Tro­fas­te tur­ka­me­ra­ter

Del­ta­gel­sen i Bir­ken er kraf­tig ned fra gull­åre­ne. Men de tro­fas­te gir seg ikke, selv om det er ut­ren­dy.

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD - JOHN FULLER JØRGEN HYVANG

– Det var det som måt­te til om du skul­le ta mer­ket. Det gjaldt alle som var med på tur for førs­te gang, unge og gam­le, for­tel­ler Mor­ten Lerø.

Da han de­bu­ter­te i Birke­bei­ner­ren­net som 17-åring, had­de han start­num­me­ret på nat­ten før ren­net. Han klar­te mer­ket den førs­te gan­gen, og det har han gjort de på­føl­gen­de 16 star­te­ne han har. Med unn­tak av noen år i ut­len­dig­het for Ve­ri­tas i Sør-Korea, og noen små­barnsår, har han gått Birke­bei­ner­ren­net hvert år. Det har han tenkt å fort­set­te med.

– Det er et skik­ke­lig ski­renn. Det kre­ver mye ka­pa­si­tet, du skal opp man­ge mot­bak­ker, over fjell og ned­over kre­ven­de ut­for­kjø­rin­ger, sier Lerø.

Bed­re plass

Da han de­bu­ter­te i 1991 var det snaut 6.000 ski­lø­pe­re som star­tet. Når han lør­dag 18. mars for 18. gang skal over fjel­let, er ar­ran­ge­men­tet til­ba­ke på land­jor­da igjen etter man­ge år med even­tyr­lig del­ta­gel­se.

– Det er de skik­ke­li­ge ski­lø­per­ne som er igjen nå, sier Lerø.

Trend­nis­se­ne har slut­tet å del­ta i Bir­ken, og nå er det triat­lon, mot­bak­ker og swim­run som mer­ker øk­nin­gen i in­ter­es­se. For Lerø og man­ge and­re er det un­der­ord­net hvor po­pu­la­ert det er å gå over fjel­let med start­num­mer på.

– Det har sine for­de­ler med faer­re star­ten­de. Det blir bed­re plass til oss som er igjen, og det er po­si­tivt. Sam­ti­dig sy­nes jeg det er vik­tig at ar­ran­gø­re­ne får et godt over­skudd, for det går til et godt for­mål, me­ner Lerø.

Han er vokst opp i Mol­de, og var en ak­tiv ski­lø­per opp til junior­nivå. Un­der stu­die­ne ved NTH var det ski­gå­ing, men det var så mye an­net man også vil­le va­ere med på som stu­dent. Like fullt var det hele ti­den nok tre­ning til at han holdt seg i pul­je 1 el­ler 2 un­der Bir­ken.

Smøre­eks­pert

– Vi had­de fak­tisk ski­løy­per rett i naer­he­ten av der vi bod­de. Jeg kun­ne bare ta ski­ene i hån­da, og rus­le opp til løy­pe­ne, sier Lerø.

En an­nen for­del med byen ved ha­vet er de skif­ten­de va­er­for­hol­de­ne. Si­vil­in­ge­ni­ø­ren er selv­føl­ge­lig opp­tatt av ut­styr, og els­ker å tes­te ut nye smø­rin­ger. Det kan kom­me godt med å be­hers­ke klister­kuns­ten når du skal gå Bir­ken.

– Alle er nok ikke like glad i å bru­ke klis­ter her på Øst­lan­det. Så fort det er litt kre­ven­de for­hold for smø­ring, så blir bar­nas ski­tre­ning end­ret til skøy­ting så for­eld­re­ne slip­per å smø­re, sier Lerø og trek­ker litt på smile­bån­det.

– Det er jo litt av spen­nin­gen, spør du meg. Om du kla­rer å tref­fe med smø­rin­gen.

I ung­dom­men var det buss­tur fra Mol­de og skole­over­nat­ting gjaldt un­der ren­net. Han har tes­tet ut alle de and­re va­ri­an­te­ne som vok­sen, bodd på ho­tell, bodd hos ven­ner og

and­re løs­nin­ger, men har kon­klu­dert med at buss­tur og skole­over­nat­ting er det som pas­ser en skik­ke­lig birke­bei­ner best.

