– Eks­tremt fag­lig ut­ford­ren­de

I over­kant av 100 av Nor­ges 426 kom­mu­ner er i star­ten av ar­bei­det med sam­men­slå­ing. Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re San­ner job­ber for å få kom­mune­re­for­men i havn og re­du­se­re an­tall kom­mu­ner in­nen stor­tings­val­get i sep­tem­ber.

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - GJESTESKRIBENTEN - MORTEN THUVE Part­ner og le­der for of­fent­lig sek­tor i BDO

Kom­mune­sam­men­slå­in­ger er et vik­tig sat­sings­om­rå­de for BDO. For­di slike pro­ses­ser er så kom­plek­se har vi lagt vekt på å til­by et team med lang er­fa­ring og stor fag­lig bred­de, og re­krut­ter­te blant an­net Er­lend Lar­sen, ini­tia­tiv­ta­ker til etab­le­rin­gen av nye Sande­fjord kom­mu­ne og tid­li­ge­re ord­fø­rer i Stok­ke kom­mu­ne, da han gikk av ved ut­gan­gen av 2016.

Vi vil ad­va­re kom­mu­ner mot å un­der­vur­de­re ver­di­en av godt for­ar­beid og en god plan for pro­ses­sen.

Både po­li­tisk uenig­het på tvers av parti­gren­ser, uenig­het om ver­di­er og per­son­ka­ba­ler kan fort gjø­re en kom­mune­sam­men­slå­ing vans­ke­lig el­ler umu­lig. Inn­led­nings­vis er det en vik­tig at det er et tverr­po­li­tisk sam­ar­beid og en enig­het om den sam­men­slåt­te kom­mu­nens frem­ti­di­ge be­hov.

Vår er­fa­ring er at kom­mu­ner lett kan un­der­vur­de­re hvor stor pro­sess en sam­men­slå­ing er. En kom­mune­fu­sjon er ikke bare en sam­men­slå­ing av to el­ler fle­re kom­mu­ner, det in­ne­bæ­rer også sam­men­slå­ing av fag­for­enin­ger, parti­or­ga­ni­sa­sjo­ner og kir­ke­li­ge fel­les­råd. Vi snak­ker alt­så om minst et ti­talls pa­ral­lel­le fu­sjons­pro­ses­ser som al­le er mer el­ler mind­re av­hen­gig av hver­and­re i én og sam­me kom­mune­sam­men­slå­ings­pro­sess.

Ved fle­re an­led­nin­ger har vi sett hvor-

ti­ge løs­nin­ger for nye kom­mu­ner.

Det er ek­semp­ler på at kom­mu­ner har ved­tatt å byg­ge nytt syke­hjem, fi­nan­siert gjen­nom lån, selv om de ikke har mid­ler til å dri­ve det ei hel­ler et re­elt be­hov for de eks­tra syke­hjems­plas­se­ne. I et an­net til­fel­le

tre i kraft.

Slikt kan øde­leg­ge sam­ar­beids­kli­ma­et i en ny og sam­men­slått kom­mu­ne. Der­for har de­par­te­men­tet kre­vet at al­le fyl­kes­menn skal ut­nev­ne en egen pro­sess­vei­le­der som skal sik­re at ting går ryd­dig for seg. Ved­kom­men­de har også fått an­sva­ret for å føl­ge opp at in­gen kom­mu­ner som skal slås sam­men gjør ved­tak som vil ha ne­ga­tiv inn­virk­ning på hand­lings­rom­met til den nye kom­mu­nen.

Selv om det er man­ge lik­hets­trekk mel­lom fu­sjo­ner i næ­rings­li­vet og kom­mune­sam­men­slå­in­ger er det sær­lig to ting som skil­ler dem.

Hoved­for­skjel­len er krav til åpen­het i en of­fent­lig fu­sjon. Krav til inn­syn er noe de pri­va­te slip­per. Åpen­he­ten er selv­føl­ge­lig helt nød­ven­dig for­di det er of­fent­li­ge in­sti­tu­sjo­ner og virk­som­he­ter som er in­volvert. Dess­uten har til­lits­valg­te stør­re inn­fly­tel­se i of­fent­lig enn i pri­vat virk­som­het.

FOTO: LEIF HåVAR KVANDE

MATCHMAKER: Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re San­ner job­ber med å få ned an­tall kom­mu­ner i Nor­ge, Det er eks­tremt fag­lig ut­ford­ren­de, me­ner Morten Thuve i BDO.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.