Tar bøl­gen for elek­tro­ni

Re­vi­sor­for­enin­gen har an­er­kjent bruk av elek­tro­nisk sig­na­tur på års­regn­skap. – Det er vi vel­dig for­nøyd med. Et gjen­nom­brudd for oss, sier Carl H. Pe­der­sen i Ma­estro.

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - DIGITALISERING - BJØRN HENNING GRANDAL BHG@ FINANSAVISEN. NO

Tolk­nin­gen av Regn­skaps­lo­ven §5-3 har hit­til vært til hin­der for å sig­ne­re års­regn­ska­pet elek­tro­nisk, men i en ny ut­ta­lel­se sier Re­vi­sor­for­enin­gen at de støt­ter nye di­gi­ta­le løs­nin­ger med til­strek­ke­lig au­ten­ti­se­ring. Det­te kan være førs­te steg mot et pa­pir­løst regn­skap.

– Lov­ver­ket vil på al­le vik­ti­ge om­rå­der like­stil­le fy­sis­ke og elek­tro­nis­ke sig­na­tu­rer, gitt at det er til­strek­ke­lig au­ten­ti­se­ring. Al­le­re­de nå er det åp­ning for bruk av e-sig­na­tur på fle­re om­rå­der, blant an­net ved sig­ne­ring av års­regn­ska­pet. End­rin­ger i ak­sje­lo­ven og regn­skaps­lo­ven vil yt­ter­li­ge­re bi­dra po­si­tivt til den­ne ut­vik­lin­gen. Gode og sik­re e-sig­na­tur­løs­nin­ger vil bi­dra til å for­enk­le pro­ses­ser og spa­re både tid og pen­ger for næ­rings­li­vet, sier adm. di­rek­tør Per Han­stad i Re­vi­sor­for­enin­gen.

Brer om seg

– Det er svært gle­de­lig at Re­vi­sor­for­enin­gen nå an­er­kjen­ner bruk av elek­tro­nisk sig­na­tur på års­regn­ska­pet. Vår elek­tro­nis­ke sig­na­tur­løs­ning, Sig­nant, er en løs­ning for elek­tro­nisk sig­ne­ring med BankID og Buy­pass. Det­te er en sterk sig­na­tur både etter e-sig­na­tur­lo­ven og in­ter­na­sjo­na­le stan­dar­der, sier Carl H. Pe­der­sen i Ma­estro.

Di­gi­tal sig­ne­ring av den­ne ty­pen er i ferd med å bre om seg både i Nor­ge og in­ter­na­sjo­nalt. Man­ge års­opp­gjørs­pro­gram­mer til­byr nå elek­tro­nisk sig­ne­ring, og med ny EU-for­ord­ning og e-sig­na­tur­lov på vei, er må­let at både din elek­tro­nis­ke ID og di­gi­ta­le sig­na­tur skal være like gyl­dig i Nor­ge som i res­ten av Euro­pa.

– Er tids­be­spa­ren­de

Sig­nant ble lan­sert i 2012. I ut­gangs­punk­tet ret­tet mot re­vi­so­rer og regn­skaps­fø­re­re for å kun­ne inn­hen­te di­gi­ta­le sig­na­tu­rer på års­regn­ska­pet.

– Tid­li­ge­re gikk det mye tid og ma­nu­elt ar­beid til når un­der­skrif­ter skul­le inn­hen­tes fra et helt sty­re med man­ge styre­med­lem­mer. Ofte var styre­med­lem­mer også på uli­ke ste­der og skan­ning av do­ku­men­ter er gjer­ne en ned­prio­ri­tert opp­ga­ve. Med di­gi­tal sig­ne­ring kan man be­fin­ne seg hvor som helst, og sig­ne­ring med mo­bi­len tar bare noen se­kun­der, og man slip­per både ut­skrif­ter og skan­ning, sier An­ne Ta­ran­ger Gjes­dahl, som er salgs- og mar­keds­an­svar­lig for Sig­nant.

Sig­nant kan iføl­ge Ma­estro be­nyt­tes der det er be­hov for streng kon­troll av un­der­skrif­ter.

– For ek­sem­pel ved kunde­kon­troll for fi­nans­in­sti­tu­sjo­ner, for­sik­rings­sel­ska­per og ad­vo­ka­ter er løs­nin­gen sam­ti­dig så­pass ri­me­lig at den ut­kon­kur­re­rer bruk av pa­pir­un­der­skrift, og kan der­for fint be­nyt­tes til and­re for­mål som for ek­sem­pel an­set­tel­ses­kon­trak­ter, be­drifts­av­ta­ler, salg, ut­leie, leas­ing og full­mak­ter, sier Pe­der­sen.

Øker sik­ker­he­ten?

Gjes­dahl me­ner det er man­ge åpen­ba­re for­de­ler med elek­tro­nisk sig­ne­ring.

– Da­gens di­gi­ta­le bor­ge­re for­ven­ter å kun­ne gjen­nom­føre kjøp og av­ta­ler elek­tro­nisk, helst der og da, og di­rek­te

STEMNINGEN I TAKET: An­ne Ta­ran­ger Gjes­dahl, Carl Pe­der­sen og Mar­gre­te Spon­land i Ma­estro er svært godt for­nøyd med at Re­vi­sor­for­enin­gen har an­er­kjent bru­ken av

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.