si­den 2004 har mer­ket sat­set tungt på egen­pro­duk­sjon av ur­verk med mile­pae­ler som en egen tour­bil­lon (2008) og evig­hets­ka­len­der (2016). Kom­bi­na­sjo­nen av de to tar det hele til et helt nytt nivå.

Opp­sikts­vek­ken­de «bil­lig»

Det egen­pro­du­ser­te ka­li­ber FC-975 byr også på fle­re mo­der­ne og in­no­va­ti­ve løs­nin­ger. Ur­ver­kets gang­hjul og an­ker er ikke ut­ført i tra­di­sjo­nelt me­tall, men i si­li­si­um. Det let­te ma­te­ria­let er sva­ert hold­bart, sta­bilt ved tem­pe­ra­tur­end­rin­ger og har gode anti­mag­ne­tis­ke egen­ska­per. Ka­li­ber FC-975 er dess­uten auto­ma­tisk selv­opp­trek­ken­de og har en gang­re­ser­ve på 38 ti­mer. På fi­nish match­er det na­tur­lig nok ikke «kon­kur­ren­te­ne» i de høy­ere pris­klas­se­ne, men med per­la­ge og cô­tes de Genè­ve er ikke ur­ver­ket vondt for øyet.

Fre­de­ri­que Constant QP Tour­bil­lon Ma­nu­factu­re lan­se­res i to­talt fire uli­ke va­ri­an­ter, hvor fel­les­nev­ne­ren er en 42 mm kas­se. To av va­ri­an­te­ne leveres med skje­let­tert front, mens de res­te­ren­de har en tra­di­sjo­nell luk­ket tall­ski­ve med

clous de Pa­ris guil­loché. Tre av ut­ga­ve­ne er ut­ført i stål (én med gull­far­get PVD) og er til­gjen­ge­li­ge i 88 ek­semp­la­rer hver. Den mest eks­klu­si­ve ver­sjo­nen kom­mer i mas­sivt rødt gull og pro­du­se­res i 30 en- he­ter. For­ven­tet vei­le­den­de pris star­ter fra rundt 200.000 kro­ner, som utvil­somt er en god slump med pen­ger. Li­ke­vel er det opp­sikts­vek­ken­de lite for et så kom­pli­sert ur.

FOTO: FRE­DE­RI­QUE CONSTANT

KOM­PLI­SERT: Fre­de­ri­que Constant QP Tour­bil­lon Ma­nu­factu­re kom­bi­ne­rer to av ur­ver­de­nens mest avan­ser­te kom­pli­ka­sjo­ner.

EGENPRODUSERT: Ka­li­ber FC-975 pro­du­se­res ved Fre­de­ri­que Constants ma­nu­fak­tur uten­for Genè­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.