Dr. Bril­le

Tord As­le Gjer­da­len har sta­ket seg inn til sei­er i Mar­cia­lon­ga tre år på rad. Bak pi­lot­bril­le­ne er blik­ket fes­tet på Vasa­lop­pet.

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD - JØRGEN HYVANG

– Jeg går all­tid for sei­er. Det blir for dumt å gå med en mål­set­ning om noe an­net.

Lan­g­renns­le­gen fra Ho­le i Bus­ke­rud er selv­sik­ker på sin helt egne måte. Som lands­lags­lø­per var han kjent for å prik­ke inn for­men til mes­ter­skap, men i lang­løp har han den­ne vin­te­ren vist evne til å pres­te­re godt over tid. Se­son­gen har va­ert en drøm for Gjer­da­len, og en sei­er i Vasa­lop­pet vil­le kro­net ham som kon­ge av lang­løp.

– Det er litt til­fel­dig­he­ter om man vin­ner, men man må va­ere dyk­tig. Jeg er på rik­tig lag, vi har hatt rik­tig tak­tikk, rik­tig ut­styr og la­get er fullt av er­fa­ring, sier Gjer­da­len for å for­kla­re suk­ses­sen.

33-årin­gen fikk med seg to VM-gull i sta­fett, og vant to in­di­vi­du­el­le me­dal­jer. Bron­sen på fem­mila un­der VM på hjemme­bane i Hol­men­kol­len er nok den som sit­ter best. Han del­tok i tre OL, men mis­lyk­tes i alle sam­men. Si­den 2014 har han sat­set på lang­løp, og det har gitt gode re­sul­ta­ter. I til­legg til de tre sei­re­ne i Mar­cia­lon­ga har han de to sis­te se­son­ge­ne vun­net To­blach–Corti­na.

Pilot­bril­ler

– Jeg tror jeg fort­satt skul­le kun­ne hev­de meg godt i ver­dens­cu­pen om jeg had­de trent på det, men i lang­løp tren­ger du stay­er­evne. Den tar det tid å tre­ne opp. Jeg tror det er få 100-me­ter­lø­pe­re som hev­der seg etter fyl­te 40 år, sier Gjer­da­len.

Han står klar til en tre­nings­tur i Nord­mar­ka i Oslo i gnist­ren­de sol­skinn. Pi­lot­bril­le­ne som er blitt hans kjenne­tegn er selv­føl­ge­lig på plass. De fles­te lang­renns­lø­pe­re hen­ter inn noen tu­sen­lap­per på en brille­spon­sor, men for Gjer­da­len er det blitt en image­byg­ger å skil­le seg ut.

– De fles­te kon­kur­ren­te­ne går jo med en sveise­skjerm og får be­talt for det. For meg ble det mer et ima­ge. Å gå med noe som in­gen and­re gjor­de, sier Gjer­da­len.

Det star­tet da han had­de glemt bril­ler til et renn på Gålå, og kjøp­te et par pilot­bril­ler vei­en opp. Så stil­te han seg spørs­må­let om han kun­ne gå med sån­ne bril­ler i ski­spo­ret. Da det gikk bra i ren­net, var det svar godt nok. Si­den har han brukt dem.

– Selv­føl­ge­lig er det dår­li­ge­re når det er skik­ke­lig snøva­er, og de dog­ger ras­ke­re enn plast­bril­ler, men jeg får bed­re op­tisk syn av dem, me­ner Gjer­da­len.

Usik­ker frem­tid

I til­legg til li­vet som lang­renns­lø­per har Gjer­da­len klart å full­fø­re medi­sin­stu­di­et. Han mang­ler tur­nus­prak­sis for å få det en­de­li­ge be­vi­set, men han vet hva han skal gjø­re når ski­kar­rie­ren er over. Når det blir, er fore­lø­pig usik­kert.

– Jeg tar ett år av gan­gen. Jeg er langt unna top­pen al­ders­mes­sig. Jeg er på en lang og bred form­topp. Du ser jo hva An­ders Aukland pres­te­rer fort­satt, sier Gjer­da­len.

