Fin­ner nå­len i høy­stak­ken

Kre­ditt­sjek­ker­ne i Bis­no­de sit­ter på mil­lio­ner av opp­lys­nin­ger om nord­menn. Ved å ana­ly­se­re sto­re data­meng­der fin­ner de in­for­ma­sjon til be­drif­ter som mål­ret­ter sin mar­keds­fø­ring mot for­bru­ke­re. Big data blir big bu­si­ness

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - ANALYSE AV STORE DATA - OLIVER ORSKAUG OLIVER.ORSKAUG@ FINANSAVISEN. NO

«Det fin­nes in­gen kunn­skap som ikke er ver­di­full», sa en gang den po­li­tis­ke fi­lo­so­fen Ed­mund Bur­ke.

Set­nin­gen han for­mu­ler­te en gang på 1700-tal­let er like gyl­dig i dag. Det Bur­ke nep­pe had­de sett for seg, er hvor­dan enor­me in­for­ma­sjons­meng­der vil­le bli inn­sam­let og sys­te­ma­ti­sert, hvor­dan opp­lys­nin­ger vil­le bli be­ar­bei­det, sam­men­stilt og ana­ly­sert av kraf­ti­ge data­ma­ski­ner og hvor ver­di­full in­for­ma­sjo­nen om hver­mann­sen skul­le bli for næ­rings­li­vet.

Ja, selv det man ikke vet er ver­di­fullt i 2017. Man må bare tol­ke det man vet rik­tig.

Sånn sett had­de også den ki­ne­sis­ke fi­lo­so­fen Kon­fu­ci­us rett da han for rundt 1500 år si­den ut­tal­te at «å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe - det er kunn­skap».

Ny­brotts­ar­beid

I dag er ut­tryk­ket Big Data dag­lig­dags. Førs­te gang det ble brukt i norsk pres­se var i 2009, iføl­ge avis­data­ba­sen Atekst. Ut­tryk­ket sto på trykk i en en­gelsk­språk­lig ar­tik­kel i nors­ke Com­pu­ter­world. Året etter var det in­gen jour­na­lis­ter som bruk­te ut­tryk­ket, men fra 2011 be­gyn­te be­gre­pet å spre seg.

«Sto­re data, Big Data, er det nye ut­tryk­ket al­le stør­re virk­som­he­ter må lære seg», skrev Com­pu­ter­world på le­der­plass i fe­bru­ar det året. Én må­ned se­ne­re bruk­te de det igjen, og da i en ar­tik­kel om at ar­ki­ve­ring av data spe­sia­li­se­res. Der IT­av­de­lin­gen før var opp­tatt av back­up og sik­ker­hets­ko­pie­ring så man ald­ri mis­tet in­for­ma­sjon, snak­ket be­drif­te­nes nye data­eks­per­ter om å sys­te­ma­ti­se­re, ana­ly­se­re og nyt­tig­gjø­re seg av in­for­ma­sjo­nen man lag­ret.

Si­den har Big Data stått på trykk rundt 1600 gan­ger i nors­ke avi­ser og tal­let bare øker år for år. In­klu­de­rer man al­le gan­ge­ne Big Data er om­talt i nett­ar­tik­ler, kan man mange­dob­le an­tal­let.

Leg­ger igjen man­ge spor

In­for­ma­sjon er ver­di­fullt. Re­ma 1000 lan­ser­te ikke mo­bi­lap­pli­ka­sjo­nen Æ i ja­nu­ar for å være hyg­ge­lig mot kun­de­ne så de kan spa­re pen­ger når du hand­ler. Ap­pen er lan­sert for at Re­ma skal tje­ne enda mer på deg ved at de vet hva du spi­ser, hvor­dan ditt handle­møns­ter er, hvor mye pen­ger du bru­ker og hva du hand­ler når det reg­ner og el­ler so­len skin­ner. Ja, de kan til og med anta når noen i hus­stan­den din har burs­dag, om ap­pen re­gist­re­rer at du i midt­en av sep­tem­ber hvert år kjø­per krem­flø­te, kake­bunn og jord­bær.

Jo mer dag­lig­vare­bran­sjen vet om deg før du hand­ler, jo bed­re kan de skred­der­sy til­bud og få deg til å drop­pe handle­tu­ren på Kiwi el­ler hos Coop. Slik blir Big Data ver­di­fullt, ja mye mer ver­di­fullt en ra­batt du opp­når ved å bru­ke ap­pen til Re­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.