Ak­sje­spare­kon­to

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - PERSONLIG ØKONOMI -

Ord­nin­gen vil om­fat­te nors­ke børs­no­ter­te ak­sjer, børs­no­ter­te ak­sjer i hele EØS og ak­sje­fond med minst 80 pro­sent ak­sje­an­del i børs­no­ter­te ak­sjer. For ak­sje­sel­ska­per gjel­der den så­kal­te fri­taks­me­to­den fort­satt. Fri­taks­me­to­den in­ne­bæ­rer at et ak­sje­sel­skap i ut­gangs­punk­tet kan kjø­pe og sel­ge ak­sjer helt skatte­fritt og mot­ta ut­byt­te hel skatte­fritt. Man vil der­for fort­satt se at man­ge vil etab­le­re ak­sje­sel­ska­per iste­den for å gjø­re bruk av kon­to­en. Det sam­me gjel­der mu­lig­he­ten til å ta med seg ak­sjer ved skatte­fri om­dan­nel­ser og etab­le­ring av ak­sje­sel­ska­per. I 2017 vil det bli inn­ført over­gangs­reg­ler som med­fø­rer at man kan leg­ge al­le­re­de er­ver­ve­de ak­sjer inn på kon­to­en uten at det­te ut­lø­ser ge­vinst­be­skat­ning. Fi­nans­de­par­te­men­tet job­ber med over­gangs­reg­le­ne og det gjen­står fort­satt noe ar­beid før reg­le­ne kan set­tes i kraft. De ved­tat­te reg­le­ne må sup­ple­res med for­skrift om hvem som skal kun­ne til­by ak­sje­spare­kon­to. Kil­de: An­der­sen­law

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.