Kas­tet ut al­le pa­pir­tun­ge per­mer og er­stat­tet dem med en sky

ECIT Oslo er et første­klas­ses kom­pe­tanse­hus som ute­luk­ken­de ope­re­rer i sky­en. Det er al­le for­nøyd med. Ikke minst de­res man­ge kun­der.

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - ANNONSØ - Tekst av Morten Iver­sen

ECIT er et nor­disk kon­sern som gri­per mu­lig­he­ten en gjen­nom­di­gi­ta­li­sert vir­ke­lig­het åp­ner for. Selv om kom­pe­tanse­hu­set er spredd over hele Skan­di­na­via, har de - og de­res kun­der - man­ge stor­drifts­for­de­ler man van­lig­vis for­bin­der med stør­re regn­skaps­sel­ska­per.

– At vi som sel­skap er hund­re pro­sent di­gi­ta­le og sky­ba­ser­te gjør at vi kan sam­ar­bei­de tett. Uav­hen­gig av geo­gra­fisk av­stand og lande­gren­ser. For våre kun­der be­tyr det­te at uan­sett hvil­ken ut­ford­ring de måt­te stå oven­for, så har vi kom­pe­tan­se å kob­le inn. Ett el­ler an­net sted i vårt sys­tem fin­nes det all­tid noen som kan sva­re, løse el­ler ret­te opp. For kun­de­ne opp­le­ves det som om vi al­le sit­ter på sam­me kon­tor, sier Joa­chim Cook Jen­sen, dag­lig le­der i ECIT Cen­trum AS i Oslo, som er ett av to­talt 65 kon­to­rer for­delt på 2 i Sve­ri­ge, 53 i Nor­ge og 10 i Dan­mark. Kon­to­rer som til sam­men sys­sel­set­ter 675 klo­ke IT- og regn­skaps­ho­der.

Grense­løs Fri­het, bunn­so­lid trygg­het

Stor­drifts­for­de­le­ne kon­ser­net hen­ter ut gjen­nom å være gjen­nom­di­gi­ta­li­ser­te, be­gren­ser seg imid­ler­tid ikke til byt­te av kom­pe­tan­se og ut­veks­ling av, spe­sia­li­sert kunn­skap. Å være sky­ba­sert gjør for ek­sem­pel kon­ser­net sett un­der ett mind­re av­hen­gig av å unn­gå syke­fra­vær.

– Det spil­ler jo in­gen rol­le hvem kun­de­ne for­hol­der seg til, el­ler hvor ved­kom­men­de måt­te be­fin­ne seg. Det­te gir ikke bare en flek­si­bi­li­tet. Det gir også en trygg­het som jeg vil på­stå er et ve­sent­lig for­trinn i for­hold til mer tra­di­sjons­bund­ne regn­skaps­kon­to­rer. Pow­erOffice Go er et sys­tem som lar oss og våre kun­der nyt­tig­gjø­re seg av da­gens di­gi­ta­le tek­no­lo­gi på en op­ti­mal måte, sier sier Pei­man Par­sa, dag­lig le­der i ECIT Regn­skaps­bi­stand AS.

In­gen «tvi­le­re» blant kun­de­ne

Å gå fra en ma­nu­ell vir­ke­lig­het til en full­di­gi­ta­li­sert ver­den kan være skrem­men­de for noen og en­hver. Slik er det over­ras­ken­de nok ikke. Selv kon­ser­va­ti­ve kun­der med en hang til det vel­kjen­te, har tatt det nye sys­te­met i bruk.

« Tra­di­sjo­nelt kom­mer regn­skaps­ma­te­ria­let inn to må­ne­der etter selve trans­ak­sjo­nen. I Pow­erOffice Go job­ber vi hele ti­den i sann­tid. »

– Vi had­de vel en be­kym­ring om at det vil­le bli ut­ford­ren­de å over­tale

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.