Crè­me de la crè­me

500 sø­ke­re og fem ut­valg­te. Det er crè­me de la crè­me av nors­ke øko­nomi­stu­den­ter som får sjan­sen på De­loit­tes in­tern­ship midt i års­opp­gjø­ret.

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - REKRUTTERING - BJØRN HENNING GRANDAL BHG@ FINANSAVISEN. NO

– Ja, vi kan vel­ge fra øvers­te hyl­le. Vi har hvert år mel­lom 400 og 500 søk­na­der til våre in­tern­ships, og det er kun en hånd­full som får til­sla­get, sier Ma­ria Bre­vik, som er re­krut­te­rings­an­svar­lig hos re­vi­sjons­gi­gan­ten De­loit­te.

I årets vin­ter­in­tern­ship, som gikk over en fire­ukers­pe­rio­de fra 9. ja­nu­ar, var det de tre NHH-stu­den­te­ne Mats Sæ­vig, Si­ril Ut­heim Grøn­vik, Tor Er­lend Bog­nes og stu­dent ved BI, An­ne Vaa­dal Bøh­mer, som fikk prø­ve seg som re­vi­so­rer, mens Han­na Ma­rie Ha­avi, som stu­de­rer ved Han­dels­høj­sko­len i Kø­ben­havn, for­søk­te seg i job­ben som fi­nan­si­ell råd­gi­ver.

Om­fat­ten­de ut­vel­gel­ses­pro­sess

– Al­le dis­se har vært gjen­nom en om­fat­ten­de in­ter­vju­pro­sess med først tre inn­le­den­de in­ter­vju­run­der og et part­ner­in­ter­vju til slutt. Før det igjen har al­le vært gjen­nom di­ver­se tes­ter, der de blant an­net har fått vist frem sine fag­li­ge kunn­ska­per. Det er ikke tvil om at det er vans­ke­li­ge­re å få et in­tern­ship hos oss enn å få en fast jobb, sier Mats Nor­dal, re­krut­te­rings­an­svar­lig part­ner i Au­dit & Ad­vi­sory.

– For meg har det­te vært en unik mu­lig­het. Jeg har hatt en mas­se spen­nen­de ar­beids­opp­ga­ver og har fått mu­lig­he­ten til å bli kjent med en po­ten­si­ell ar­beids­gi­ver, sier Ha­avi.

Ha­avi har gjen­nom­ført sitt vin­ter­in­tern­ship midt i den tyngs­te ek­sa­mens­pe­rio­den på CBS i Kø­ben­havn.

– Det har utvil­somt vært en ut­ford­ring, men jeg ang­rer på in­gen måte på at jeg tak­ket ja til til­bu­det fra De­loit­te.

For de and­re er ja­nu­ar en ro­li­ge­re pe­rio­de på sko­len.

– Vi har fått tes­tet ut re­vi­sjon og hva det går ut på. Vi har na­tur­lig­vis hørt mye om re­vi­sjons­yr­ket på sko­len, men hva en fersk re­vi­sor egent­lig gjør har vi vel ald­ri helt hatt helt kon­troll på, sier Ut­heim Grøn­vik.

Får an­svar

De fire re­vi­so­re­ne er al­le over­ras­ket over hvor mye an­svar de har fått når de har vært ute på opp­drag hos De­loit­tes kli­en­ter.

– Jeg er vel­dig for­nøyd. Vi har fått man­ge ut­ford­ren­de opp­ga­ver, og vi har hele ti­den vært en or­di­nær del av re­vi­sjons-team­e­ne. Vi har selv­sagt fått opp­læ­ring og god støt­te un­der­veis, og vi har gjort de sam­me opp­ga­ve­ne som al­le and­re ny­an­sat­te, sier Sæ­vig.

– Vi som er in­terns i re­vi­sjon har fått en unik mu­lig­het til å være med på års­opp­gjø­ret, og der­med opp­ar­bei­det oss en inn­sikt i yr­ket som vi ikke har mu­lig­he­ten til å få på skole­ben­ken, sier Vaa­dal Bøh­mer.

Vik­tig re­krut­te­rings­are­na

De­loit­te har til­budt in­tern­ship si­den 2008, og til­byr nå to full­tids in­tern­ship for stu­den­ter, som går over fire uker på vin­te­ren og seks uker på som­me­ren.

– Vi ser etter stu­den­ter som er mod­ne, ge­nuint in­ter­es­ser­te og som kan lære fort. I til­legg er det vik­tig at de er fag­lig dyk­ti­ge og har en spen­nen­de CV, sier Nor­dal.

Han ser på in­tern­shi­pet som en svært vik­tig re­krut­te­rings­are­na for De­loit­te.

– Vi an­ser in­tern­ship­pro­gram­me­ne våre som en vik­tig re­krut­te­rings­ka­nal. Slik sett blir det som en ek­sa­men både for stu­den­te­ne og oss, hvor vi vi­ser oss fra vår bes­te side som sel­skap, og kan­di­da­te­ne må vise fag­lig dyk­tig­het i job­ben de gjør. Det er også en vik­tig pro­fi­le­rings­are­na, si­den stu­den­te­nes opp­le­vel­se av in­tern­shi­pet blir delt med med­stu­den­ter når de er til­ba­ke på stu­die­ne.

I lø­pet av de ti åre­ne De­loit­te har til­budt in­tern­ship, har man­ge endt opp med å job­be i sel­ska­pet.

– De fles­te sier ja til til­bu­det, og vi for­ven­ter fak­tisk også at de skal be­gyn­ne å

DE UT­VALG­TE: An­ne Vaa­dal Bøh­mer, Mats Sæ­vig, Si­ril Ut­heim Grøn­vik, Tor Er­lend Bog­nes og Han­na Ma­rie Ha­avi fikk tils

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.