Ak­sje­spare­kon­to – noe for deg?

Be­nyt­ter du deg av ny­vin­nin­gen ak­sje­spare­kon­to kan du re­in­ves­te­re ge­vins­ter i and­re ak­sjer, egen­ka­pi­tal­be­vis el­ler fonds­an­de­ler uten at det­te ut­lø­ser be­skat­ning.

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - PERSONLIG ØKONOMI - BJØRN HENNING GRANDAL BHG@ FINANSAVISEN. NO

Reg­le­ne går i kor­te trekk ut på at per­son­li­ge skatt­yte­re kan opp­ret­te en ak­sje­spare­kon­to for in­ves­te­ring i børs­no­ter­te ak­sjer, børs­no­ter­te egen­ka­pi­tal­be­vis og an­de­ler i ak­sje­fond. Ge­vins­ter ved salg av ak­sjer, egen­ka­pi­tal­be­vis el­ler fonds­an­de­ler på kon­to­en skatt­leg­ges ikke i salgs­året, men først når de tas ut fra kon­to­en.

– Per­son­li­ge ak­sjo­næ­rer kan der­med re­in­ves­te­re ge­vins­te­ne i and­re ak­sjer, egen­ka­pi­tal­be­vis el­ler fonds­an­de­ler uten at det­te ut­lø­ser be­skat­ning. Det vil gjø­re det enk­le­re og mer guns­tig for pri­vat­per­soner å om­dis­po­ne­re sin por­te­føl­je av ak­sjer, egen­ka­pi­tal­be­vis og ak­sje­fonds­an­de­ler, sier ad­vo­kat Trond Erik An­der­sen i An­der­sens­law.

Be­skat­ning

Skatte­reg­le­ne for ak­sje­spare­kon­to er spe­si­elt guns­ti­ge.

– Du slip­per å be­ta­le skatt når du sel­ger ak­sjer med ge­vinst så len­ge pen­ge­ne be­hol­des på kon­to. Når du tar pen­ger ut av kon­to­en kan du ta det opp­rin­ne­li­ge inn­skud­det ut uten at det ut­lø­ser skatt, sier An­der­sen.

Tar du ut ge­vins­ten blir det gjen­nom­ført ge­vinst­be­skat­ning på van­lig måte.

– I år med­fø­rer det at man gan­ger ge­vinst­be­lø­pet med en jus­te­rings­fak­tor på 1,24 og ileg­ger 24 pro­sent skatt. Ef­fek­tiv skatte­sats på ge­vins­ten vil da være 29,76 pro­sent.

Man vil også få fra­drag for tap når kon­to­en opp­lø­ses.

– Har du et inn­skudd på 100.000 kro­ner ved etab­le­ring av kon­to­en, og ak­sje­in­ves­te­rin­ge­ne ikke har gått slik du had­de hå­pet og du får ut 80.000 kro­ner-ved opp­løs­ning av kon­to­en, vil det­te være gjen­stand for taps­fra­drag.

Taps­fra­dra­get vil være på 24.800 kro­ner (20.000 gan­ger jus­te­rings­fak­to­ren på

1,24), som du får fra­drag for i al­min­ne­lig inn­tekt. Kon­to­en må av­vik­les for å få det­te taps­fra­dra­get.

Ut­byt­te

Ut­byt­te på ak­sje­ne som lig­ger på ak­sje­spare­kon­to­en vil bli til­ord­net ei­e­ren av ak­sje­spare­kon­to­en per­son­lig.

– Det­te be­tyr at du fort­lø­pen­de blir skatt­lagt for det­te. Inn­skud­det på kon­to­en gir også grunn­lag for skjerm­ing og be­reg­ning av et år­lig skjerm­ings­be­løp. Det­te skjerm­ings­be­lø­pet kan re­gu­le­re skatte­plik­tig ut­byt­te ned, og ube­nyt­tet skjerm­ings­be-

løp vil også re­du­se­re en even­tu­ell ge­vinst ved opp­løs­ning av kon­to­en, men ikke et tap, sier An­der­sen.

Arv

Reg­le­ne leg­ger opp til at ak­sje­spare­kon­to­en ikke kan over­fø­res ved arv el­ler gave.

– Det­te in­ne­bæ­rer at kon­to­en må gjø­res opp ved slike trans­ak­sjo­ner. An­ta­ke­lig­vis vil kon­to­en kun­ne over­fø­res mel­lom ek­te­fel­ler, da det­te nor­malt an­ses ikke som en rea­li­sa­sjon. Det­te er så­le­des an­ner­le­des enn gave el­ler arv av ak­sjer som ikke lig­ger i kon­to­en hvor det er kon­ti­nui­tet.

FOTO: IVáN KVER­ME

SLIP­PER SKATT: Du slip­per å be­ta­le skatt når du sel­ger ak­sjer med ge­vinst så len­ge pen­ge­ne be­hol­des på kon­to, sier Trond Erik An­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.