BDOs åtte råd til kom­mu­ner som skal slå seg sam­men

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - GJESTESKRIBENTEN -

Lag en god og hel­het­lig frem­drifts­plan, med ei­er­skap hos al­le par­ter. Start i tide og sett av nok res­sur­ser. Sørg for god in­volve­ring un­der­veis i pro­ses­sen. Tenk ut­over egen sam­men­slå­ing, og ta hen­syn til and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner og virk­som­he­ter som må slå seg sam­men som føl­ge av kom­mune­sam­men­slå­in­gen.

Vis ge­vins­ter fort. De­mon­st­rer for inn­byg­ger­ne hvor­for sam­men­slå­in­gen var rik­tig. Be­gynn tid­lig å byg­ge ny kul­tur. Ta vare på nøk­kel­per­so­nell, så de ikke slut­ter. Grip sjan­sen og bruk det mo­men­tet som ska­pes i end­rings­pro­ses­sen til å byg­ge en ny og for­bed­ret kom­mu­ne for al­le inn­byg­ger­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.