Vil ha kon­tant­for­bud i Nor­ge

EU vil nå vur­de­re å inn­føre for­bud mot kon­tant­be­ta­ling i al­le med­lems­sta­te­ne. Re­vi­sor­for­enin­gen etter­ly­ser et lig­nen­de for­bud også i Nor­ge.

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - HANDEL - BJØRN HENNING GRANDAL BHG@ FINANSAVISEN. NO

EU-kom­mi­sjo­nen ar­bei­der med å føl­ge opp et ved­tak fra Fi­nans­ko­mi­te­en (Eco­no­mic and Fi­nan­ci­al Af­fairs Coun­cil) i EU-Par­la­men­tet. Ko­mi­te­en pek­te i 2016 på den be­tyd­ning kon­tan­ter har i kri­mi­nel­le mil­jø­er og for fi­nan­sie­ring av ter­ror­ak­sjo­ner.

– Fle­re med­lems­sta­ter i EU har i fle­re år hatt gren­ser for hvor sto­re be­løp som kan be­ta­les med kon­tan­ter. Frank­ri­ke, Ita­lia og Por­tu­gal har gått lengst og har be­gren­set kon­tant­be­ta­lin­ger til 1.000 euro, sier fag­sjef Ha­rald Brands­ås i Re­vi­sor­for­enin­gen.

For­bud i al­le EU-sta­ter

EUs hand­lings­plan fra 2016 ble fulgt opp i ja­nu­ar 2017. Kom­mi­sjo­nen vil nå vur­de­re å inn­føre for­bud mot kon­tant­be­ta­ling i al­le EUs med­lems­sta­ter.

– Selv om man­ge land har inn­ført na­sjo­na­le for­bud, vil det­te ikke vir­ke ef­fek­tivt så len­ge noen land ikke har be­grens­nin­ger på kon­tant­be­ta­ling. Iføl­ge kom­mi­sjo­nen fø­rer det­te til et smutt­hull for kri­mi­nel­le og ter­ro­ris­ter.

Også i Nor­ge er for­bud mot kon­tan­ter over vis­se be­løp blitt fore­slått av uli­ke ut­red­nin­ger og or­ga­ni­sa­sjo­ner. Skatte­unn­dra­gel­ses­ut­val­get fore­slo det­te i 2009, men den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen lot for­sla­get lig­ge i en skuff.

– I Nor­ge ar­gu­men­te­res det med at lo­ven om Nor­ges Bank an­gir kon­tan­ter som gyl­dig be­ta­lings­mid­del, og sen­tral­bank­lo­ven er som grunn­lo­ven, en lov som ikke skal end­res i tide og uti­de, sier Brands­ås.

Deri­mot end­ret Fi­nans­de­par­te­men­tet i 2016 reg­le­ne for sin egen virk­som­het slik at al­le skatte­krav må be­ta­les til skatte­opp­kre­ve­rens kon­to, el­ler med kon­tan­ter via bank.

– And­re som nek­ter å ta imot kon­tan­ter blir bryskt ori­en­tert om straffe­re­ak­sjo­ne­ne.

Naivt for­hold?

EU har også ved­tatt å av­skaf­fe 500-euro- sed­de­len for å hind­re øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

– Sed­del­pak­ker som frak­tes til ut­lan­det blir mer syn­li­ge med 100-og 200-euro­sed­ler. Til­sva­ren­de for­slag frem­met Skatte­unn­dra­gel­ses­ut­val­get i 2009. Det hav­net også i skuf­fen for ikke-øns­ke­de for­slag.

Brands­ås me­ner at nors­ke myn­dig­he­ter og po­li­ti­ke­re kan­skje har et mer naivt for­hold til kam­pen mot øko­no­misk kri­mi­na­li­tet enn po­li­ti­ke­re len­ger syd i Euro­pa.

– Det er opp­lagt en vik­tig måte for å unn­gå be­skat­ning å be­ta­le med kon­tan­ter. Myn­dig­he­te­nes til­tak i form av at hus­ei­ere skal kun­ne gjø­res ansvar­lig for skat­ten til hånd­ver­ke­re som job­ber svart, er en re­gel med li­ten prak­tisk ver­di, sier han.

10.000-kro­ners­gren­se?

Al­le­re­de i 2004 pek­te re­gje­rin­gen Bon­de­vik på vik­tig­he­ten av å be­gren­se kon­tant­bru­ken i sin hand­lings­plan mot øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Si­den det har lite skjedd med nors­ke reg­ler.

– Bru­ken av kon­tan­ter re­du­se­res kraf­tig på grunn av den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen. Man­ge har ikke len­ger med seg kon­tan­ter, men bru­ker kort og Vipps. Snart er det bare de som ikke vil vise hvem de er, som bru­ker kon­tan­ter.

Fag­di­rek­tø­ren i Re­vi­sor­for­enin­gen etter­ly­ser nå kon­kre­te for­slag og en of­fen­siv hold­ning fra re­gje­rin­gen.

– De som nå står igjen som sto­re kon­tant­bru­ke­re, er de som man bør inn­føre be­grens­nin­ger for. Skal kam­pen mot øko­no­misk kri­mi­na­li­tet vin­nes, bør det inn­fø­res et kon­tant­for­bud på lin­je med Frank­ri­ke på 10.000 kro­ner, sier Brands­ås.

FOTO: IVáN KVER­ME

GYL­DIG BE­TA­LINGS­MID­DEL: Sed­ler er i høy­es­te grad fort­satt et gang­bart be­ta­lings­mid­del i Nor­ge.

FOTO: MORTEN BRAKSTAD

VIL HA FOR­BUD: Ha­rald Brands­ås me­ner det sna­rest bør inn­fø­res et kon­tant­for­bud på lin­je med Frank­ri­ke på 10.000 kro­ner i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.