Står regn­ska­pet for fall?

– Nei, men ny og frem­ti­dig tek­no­lo­gi vil gjø­re noe med hvor­dan regn­ska­pet ut­fø­res og frem­står. Av al­le bran­sjer som er un­der end­ring som føl­ge av di­gi­ta­li­se­ring og ro­bo­ti­se­ring, er kan­skje regn­skaps­bran­sjen den mest ut­sat­te, sier Sti­an Brand­vold .

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - DIGITALISERING - BJØRN HENNING GRANDAL BHG@ FINANSAVISEN. NO

Regn­skap og øko­nomi­sty­ring er utvil­somt blitt langt mer di­gi­talt enn det en gang var, men fort­satt ut­fø­res man­ge av pro­ses­sen ma­nu­elt. Salgs­di­rek­tør Brand­vold er over­be­vist om at anda fle­re av dis­se pro­ses­se­ne gans­ke raskt kom­mer til å bli auto­ma­ti­sert, for­di det fin­nes tek­no­lo­gi som kan ut­fø­re de ras­ke­re og mer nøy­ak­tig.

– Regn­skaps­fø­re­re er i stor grad opp­tatt av å job­be med kor­rekt­het og med to stre­ker un­der sva­ret. Så len­ge det kan være to stre­ker un­der sva­ret, vil opp­ga­ven kun­ne er­stat­tes av smart auto­ma­tikk, sier han.

Høy og sta­bil vekst

View Ledger star­tet sine le­ve­ran­ser via nett­sky­en al­le­re­de i 2004 og er i dag en av Nor­ges le­den­de le­ve­ran­dø­ren av sky­ba­ser­te for­ret­nings­sys­te­mer, outsourcing av øko­no­mi og lønns­pro­ses­ser med til­hø­ren­de råd­giv­ning.

– Vi har hele ti­den sam­ar­bei­det tett med Xled­ger og er de­res størs­te sam­ar­beids­part­ner. For oss hand­ler det om å ut­nyt­te de mu­lig­he­ter auto­ma­tik­ken og di­gi­ta­li­se­rin­gen i sys­te­me­ne gir, for å ska­pe gode og ef­fek­ti­ve pro­ses­ser for kun­de­ne våre, sier adm. di­rek­tør Chris­ti­ne Schie.

View Ledger re­pre­sen­te­rer den størs­te virk­som­he­ten i View-grup­pen, som i 2016 om­sat­te for 143 mil­lio­ner kro­ner.

Må ten­ke nytt

– Veks­ten har vært jevn og sta­bil og vi har i lø­pet av den sis­te 10 års­pe­rio­den hatt en år­lig om­set­nings­vekst på 30 pro­sent, sier Schie.

Sky­sys­te­me­nes inn­tog i regn­skaps­bran­sjen gir iføl­ge Schie hand­lings­rom for å ten­ke nytt.

– Sty­rings­in­for­ma­sjon er lett til­gjen­ge­lig for le­de­re og be­slut­nings­ta­ge­re. Det in­ne­bæ­rer at regn­skaps­fø­re­ren i stor grad må gi slipp på de mer tra­di­sjo­nel­le regn­skaps­opp­ga­ve­ne. Det hand­ler om å end­re rol­le hvis man skal være re­le­vant for frem­ti­den.

Brand­vold me­ner at regn­skaps­fø­re­ren i stør­re grad må for­stå le­del­sens am­bi­sjo­ner og ut­ford­rin­ger og inn­ta rol­len som råd­gi­ver.

– I ste­det for å fo­ku­se­re på det lø­pen­de ar­bei­det må regn­skaps­fø­re­ren ana­ly­se­re og ut­ford­re le­del­sen på både stra­te­gis­ke og ope­ra­ti­ve vei­valg. Det­te be­tyr at bran­sjen i frem­ti­den vil ha fle­re an­sat­te med kom­pe­tan­se in­nen­for øko­nomi­råd­giv­ning og IT frem­for ren regn­skaps­bak­grunn.

I til­legg til at opp­ga­ver og pro­ses­ser auto­ma­ti­se­res for­di be­drif­ter tren­ger å bli mer ef­fek­ti­ve og kon­kur­ranse­dyk­ti­ge, er også myn­dig­he­te­ne en vik­tig på­dri­ver, me­ner han.

– Et ek­sem­pel på det­te er SAF-T, en di­gi­tal inn­rap­por­te­rings­stan­dard, som sann­syn­lig­vis vil være ob­li­ga­to­risk fra 2018.

Blockchain

Et an­net be­grep som han tror kom­mer til å på­vir­ke bran­sjen er Blockchain, som er blitt om­fav­net av sto­re ak­tø­rer som IBM og EY. Blockchain er grun­nen til at vir­tu­el­le va­lu­ta­er som Bit­co­in og Et­here­um har vokst seg sto­re.

– I ho­ved­sak en det en tek­no­lo­gi som lag­rer, ve­ri­fi­se­rer og dis­tri­bu­erer in­for­ma­sjon gjen­nom en kje­de som er fel­les og syn­lig for al­le i sann­tid. En trans­ak­sjon vil ut­fø­res di­rek­te mel­lom par­te­ne som del­tar, uten å be­nyt­te et mel­lom­ledd.

Brand­vold tror fort­satt at det­te lig­ger noen år frem i tid for regn­ska­pet sin del.

– Opp­ga­ven med å pro­du­se­re et rik­tig regn­skap er fort­satt utro­lig vik­tig for al­le be­drif­ter og or­ga­ni­sa­sjo­ner. Det er må­ten det­te blir til på vi ser ut­ford­res kraf­tig av tek­no­lo­gi­en i dag. Regn­skaps­fø­re­ren har nå mu­lig­he­ten til å po­si­sjo­ne­re seg som en god råd­gi­ver oven­for kun­de­ne sine, uten at det går på be­kost­ning av ver­ken kva­li­te­ten el­ler vik­tig­he­ten av et rik­tig ført regn­skap, sier han.

I ste­det for å fo­ku­se­re på det lø­pen­de ar­bei­det må regn­skaps­fø­re­ren ana­ly­se­re og ut­ford­re le­del­sen på både stra­te­gis­ke og ope­ra­ti­ve vei­valg.

STI­AN BRAND­VOLD, SALGS­SJEF I VIEW LEDGER

FOTO: EIVIND YGGESETH

KRAF­TIG VEKST: Adm. di­rek­tør Chris­ti­ne Schie og salgs­di­rek­tør Sti­an Brand­vold i View Ledger har fått sving på sal­get de sis­te åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.