Vil ikke spi­se kirse­bær med de sto­re

RSM er størst på re­vi­sjon i Nor­ge etter «The Big Fi­ve». – De al­ler størs­te be­drif­te­ne kan and­re få lov til å hol­de på med. Vår mål­grup­pe er fort­satt SMB-mar­ke­det, sier Hans Rag­nar Berg. EY størst i Nor­ge med 2,7 mrd. i om­set­ning

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - REVISJON - BJØRN HENNING GRANDAL BHG@ FINANSAVISEN. NO

Med ikke alt for stor mar­gin hol­der EY plas­sen som det størs­te re­vi­sjons­sel­ska­pet i Nor­ge. I regn­skaps­året 2015/2016 (EY har av­vi­ken­de regn­skaps­år og luk­ker bø­ke­ne 30. juni) om­sat­te sel­ska­pet for 2,7 mil­li­ar­der kro­ner. Ned til num­mer to på lis­ten, PwC, skil­ler det tem­me­lig nøy­ak­tig 100 mil­lio­ner kro­ner, men det er verdt å mer­ke seg at PwC er stør­re enn EY på ren­dyr­ket re­vi­sjons­ar­beid med en om­set­ning på hen­holds­vis 1,3 og 1,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Tred­je størst i det nors­ke re­vi­sjons­mar­ke­det er De­loit­te med en om­set­ning på 1,9 mil­li­ar­der, fulgt av BDO og KPMG med hen­holds­vis 1,5 og 1,35 mil­li­ar­der kro­ner.

So­lid vekst

Ned til num­mer seks på lis­ten er det langt, og ned til num­mer syv er det vel­dig langt. RSM om­sat­te i 2016 for 205 mil­lio­ner kro­ner og det sik­ret sel­ska­pet en sjette­plass på re­vi­sjons­ran­kin­gen med god mar­gin.

– De fem sto­re bare fort­set­ter å ese ut. Vi har økt om­set­nin­gen med rundt 80 mil­lio­ner kro­ner i lø­pet av de sis­te tre åre­ne og om­sat­te i fjor for 205 mil­lio­ner kro­ner. Vi er der­med sjet­te størst i Nor­ge. Stør­rel­ses­mes­sig er av­stan­den opp til num­mer fem er svært stor, men det er den også ned til num­mer syv, som om­sat­te for rundt 60 mil­lio­ner kro­ner, sier part­ner og dag­lig le­der i RSM Nor­ge, Hans Rag­nar Berg.

Satser på SMB

Berg og RSM har in­gen am­bi­sjo­ner om å for­sø­ke seg på å «pus­te» de fem sto­re i nak­ken.

– Det har åp­net seg vel­dig man­ge mu­lig­he­ter i mar­ke­det, men vår mål­grup­pe er fort­satt kjer­nen av norsk næ­rings­liv, SMB-mar­ke­det. Våre kun­der li­ker at det er de sam­me men­nes­ke­ne som kom­mer på opp­dra­ge­ne gang etter gang, og de er opp­tatt av å få kla­re svar på spørs­må­le­ne sine. Vi opp­le­ver at etter­spør­se­len etter våre tje­nes­ter er øken­de og vi er be­visst på hva vi skal gjø­re frem­over.

RSM ak­ter der­med ikke å ta opp kam­pen med de fem sto­re om de al­ler størs­te kun­de­ne.

– De al­ler størs­te be­drif­te­ne kan and­re få lov til å hol­de på med. Også vi har spen­nen­de børs­no­ter­te kun­der, og i åre­ne som kom­mer vil vi få fle­re som en kon- se­kvens av at vi le­ve­re re­le­van­te tje­nes­ter. Men det er ikke noe selv­sten­dig mål for oss å få flest mu­lig av de børs­no­ter­te.

RSM har fort­satt vekst­am­bi­sjo­ner, men Berg er opp­tatt av at veks­ten skal være kon­trol­lert og lønn­som.

– Vekst er ikke vik­tig i seg selv og vi vel­ger all­tid kva­li­tet frem­for kvan­ti­tet. I dag har vi kon­to­rer i Ber­gen og Oslo. Det kan bli ak­tu­elt å etab­le­re seg i and­re så­kal­te for­ret­nings­sen­trum, og nå er det be­slut­tet at vi fra høs­ten 2017 etab­le­rer oss i Ag­der, med kon­to­rer i Aren­dal og Kris­tian­sand. Det vik­tigs­te for oss er de kun­de­ne vi har i dag, men også vi er na­tur­lig­vis med og kon­kur­re­rer om opp­drag. Vi bru­ker imid­ler­tid ikke tid på bu­d­run­der på sel­ska­per som vi vet vi ikke kan få el­ler som vi vet vi ikke vil ha.

Jak­ter ta­len­ter

RSM slet i man­ge år med å til­trek­ke seg ny­ut­dan­ne­de øko­no­mer.

– Vi jak­ter på ta­len­ter og job­ber in­tenst med re­krut­te­ring. Vi slet vel­dig med å få nok opp­merk­som­het blant stu­den­te­ne for noen år si­den, men det har nå end­ret seg. På NHH var det full­teg­net med mer enn 100 stu­den­ter på vår be­drifts­pre­sen­ta­sjon høs­ten 2016, og hele 96 pro­sent av de frem­møt­te svar­te at RSM var en be­drift de had­de lyst til å job­be for.

De sis­te åre­ne har RSM re­krut­tert rundt ti ny­ut­dan­ne­de hver høst og yt­ter­li­ge­re fem i lø­pet av året.

– De fles­te går til re­vi­sjon og vi er så hel­di­ge at vi har god til­gang på flin­ke og mo­ti­ver­te stu­den­ter.

128 mil­lio­ner kro­ner av om­set­nin­gen til RSM i 2016 var lov­på­lagt re­vi­sjon. Øvrig om­set­ning kom­mer pri­mært fra skatt-og av­gifts­råd­giv­ning, samt bi­stand i for­bin­del­se med trans­ak­sjo­ner. Berg me­ner at sel­ska­pet ikke ble ve­sent­lig på­vir­ket av at re­vi­sjons­gren­sen i 2012 ble he­vet fra 0 til 5 mil­lio­ner kro­ner.

– Det er gans­ke sik­kert at gren­sen for re­vi­sjons­plikt kom­mer til å gå yt­ter­li­ge­re i væ­ret, men hvis det er slik at re­vi­sjon må være lov­på­lagt for at vi skal ek­sis­te­re, så står det dår­lig til med oss. Vi må stå på hver enes­te dag og sør­ge for å le­ve­re re­le­van­te tje­nes­ter til våre kun­der, sier Berg.

Vår mål­grup­pe er fort­satt kjer­nen av norsk næ­rings­liv, SMB-mar­ke­det.

FOTO: IVáN KVER­ME

FRYK­TER IKKE NY REVISJONSGRENSE: – Hvis det er slik at re­vi­sjon må være lov­på­lagt for at vi skal ek­sis­te­re, så står det dår­lig til med oss, sier Hans Rag­nar Berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.