Li­ker stem­nin­gen

– Jeg li­ker den løs­nin­gen vel­dig godt, og det fun­ge­rer ut­mer­ket for meg, sier Lerø.

Alle de tre bar­na er ak­ti­ve i Fos­sum IF i Bae­rum, og det er man­ge fra klub­ben som rei­ser sam­men til Re­na. Han me­ner det er få trend­ana­ly­ser i nabo­la­get rundt del­ta­gel­se el­ler ikke.

– Jeg har ikke inn­trykk av at de som går sam­men med meg er så opp­tatt av om Bir­ken er tren­dy. De som er in­ter­es­sert går uan­sett.

En vik­tig fak­tor for Lerø er også stem­nin­gen på Re­na da­gen før, og på Ting­stad­gjor­det før start.

– Jeg li­ker vel­dig godt å rus­le rundt i salgs­tel­tet på fre­da­gen, og se på alle fol­ke­ne og kjen­ne på den lett ner­vø­se stem­nin­gen, sier han.

– Da er du kan­skje ro­lig selv da si­den du li­ker det så godt?

– Jeg er nok blitt det etter­hvert, men jeg har også gjort unna mine tab­ber. Den ty­pis­ke er jo å sto­le på et smøre­tips du får da­gen før om en smø­ring du ikke kjen­ner. Det an­be­fa­ler jeg ikke, sier Lerø.

Tre­ner om mor­ge­nen

Med tre ak­ti­ve barn i uli­ke idret­ter blir det mind­re tid til tre­ning enn han had­de tenkt seg, men nok til å hol­de seg i god form. Han lø­per en del kon­kur­ran­ser i som­mer­halv­året, svøm­mer og syk­ler.

– Jeg tre­ner når jeg har tid, og det med­fø­rer at jeg inn­imel­lom tre­ner på litt rare tids­punk­ter. Jeg kan ofte ses på ski­tur en lør­dag mor­gen med hode­lykt. Da tar jeg meg en ski­tur før det er ski­renn el­ler ban­dy­kamp for bar­na.

Han li­ker også å ha et kon­kret mål å tre­ne mot gjen­nom vin­te­ren. Når man vet man skal gjen­nom en kre­ven­de løy­pe med start­num­mer på brys­tet i slut­ten av mars, pusher man seg nok litt eks­tra på tre­nin­ge­ne gjen­nom vin­te­ren. I lø­pet av høs­ten og vin­te­ren mo­ti­ve­res Lerø også av å kun­ne bru­ke hobby­en til å hol­de kon­tak­ten med like­sin­ne­de fra opp­veks­ten i Mol­de, fra stu­die­ti­den og i nabo­la­get der han bor. Han har der­for va­ert med i uli­ke pri­vat­or­ga­ni­ser­te tre­nings­grup­per der ho­ved­må­let for alle dis­se grup­pe­ne har va­ert Bir­ken.

Den sin­di­ge mol­den­se­ren for­sø­ker som best han kan å ut­tryk­ke kja­er­lig­he­ten til lang­renn, og at stem­nin­gen rundt ren­net er vik­tig. Men in­gen som kva­li­fi­se­rer seg til pul­je 1 el­ler 2 i 25 år er uten am­bi­sjo­ner på start­stre­ken.

– Hva er årets mål? – Det har jeg ikke tenkt så mye på før du spør. Jeg ble num­mer 40 i min klas­se i fjor, så jeg øns­ker vel å bli bed­re enn det, sier Lerø.

Foto: NtB scaNpix

hol­der stand: Selv om hy­pen er over, stil­ler man­ge birke­bei­ne­re opp år etter år.

ELS­KER LANG­RENN: Mor­ten Lerø fra Mol­de har gått Bir­ken 17 gan­ger, og har like man­ge mer­ker. I Bae­rums­mar­ka sam­ler han mil til å pres­te­re før årets kon­kur­ran­se.

FOTO: Jørgen Hyvang

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.