Ut­ford­rer gi­gan­te­ne med an­nen for­ret­nings­mo­dell

Med mil­li­ar­der på bok etter salg av Pe­op­leSoft, star­tet grün­der­ne av Work­day med blan­ke ark, men den­ne gang i sky­en.

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - REGNSKAP OG HR-TJENESTER I SKYEN - OLIVER ORSKAUG oliver.orskaug@ fi­nans­avi­sen. no

Da­vid Duf­field har ikke bare star­tet ett suk­sess­fullt data­sel­skap i sitt liv, men to. Det som kan­skje skil­ler ham litt fra and­re grün­de­re som har lyk­kes, er at han grunn­la beg­ge sine sel­ska­per etter at han had­de fylt 40 år.

Først stif­tet han og Ken Mor­ris Pe­op­leSoft i 1987. Sel­ska­pet ble solgt for 10,7 mil­li­ar­der dol­lar i 2005 til Oracle, en di­rek­te kon­kur­rent av Pe­op­leSoft. Se­ne­re sam­me år gikk han i kom­pa­ni­skap med Ane­el Bhus­ri, en tid­li­ge­re kol­le­ga fra Pe­op­leSoft som da job­bet for et in­ves­te­rings­sel­skap. Sam­men grunn­la de Work­day, og året etter lan­ser­te de sitt førs­te pro­dukt på net­tet.

Ide­en til Work­day er å til­by sky­ba­ser­te tje­nes­ter hvor be­drif­ter kan ad­mi­ni­stre­re alle HR-opp­ga­ver og regn­ska­per.

– I bunn og grunn drev de med det sam­me som før, men etter sal­get til Oracle had­de de bra med opp­start­ka­pi­tal og kun­ne be­gyn­ne med blan­ke ark. De viss­te nå hva som fun­ger­te og hva som ikke vir­ket, og kun­ne byg­ge et helt nytt pro­dukt fra grun­nen av, sier Work­days nor­den­s­jef Mattias Bolander.

Gi­gant­be­drif­ter på kun­de­lis­ten

Selv om det fin­nes man­ge kon­kur­ren­ter på mar­ke­det for HR- og regn­skaps­tje­nes­ter som har ek­sis­tert i en år­rek­ke, har Work­day klart å kap­re no­en kjen­te kun­der på de få åre­ne de har ek­sis­tert. In­ter­na­sjo­nalt kan de skry­te av bru­ke­re som Net­flix, ny­hets­by­rå­et Thom­son Reuters, Airbnb, Best Wes­tern, Nis­san og Ama­zon. Det er for øv­rig Ama­zons lag­rings- og skyt­je­neste­tek­no­lo­gi som er mo­to­ren i Work­days sys­te­mer.

– Sel­ska­pet ble lan­sert i Nor­ge i 2011 og en av de førs­te kun­de­ne var Te­le­nor, sier Bolander. Si­den har de fått fle­re.

– Vi åp­net kon­tor i Oslo i fjor og rundt 200 fir­ma­er i Nor­ge bru­ker nå Work­day, sier Bolander.

Blant dem er ho­tell­kje­den Scan­dic, Rolls-Royce som pro­du­se­rer pro­pel­ler og mo­to­rer til skips­in­du­stri­en, fi­nans­gi­gan­ten Sto­re­brand og det nors­ke pro­gram­vare­sel­ska­pet Ope­ra Software.

Likt for alle i alle land

Ma­ri­us Gudevang er pro­sjekt­le­der i Ope­ra og har an­svar for å im­ple­men­te­re løs­nin­ge­ne til Work­day i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Sel­ska­pets ho­ved­pro­dukt er nett­le­se­ren Ope­ra som bru­kes av rundt 350 mil­lio­ner bru­ke­re hver må­ned, en­ten på smart­te­le­fo­ner el­ler data­ma­ski­ner. Inn­tek­ten kom­mer fra an­non­sø­rer når bru­ker­ne bru­ker søke­mo­to­ren som er in­te­grert i nett­le­se­ren.

