Ns­be­ret­nin­gen

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - NY REVISJONSBRETNING - BJØRN HENNING GRANDAL BHG@ FINANSAVISEN. NO

In­ves­to­rer, ana­ly­ti­ke­re, for­val­te­re, fi­nans­di­rek­tø­rer og til og med re­vi­so­rer har i len­gre tid erg­ret seg grøn­ne over re­vi­sjons­be­ret­nin­gen. Bru­ker­ne av regn­ska­pet er ikke blitt spe­si­elt klo­ke­re av å lese den stan­dar­di­ser­te re­vi­sjons­be­ret­nin­gen, og kon­klu­sjo­nen har vært en­ty­dig; Re­vi­sjons­be­ret­nin­gen er over­mo­den for en opp­gra­de­ring.

Og nå har opp­gra­de­rin­gen en­de­lig fun­net sted. Struk­tu­ren er end­ret, og ikke minst er den blitt be­ty­de­lig len­gre. For et børs­no­tert sel­skap vil det ikke bli uvan­lig med en be­ret­ning på opp mot seks si­der.

– Re­vi­sjons­be­ret­nin­gen vil som føl­ge av kra­vet om å om­ta­le sen­tra­le for­hold ved re­vi­sjo­nen bli len­ger enn tid­li­ge­re. For et or­di­nært norsk fore­tak vil be­ret­nin­gen fort kun­ne gå over tre si­der. For de børs­no­ter­te sel­ska­pe­ne vil vi nok kun­ne kom­me til å se be­ret­nin­ger på opp mot seks si­der, sier KPMG-part­ner Mo­ni­ca Han­sen.

Kon­klu­sjo­nen først

Den førs­te end­rin­gen man vil leg­ge mer­ke til i den nye re­vi­sjons­be­ret­nin­gen er at re­vi­sors kon­klu­sjon kom­mer først.

– Det be­tyr at det vil være let­te­re for bru­ke­ren av regn­ska­pet å se om re­vi­sor har av­gitt en så­kalt ren be­ret­ning el­ler om re­vi­sor har hatt noe å be­mer­ke.

På den må­ten me­ner Ca­thri­ne Huse­bye Rein, di­rec­tor i KPMG, at en be­ret­ning med en av­vi­ken­de kon­klu­sjon vil bli let­te­re å iden­ti­fi­se­re for en regn­skaps­bru­ker.

– En av­vi­ken­de be­ret­ning er et al­vor­lig sig­nal fra re­vi­sor.

Sto­re end­rin­ger

End­rin­ge­ne i den nye be­ret­nin­gen vil være størst for sel­ska­per med in­stru­men­ter som er no­tert på Oslo Børs el­ler på Oslo Axess.

– For dis­se sel­ska­pe­ne skal re­vi­sjons­be­ret­nin­gen også inne­hol­de om­ta­le av sen­tra­le for­hold ved re­vi­sjo­nen, det vil si de for­hol­de­ne som re­vi­sor har vur­dert er av størst be­tyd­ning ved re­vi­sjo­nen av regn­ska­pet for den­ne pe­rio­den, sier Huse­bye Rein.

Det in­ne­bæ­rer at re­vi­sor i be­ret­nin­gen skal for­kla­re hvor­for det­te for­hol­det er vik­tig.

– Ek­sem­pel­vis så for­ven­ter vi at det vil bli man­ge re­vi­sjons­be­ret­nin­ger som vil om­ta­le vur­de­rin­gen av ned­skriv­nings­be­hov som føl­ge av ut­ford­ren­de mar­keds­for­hold.

Re­vi­sor skal de­ret­ter for­kla­re hvor­dan for­hol­det er blitt hånd­tert i re­vi­sjo­nen.

– Det­te vil gi regn­skaps­bru­ker­ne en mu­lig­het for å få litt mer inn­blikk i hvor­dan re­vi­sor ar­bei­der.

Re­sul­ta­tet av re­vi­sjons­hand­lin­ge­ne vil i ut­gangs­punk­tet være gitt gjen­nom kon­klu­sjo­nen i re­vi­sjons­be­ret­nin­gen. Er det en nor­mal be­ret­ning, in­ne­bæ­rer det at re­vi­sor er av den opp­fat­ning at års­regn­ska­pet er av­gitt i sam­svar med lov og for­skrif­ter og gir et rett­vi­sen­de bil­de av sel­ska­pets fi­nan­si­el­le stil­ling, dets re­sul­ta­ter og kon-

tant­strøm­mer for regn­skaps­året i sam­svar med IFRS el­ler norsk regn­skaps­lov.

Re­spons på fi­nans­kri­sen

Den nye re­vi­sjons­be­ret­nin­gen kom­mer som en re­spons på fi­nans­kri­sen i 2008, og for­må­let er pri­mært å gjene­tab­le­re til­li­ten til den fi­nan­si­el­le rap­por­te­rin­gen og også til re­vi­sor.

– Vi me­ner at den nye be­ret­nin­gen øker in­for­ma­sjons­ver­di­en for bru­ke­ren, og den gir også bru­ke­ren en an­nen inn­sikt i re­vi­sjons­pro­ses­sen enn hva som har vært til­fel­le tid­li­ge­re. Det­te me­ner jeg er en po­si­tiv ut­vik­ling, men jeg vet at det er del­te opp­fat­nin­ger om den­ne ut­vik­lin­gen i bran­sjen, sier Han­sen.

Om­fan­get av be­ret­nin­gen vil av­hen­ge av hvor man­ge sen­tra­le for­hold som er iden­ti­fi­sert og selv­sagt av hvor mye som skri­ves om de en­kel­te for­hol­de­ne. Det­te skal være skred­der­søm og må til­pas­ses det en­kel­te sel­skap.

– Er­fa­rin­ge­ne fra Stor­bri­tan­nia, som har ope­rert med en til­sva­ren­de re­vi­sjons­be­ret­ning i noen år al­le­re­de, er at det gjen­nom­snitt­lig er 3-5 sen­tra­le for­hold i sel­ska­pe­ne som tas opp i be­ret­nin­gen, og vi har inn­trykk av at vi vil lig­ge om­trent på sam­me ni­vå­et i Nor­ge, sier Huse­bye Rein.

Gode er­fa­rin­ger

Hun me­ner at er­fa­rin­ge­ne fra Stor­bri­tan­nia stort sett har vært gode.

– Er­fa­rin­ge­ne fra UK har vært gode, og det har vært ut­trykt et øns­ke om enda bed­re in­for­ma­sjon og mer inn­sikt. Men det har også vært ut­talt av en­kel­te at de me­ner at det er sty­rets an­svar å be­skri­ve ri­si­ko­en på en god måte i regn­ska­pet.

Mo­ni­ca Han­sen un­der­stre­ker at re­vi­sors­an­svar ikke blir end­ret som føl­ge av den nye be­ret­nin­gen.

— Det er litt tid­lig å si noe om ho­no­rar­ut­vik­lin­gen si­den det­te er det førs­te året med den nye stan­dar­den, men det er vel for­ven­tet at det vil skje en li­ten øk­ning.

Det vil blant an­net gå med mer part­ner­tid på man­ge av opp­dra­ge­ne. Han­sen tror imid­ler­tid ikke på noen sto­re end­rin­ger i ho­no­ra­ret som føl­ge av ny re­vi­sjons­be­ret­ning.

– Hvis vi ser til Eng­land, så vi­ser tall der­fra at re­vi­sjons­ho­no­ra­ret ikke har noen mar­kant end­ring som føl­ge av ny re­vi­sjons­be­ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.