Si­ri Nils­sens tips til deg som vil bli en di­gi­tal og so­si­al le­der

Én av fire nors­ke topp­le­de­re får stryk i tek­no­lo­gis­ke kunn­ska­per

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - DIGITALISERING - BJØRN HENNING GRANDAL BHG@ FINANSAVISEN. NO

Hvor­for være grå og kje­de­lig når man med re­la­tivt enk­le grep kan bli spen­stig og at­trak­tiv? Det var tanke­gan­gen til adm. di­rek­tør Si­ri Nils­sen i Ame­sto Accoun­tHou­se da hun høs­ten 2015 be­stem­te seg for å gå «all in» på di­gi­ta­le og so­sia­le medi­er.

– Det er et par ting du rett og slett må slut­te å si som le­der: Lek med so­sia­le medi­er kan du dri­ve ned på fri­ti­den, og Face­bo­ok vir­ker ikke, det får mar­keds­av­de­lin­gen fik­se. For fak­tum er at her har du som le­der ver­dens størs­te mar­keds­plass bare et par taste­trykk unna deg.

Nils­sen tok grep selv, og suk­ses­sen har vært for­mi­da­bel. Hun me­ner at økt inn­sats på di­gi­talt salg og ak­tiv del­ta­gel­se i so­sia­le medi­er har mye av æren for den kraf­ti­ge veks­ten Ame­sto Accoun­tHou­se har hatt de sis­te 15 må­ne­de­ne.

– I lø­pet av 2016 økte Ame­sto Accoun­tHou­se om­set­nin­gen med 60 pro­sent fra 14 til 24 mil­lio­ner kro­ner og gikk sam­ti­dig til topps i kon­ser­net på med­ar­bei­der­til­freds­het. Og det bes­te er at 2017 har star­tet enda bed­re for oss, sier Nils­sen. Al­li­er deg med noen som er gode på so­sia­le medi­er. Be dem lære deg ba­sics og test det ut selv. Lær av and­re le­de­re i og uten­for eget sel­skap. Følg dem. Lag en for­ret­nings­stra­te­gi. Bestem hvil­ken pro­fil ditt sel­skap skal ha. Gå foran selv og vær in­volvert. Opp­ford­re folk rundt deg til å del­ta. In­ves­te­re tid og res­sur­ser. Kom deg ut av kom­fort­so­nen. Det er din plikt som sjef. Be­løn­ne og syn­lig­gjø­re di­gi­ta­le ini­tia­ti­ver og for­enk­ling. Inn­se at di­gi­ta­le sje­fer le­ver len­ger, sel­ger bed­re og har de bes­te med­ar­bei­der­ne.

Da Nils­sen star­tet sitt «stunt» på so­sia­le medi­er, had­de hun al­le­re­de en grun­dig plan med ty­de­li­ge KPI-er på plass, før sel­ska­pet tryk­ket på start­knap­pen.

– Grunn­mu­ren på plass

– Vi had­de al­le­re­de er­far­ne og gode salgs­res­sur­ser hos oss, så grunn­mu­ren var på plass. Det vi gjor­de var å leg­ge på et eks­tra lag ved å set­te fullt trykk på den di­gi­ta­le og so­sia­le salgs­si­den i til­legg. Det hand­ler egent­lig om å tør­re å dele kom­pe­tan­se og by på eks­per­te­ne våre. Man kan ikke set­te en pris­lapp på alt, og vi må hel­ler ikke ten­ke at vi skal ha «in­stant pay back».

Nils­sen me­ner at det i stor grad hand­ler om å være grunn­leg­gen­de nys­gjer­rig.

– Du be­hø­ver ikke være noen kløp­per i so­sia­le medi­er, men du må inn­se at det lig­ger et stort salgs­po­ten­si­al her. Det klo­kes­te du gjør som le­der er å ha flin­ke folk rundt deg, folk som er opp­vokst med so­sia­le medi­er og kan gi deg råd om hvor­dan du skal ma­nøv­re­re rik­tig.

Hav­ner bak­på

Iføl­ge en un­der­sø­kel­se fra De­loit­te sier 80 pro­sent av de spur­te at de fore­trek­ker å job­be for en di­gi­talt kom­pe­tent le­der. Sam­ti­dig vi­ser en un­der­sø­kel­se fra ana­lyse­sel­ska­pet Rock it at én av fire nors­ke topp­le­de­re får stryk i tek­no­lo­gis­ke kunn­ska­per.

Nors­ke le­de­re er iføl­ge Ame­sto-sje­fen i ferd med å hav­ne bak­på. Fort­set­ter de slik, me­ner hun at de dis­tan­se­rer seg fra med­ar­bei­der­nes hver­dag og vir­ke­lig­het.

– Ge­ne­ra­sjo­nen som er på vei inn i ar­beids­li­vet nå, for­hol­der seg til verk­tøy og platt­for­mer på en helt an­nen måte enn man­ge le­de­re gjør. De er flas­ket opp på so­sia­le medi­er, ap­per, åpen­het og de­lings­tan­ke. Fa­ren er at de fø­ler de går 15 år til­ba­ke i tid når de går inn dø­ren på jobb. Da sli­ter du fort med å til­trek­ke og be­hol­de de bes­te ho­de­ne, sier Nils­sen.

Må in­volve­re med­ar­bei­der­ne

Da Ame­sto Accoun­tHou­se be­stem­te seg for å job­be etter en di­gi­tal og so­si­al salgs­stra­te­gi, ble det raskt klart at det­te ikke var en jobb bare for sje­fen.

– Jeg grøs­ser når jeg hø­rer om le­de­re som over­la­ter so­sia­le medi­er til mar­keds­av­de­lin­gen. Det er rett og slett dømt til å mis­lyk­kes. Et av suk­sess­kri­te­ri­ene for oss har vært å få med­ar­bei­der­ne en­ga­sjert. Lar du mar­keds­av­de­lin­gen dele inn­hol­det ale­ne, når du kun de­res nett­verk. Får du med deg med­ar­bei­der­ne når vi plut­se­lig langt fle­re og ofte også rik­ti­ge­re mål­grup­pe.

Nils­sen er nøye med å un­der­stre­ke at for hen­ne er ikke det å være en di­gi­tal le­der en be­last­ning.

– Jo, det tar tid, men det er lønn­somt og mer en tanke­måte og en livs­stil. Jeg er ak­tiv i so­sia­le medi­er på fri­ti­den og tar det med meg inn i job­ben.

AL­LE SKAL MED: – Lar du mar­keds­av­de­lin­gen dele inn­hol­det ale­ne, når du kun de­res nett­verk, sier Si­ri Nils­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.