Lø­pen­de av­reg­ning:

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - REGNSKAPSRAPPORTERING -

Lø­pen­de av­reg­ning in­ne­bæ­rer at inn­tek­ter og kost­na­der ved kon­trak­ten for­de­les på de regn­skaps­pe­rio­de­ne kon­trak­ten går over. For­må­let med en slik regn­skaps­fø­ring er at regn­ska­pet skal re­flek­te­re ak­ti­vi­te­ten og opp­tje­nin­gen i sel­ska­pet på en bedre måte enn om re­sul­tat­fø­rin­gen i sin hel­het blir fore­tatt ved over­le­ve­ring. Prin­sip­pet om lø­pen­de av­reg­ning er ba­sert på at inn­tekt skal re­sul­tat­fø­res når den er opp­tjent. Nor­malt skjer re­sul­tat­fø­ring på tids­punk­tet for salgs­trans­ak­sjo­nen, som er det tids­punkt ri­si­ko og kon­troll går over på kjø­per (nor­malt ved over­le­ve­ring). I til­fel­ler med an­leggs­kon­trak­ter må inn­tek­ten pe­rio­di­se­res for at regn­ska­pet på en bedre måte skal vise sel­ska­pets ak­ti­vi­tet og inn­tje­ning. I for­hold til trans­ak­sjons­tids­punk­tet vil en der­for ha en så­kalt frem­skutt re­sul­tat­fø­ring. For å be­reg­ne hvor mye av kon­trakts­sum­men som skal re­sul­tat­fø­res i den en­kel­te regn­skaps­pe­rio­de må man vur­de­re full­fø­rings­gra­den på an­leggs­kon­trak­ten ved ut­lø­pet av pe­rio­den. Full­fø­rings­gra­den er en in­di­ka­tor for hvor langt man er kom­met i fer­dig­stil­lel­sen av an­leggs­kon­trak­ten. Kil­de: KPMG i et kvar­tal, blir det så mye hopp og sprett i IFRS-re­sul­ta­te­ne. Hvis vi had­de over­le­vert 250 en­he­ter fast hvert enes­te kvar­tal, vil­le regn­skaps­prak­si­se­ne vært til­nær­met like, sier Mol­vik.

For­vir­re­de in­ves­to­rer

Fi­nans­di­rek­tø­ren kan for­tel­le at det er man­ge in­ves­to­rer som sli­ter med å for­stå seg på for­skjel­len mel­lom IFRS og NGAAP.

– Når det er rap­por­te­rings­se­song, bru­ker jeg mye tid på å for­kla­re regn­skaps­for­skjel­le­ne. Å rap­por­te­re etter beg­ge regn­skaps­prin­sip­pe­ne er vel­dig res­surs­kre­ven­de, men til gjen­gjeld gir det in­ves­to­rer en vel­dig god guid­ing, sier han.

Mol­vik leg­ger til at ana­ly­ti­ke­re og in­ves­to­rer gjer­ne fo­ku­se­rer på beg­ge stør­rel­se­ne i sine ana­ly­ser.

– Det som er fint med NGAAP og lø­pen­de av­reg­ning, er at det re­sul­ta­tet blir til IFRS etter endt pro­sjekt. På man­ge må­ter vi­ser det «pipe­li­nen» på en vel­dig god måte, ved å rap­por­te­re både etter IFRS og NGAAP.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.