Men Ope­ra vokser også in­nen­for and­re tek­no­logi­om­rå­der, blant an­net mikro­fi­nan­sie­rings­løs­nin­ger, spe­si­elt i land sør for Sa­ha­ra. Ope­ra har i dag ut­vik­lings­av­de­lin­ger i Nor­ge, Sve­ri­ge, Po­len og Ki­na. I til­legg har de an­sat­te in­nen salg i en rek­ke and­re land. Ar­beids­språ­ket til de i un­der­kant 500 an­sat­te er en­gelsk.

En an­nen for­del med å bru­ke et nett­ba­sert pro­gram, er at man slip­per å las­te ned og in­stal­le­re nye og ulike funk­sjo­ner til sta­dig­het, og man må ikke opp­gra­de­re pro­gram­va­ren på man­ge ma­ski­ner.

I ste­det log­ger bru­ker­ne seg inn på en nett­side, en­ten de sit­ter på kon­to­ret, job­ber via en bær­bar data­ma­skin når de er på rei­se el­ler bru­ker en ap­pli­ka­sjon via mo­bil el­ler nett­brett.

– Alt skjer i sann­tid, så om en bru­ker opp­da­te­rer og lag­rer noe et sted, så er de sam­me da­ta­ene til­gjen­ge­lig for and­re bru­ke­re sam­ti­dig. Før kun­ne det hen­de man

måt­te ven­te en stund før alt var opp­da­tert, sier Gudevang.

Ef­fek­ti­vi­se­rer HR-ar­bei­det

Ope­ra har tatt i bruk Work­day i to etap­per. Først inn­før­te de HR-sys­te­met til Work­day og se­ne­re regn­skaps­sys­te­met.

HR-løs­nin­gen for­enk­ler hver­da­gen til de an­sat­te, men det var først og fremst sel­ska­pets be­hov for et bedre sys­tem, og ikke de an­sat­tes be­hov, som ble ut­slags­gi­ven­de for at man valg­te å byt­te le­ve­ran­dør.

– Det som er fint med Work­day, og som har vært vik­tig for Ope­ra, er at HR­sys­te­met en­kelt kan ska­le­res opp el­ler ned. Vi er et sel­skap i vekst, og da er det vik­tig å en­kelt kun­ne las­te inn data fra for ek­sem­pel and­re sel­ska­per som vi kjø­per opp, sier Gudevang.

For­uten de klas­sis­ke tje­nes­te­ne hvor man kan re­gist­re­re syke­mel­din­ger, fe­rie­øns­ker, reise­reg­nin­ger, ar­beids­ti­mer man har brukt på ulike pro­sjek­ter og fore­ta eva­lu­e­rin­ger mel­lom an­sat­te og le­de­re, så for­enk­ler også Work­day Ope­ras res­surs­plan­leg­ging.

– Om en le­der i en av­de­ling ser at man tren­ger en an­satt til, kan man sen­de en re­kvi­si­sjon i Work­day til de som kan god­kjen­ne det­te, sier pro­sjekt­le­de­ren i Ope­ra.

Når no­en gir tom­me­len opp, er man ikke man­ge taste­trykk unna før stil­lin­gen er ut­lyst på nett­si­de­ne til Ope­ra.

– De som sø­ker på stil­lin­gen opp­ret­ter en pro­fil og leg­ger inn data om seg selv, og får man job­ben er alt vi tren­ger av in­for­ma­sjon om ved­kom­men­de al­le­re­de re­gist­ret i Work­day. I til­legg byg­ger vi opp en god base med kan­di­da­ter vi kan re­krut­te­re blant til even­tu­elt and­re stil­lin­ger, sier Gudevang.

Etter sal­get til Oracle had­de de bra med opp­start­ka­pi­tal og kun­ne be­gyn­ne med blan­ke ark

MATTIAS BOLANDER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.