EYs auto­ma­ti­se­rin­gog ro­bo­ti­se­rings­mål:

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - ROBOTISERING -

Set­te tøf­fe, mo­di­ge og am­bi­siø­se mål. Favn bredt på tvers av hele virk­som­he­ten. Tenk stort og ut­nytt mu­lig­he­te­ne som lig­ger der. Få på bor­det de po­ten­si­el­le ge­vins­te­ne. Tenk kva­li­tet fra dag 1 og vær nøye med opp­følg­ning av pro­sjek­te­ne. Vik­tig å sik­re seg for­ank­ring i topp­le­del­sen og byg­ge et sterkt fun­da­ment.

imid­ler­tid ikke at det er like man­ge som vil mis­te job­ben.

No­en er­stat­ter outsourcing og off­shore­ing med ro­bo­ti­se­ring, mens and­re vel­ger å ikke er­stat­te de som slut­ter.

– Det er in­gen tvil om at de re­pe­ti­ti­ve job­be­ne grad­vis end­rer seg og for­svin­ner etter hvert som ro­bo­te­ne blir smar­te­re. Sam­ti­dig mang­ler ro­bo­te­ne em­pa­ti, og kan på in­gen måte er­stat­te men­nes­ket, sier Rowe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.