Slik stan­ser du utro an­sat­te

Med noen enk­le grep re­du­se­rer du ri­si­ko­en for un­der­slag og etab­le­rer ru­ti­ner som kan av­dek­ke øko­no­misk kri­mi­na­li­tet i din be­drift. Be­drif­ter tap

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - ØKONOMISK KRIMINALITET - OLIVER ORSKAUG OLIVER.ORSKAUG@ FINANSAVISEN. NO

Man le­ser sta­dig vekk om folk som be­går øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. De stje­ler fra egen ar­beids­gi­ver, fra for­enin­ger, or­ga­ni­sa­sjo­ner og stif­tel­ser, fra kas­sen til sko­lens for­eldre­ut­valg, korps, idretts­la­get, sam­ei­er og bo­retts­lag el­ler fra sel­ska­per de selv er ei­ere i.

Noen blir tatt for små­be­løp og slip­per kan­skje unna med sam­funns­straff, be­tin­get feng­sel el­ler noen må­ne­der bak mu­re­ne. And­re av­slø­res først når de har stjå­let mil­lio­ner og lov­brud­de­ne har på­gått over fle­re år.

Folk stje­ler for­di sys­te­me­ne gjør det mu­lig, for­di de tren­ger pen­ger el­ler for­di de me­ner de for­tje­ner mer for ar­bei­det de ned­leg­ger. Menn i 40-50-åre­ne er over­re­pre­sen­tert, og ofte be­gyn­ner det med små­be­løp som blir stør­re og stør­re for­di de ikke opp­da­ges.

Sto­re mørke­tall

Selv om Nor­ge er svært trans­pa­rent, med stren­ge myn­dig­hets­på­lag­te be­stem­mel­ser knyt­tet til regn­skaps­fø­ring, re­vi­sjon og rap­por­te­ring, har man­ge fritt spille­rom.

– I Nor­ge har vi høy til­lit til hver­and­re, og det er en god ting. Sam­ti­dig er vi litt nai­ve, og stil­ler for få spørs­mål, sier Kris­ti­an Thay­sen, part­ner og grans­ker i BDO.

Den kom­bi­na­sjo­nen ut­nyt­ter de som vel­ger å un­der­slå pen­ger og ver­di­er.

Thay­sen me­ner det som av­dek­kes av øko­no­misk kri­mi­na­li­tet bare er top­pen av is­fjel­let.

– Mørke­tal­le­ne er sto­re. Man­ge slip­per unna og mye av det som av­dek­kes an­mel­des ald­ri til po­li­ti­et for­di man ord­ner opp uten at sa­ken blir kjent, sier han.

I en rap­port fra Ma­ni­fest Tanke­smie an­slås det at øko­no­misk kri­mi­na­li­tet kos­ter sam­fun­net 12 mil­li­ar­der kro­ner år­lig. Da er ikke Nav-be­dra­ge­ri­er in­klu­dert.

Mye kan fore­byg­ges

BDO job­ber med al­le for­mer for øko­no- misk kri­mi­na­li­tet og på kun­de­lis­ten har de både pri­va­te be­drif­ter, or­ga­ni­sa­sjo­ner og of­fent­lig myn­dig­he­ter.

– Vi fore­byg­ger, av­dek­ker, grans­ker og un­der­sø­ker når noen har en mis­tan­ke om at noe er galt, sier Thay­sen.

Øko­no­misk kri­mi­na­li­tet er så mangt. Det hand­ler ikke bare om rene un­der­slag hvor pen­ger går fra en kon­to til en an­nen. Noen stje­ler små­ting fra ar­beids­plas­sen, en­ten de bru­ker fran­ke­rings­ma­ski­nen til pri­va­te for­sen­del­ser el­ler tar med seg kon­tor­ma­te­ri­ell hjem.

– Fle­re be­drif­ter opp­le­ver at be­hold­nin­gen med kon­tor­ma­te­ri­ell er mind­re rundt skole­start hvert år i for­hold til res­ten av året, sier Thay­sen.

Selv om be­lø­pe­ne er små, må noen be­ta­le for alt ut­styr som blir borte. Thay­sen me­ner slike ty­ve­ri­er er med på å ska­pe en usunn kul­tur på ar­beids­plas­ser, som se­ne­re kan ut­vik­le seg til langt mer al­vor­lig kri­mi­na­li­tet.

