Rig­get for opp­kjøps­tokt

– Vi er i ferd med å få i gang opp­kjøps­ma­ski­ne­ri­et. I lø­pet av en fem­års­pe­rio­de er am­bi­sjo­ne­ne å kjø­pe opp outsourcings­be­drif­ter med en om­set­ning på rundt mil­li­ar­den, sier adm. di­rek­tør Roar Wiik An­dre­as­sen i Azets. Vil øke om­set­nin­gen fra 2,2 til 3,2 mil

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - KONSOLIDERING - BJØRN HENNING GRANDAL BHG@ FINANSAVISEN. NO

Etter sal­get av regn­skaps­de­len av Vis­ma (Vis­ma BPO) i de­sem­ber i fjor til Hg Ca­pi­tal, og etab­le­rin­gen av det nye sel­ska­pet Azets, er sel­ska­pet al­le­re­de en sterk spil­ler i et me­get frag­men­tert mar­ked i Nor­den. Azets om­sat­te i 2016 for 2,2 mil­li­ar­der kro­ner, og har der­med en mar­keds­an­del på rundt fem pro­sent i et mar­keds­seg­ment der om­set­nin­gen lig­ger på rundt 40 mil­li­ar­der kro­ner.

– Som det størs­te og le­den­de sel­ska­pet øns­ker vi å end­re bran­sjen, og få ting til å skje. I lø­pet av en fire til fem-års­pe­rio­de er am­bi­sjo­ne­ne å kjø­pe opp regn­skaps­be­drif­ter med en om­set­ning på rundt mil­li­ar­den, sier Wiik An­dre­as­sen.

Ute av start­gro­pen

Og Azets har al­le­re­de fått i gang opp­kjøps­ma­ski­ne­ri­et. På tam­pen av fjor­året ble et sel­skap i Sve­ri­ge og et i Fin­land inn­lem­met i kon­ser­net, og i ja­nu­ar kjøp­te Azets sel­ska­pe­ne Blue Nor­dic og Dansk Lø­nad­mi­ni­stra­tion i Dan­mark. Ny­lig har sel­ska­pet også gått inn på ei­er­si­den i den mel­lom­sto­re Stav­an­ger-be­drif­ten Al­li­an­se Regn­skap, som om­sat­te for 40 mil­lio­ner kro­ner i 2016.

– Det­te er bare be­gyn­nel­sen. Vi ope­re­rer i et mar­ked med 16.000 kon­kur­ren­ter, og jeg ser et stort po­ten­si­al for kon­so­li­de­ring. De opp­kjø­pe­ne vi nå har gjort er der­for bare star­ten på en rei­se, hvor vi skal ta en le­der­rol­le i kon­so­li­de­rin­gen og end­rin­gen av bran­sjen for å møte mar­ke­dets be­hov for verdi­øken­de tje­nes­ter.

Sterk ei­er

Wiik An­dre­as­sen me­ner at sel­ska­pet er bed­re rig­get for opp­kjøp med HgCa­pi­tal som ei­er.

– Til­gan­gen på in­ter­es­san­te opp­kjøps­mu­lig­he­ter har all­tid vært der, men hand- lings­rom­met er stør­re nå. Vi har stør­rel­sen, tek­no­lo­gi­en, kom­pe­tan­sen og ikke minst ka­pi­tal­ster­ke ei­ere i ryg­gen som er vil­li­ge til å sat­se.

Azets-sje­fen me­ner at det er helt nød­ven­dig med en yt­ter­li­ge­re kon­so­li­de­ring i regn­skaps­bran­sjen.

– Ja, jeg tror at bran­sjen vil ut­vik­le seg enda bed­re med fær­re ak­tø­rer. Vi ser pri­mært etter mel­lom­sto­re sel­ska­per med en spen­nen­de og spe­sia­li­sert kunde­base.

Med kla­re am­bi­sjo­ner om å end­re bran­sjen har Azets ikke bare fo­kus på å del­ta i kon­so­li­de­rin­gen.

– Vi job­ber også mot å fin­ne nye sam­ar­beids­kon­stel­la­sjo­ner og stra­te­gis­ke al­li­an­ser med ut­gangs­punkt i Finn­tech, for å fin­ne nye for­ret­nings­om­rå­der og for­ret­nings­mo­del­ler.

– Bran­sjen vil vokse

Wiik An­dre­as­sens mål­bil­de er at al­le ma­nu­el­le og stan­dar­di­ser­te opp­ga­ver kom­mer til å bli auto­ma­ti­sert.

– Frem­ti­den for regn­skaps­bran­sjen vil i enda stør­re grad på­vir­kes av auto­ma­ti­se­ring, ro­bo­ti­se­ring og kuns­tig in­tel­li­gens, som vil gi hit­til uan­te mu­lig­he­ter. I Azets tar vi den­ne ut­vik­lin­gen på størs­te al­vor, og er der­for svært opp­tatt av å ut­nyt­te po­ten­sia­let som lig­ger i den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen.

Han tror ikke at auto­ma­ti­se­rin­gen vil føre til at an­tal­let sys­sel­sat­te i regn­skaps­bran­sjen vil gå ned.

– Nei, jeg tror tvert i mot at an­tal­let ho­der vil bli fle­re. Auto­ma­ti­se­rin­gen vil dess­uten gjø­re det let­te­re for oss å re­krut­te­re. Ar­beids­opp­ga­ve­ne vil bli mer spen­nen­de og vi kom­mer til å pro­du­se­re mer verdi­øken­de tje­nes­ter. For oss vil det være et vik­tig sam­funns­øko­no­misk bi­drag, sier Wiik An­dre­as­sen.

Jeg tror at bran­sjen vil ut­vik­le seg enda bed­re med fær­re ak­tø­rer.

Vi har stør­rel­sen, tek­no­lo­gi­en, kom­pe­tan­sen og ikke minst ka­pi­tal­ster­ke ei­ere i ryg­gen som er vil­li­ge til å sat­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.