Stje­ler hem­me­lig­he­ter

En an­nen pro­blem­stil­ling er at noen skri­ver litt fle­re ti­mer over­tid enn de fak­tisk har ar­bei­det, el­ler at de kva­li­fi­se­rer til stil­lin­ger med urik­ti­ge vitne­mål, ser­ti­fi­se­rin­ger og CV-er.

– De sis­te to åre­ne har vi også sett en øken­de trend med ty­ve­ri av for­ret­nings­hem­me­lig­he­ter. Det er gjer­ne folk in­ternt som står bak. Det­te skjer ty­pisk når en el­ler fle­re sen­tra­le an­sat­te slut­ter for å star­te for seg selv, sier Thay­sen.

Før de slut­ter har de las­tet ned do­ku­men­ter til minne­pin­ner, sendt e-pos­ter med stra­te­gisk in­for­ma­sjon el­ler ko­piert hard­dis­ker og data­fi­ler de kan ha nyt­te av når de skif­ter ar­beids­gi­ver.

Til­fel­le­ne av­dek­kes når de inn­lei­de grans­ker­ne føl­ger data­spor på mo­bi­ler, data­ma­ski­ner, i e-post­kon­to­er el­ler fra prin­te­re i kon­tor­land­skap. De kan logg­føre do­ku­men­ter som er skre­vet ut el­ler ko­piert og av hvem.

Grans­ker­nes til­nær­ming min­ner litt om hvor­dan po­liti­et­ter­fors­ke­re ar­bei­der. Men der po­li­ti­et har gans­ke vide full­mak­ter i en på­gå­en­de etter­forsk­ning, stil­ler det seg an­ner­le­des for pri­va­te som skal un­der­sø­ke på egen­hånd.

Gransk uten å bli lov­bry­ter

Mis­ten­ker man at noen i fir­ma­et har stjå­let in­for­ma­sjon el­ler pen­ger, kan ikke ar­beids­gi­ver bare set­te i gang å grans­ke tek­nisk ut­styr og di­gi­ta­le spor.

– Ar­beids­gi­ver må gå var­somt frem for å sik­re be­vis uten å tråk­ke på per­son­vern­lov­giv­nin­gen og de ar­beids­retts­li­ge reg­le­ne. Å rin­ge en grans­ker kan være lurt. Det be­hø­ver ikke være dyrt. Én ti­mes kon­sul­ta­sjon kan være nok for å for­stå hvil­ket re­gel­verk de må for­hol­de seg til og hvor­dan de går frem på rik­tig måte, sier Thay­sen.

Grans­king er et vekst­om­rå­de og sta­dig fle­re fir­ma­er til­byr slike tje­nes­ter, en­ten man job­ber in­nen­for øko­no­mi, er ad­vo­kat el­ler pri­vat­et­ter­fors­ker. Ofte blir de en­ga­sjert når lov­brud­det al­le­re­de har fun­net sted. Da kan det være for sent.

Kris­ti­an Thay­sen de­ler der­for noen av sine tips for å re­du­se­re ri­si­ko­en for å bli ram­met og for å av­dek­ke kri­mi­nel­le for­hold.

– For å fore­byg­ge er det lurt å ha et be­visst for­hold til hva virk­som­he­ten skal stå for og hol­der på med, og å gjø­re en kor­re­spon­de­ren­de ri­siko­vur­de­ring. Med det på plass bør le­del­sen for­sik­re seg om at de har etab­lert de rik­ti­ge kon­troll­til­ta­ke­ne, sier Thay­sen.

Al­le virk­som­he­ter bør gjen­nom dis­se ste­ge­ne, uav­hen­gig av om det er snakk om en stor be­drift med man­ge an­sat­te og av­de­lin­ger, el­ler et lite sel­skap med bare en hånd­full an­sat­te.

– Slik blir in­tern­kon­trol­len til­pas­set virk­som­he­ten og ri­siko­bil­det den mø­ter. Al­le virk­som­he­ter er for­skjel­li­ge, men al­le virk­som­he­ter mø­ter uan­sett en ri-

I Nor­ge har vi høy til­lit til hver­and­re, sam­ti­dig som vi er litt nai­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.