Lang­løp har ut­vik­let seg mye de sis­te åre­ne, og nå er det man­ge som kan leve av drøm­men. Lagspon­so­re­ne sør­ger for at lø­per­ne har en an­sten­dig års­lønn, men noen stor for­mue byg­ger seg ikke opp. Vin­ner Gjer­da­len det mes­te en se­song, kan han kan­skje pas­se­re mil­lio­nen i inn­tekt.

En sei­er i et renn som Mar­cia­lon­ga be­ta­ler seg med rundt 5.000 euro før skatt. Etter skatt skal be­lø­pet for­de­les på alle lag­kom­pi­se­ne. I Team San­tan­der er de or­ga­ni­sert som et syk­kel­lag. Alle som er med å bi­drar er med å dele pre­mie­pot­te­ne.

– Lang­løp be­ve­ger seg mer og mer i sam­me ret­ning som syk­kel­la­ge­ne. Det er mye tak­tikk, og jeg har vel­dig nyt­te av mine lag­ka­me­ra­ter når jeg vin­ner. Da er det na­tur­lig at vi de­ler, sier Gjer­da­len. Hem­me­lig tre­nings­dag­bok

Han er nes­ten over­ras­ket over hvor god for­men har va­ert fra tid­lig i se­son­gen, og nå er han spent på om han kan be­va­re den helt ut. Tre­nings­dag­bo­ken hol­der han tett til brys­tet, og hva han dri­ver med for­blir en in­tern hem­me­lig­het.

– Det er in­gen vits i å dele ut det jeg dri­ver med, og hva jeg pøn­sker på. Hvis du spør Mar­tin Johns­rud Sund­by, så har vel han va­ert i god form i fem år nå, sier Gjer­da­len.

Han av­slø­rer at de tre­ner rundt 1.000 ti­mer i året, men at noen på la­get lig­ger høy­ere. Hvor­dan han tre­ner kan va­riere fra pe­rio­de til pe­rio­de.

– Noen kjø­rer vel­dig tra­di­sjo­nelt når det hand­ler om tre­ning, og noen li­ker å eks­pe­ri­men­te­re mer. Jeg er av dem som li­ker å eks­pe­ri­men­te­re. Man byt­ter selv­føl­ge­lig ikke ut hele tre­nings­opp­leg­get på en gang, men litt av gan­gen, sier Gjer­da­len.

Tak­tik­ken i Vasa­lop­pet vil han selv­føl­ge­lig ikke snak­ke om, men av­slø­rer at han har byt­tet kombisko for å få bed­re leng­de på sta­ve­ne etter at de nye reg­le­ne ble inn­ført.

– Jeg skul­le gjer­ne sett at det var valg­fritt med stav­leng­der. Det har jo in­gen be­tyd­ning for om vi sta­ker el­ler ikke. Stake­frie so­ner har i det mins­te en hen­sikt, sier Gjer­da­len.

Tord As­le Gjer­da­len inn­røm­mer at han le­ver i en fan­tasi­ver­den når det kom­mer til hva han job­ber med, men det hen­der han er inn­om vok­sen­li­vet også. En sønn på tre år, og en til på vei, gjør at han kan skjøn­ne hvor­dan and­re har det.

– Så len­ge jeg får godt be­talt for å leke, så fort­set­ter jeg med det.

FOTO: JØRGEN HYVANG

TRE­NING: Tord As­le Gjer­da­len leg­ger ut på tre­nings­tur i Nord­mar­ka sam­men med lag­ka­me­rat Snor­ri Ei­nar­s­son.

FOTO: NTB SCANPIX

STAFETTGULL: Gjer­da­len vin­ner sitt førs­te VM-gull sam­men med lag­ka­me­ra­te­ne El­dar Røn­ning, Mar­tin Johns­rud Sund­by og Pet­ter Nort­hug jr. i Hol­men­kol­len i 2011.

FOTO: JØRGEN HYVANG

IMA­GE: Tord As­le Gjer­da­len har gjort det til sitt kjenne­mer­ke å gå med pilot­bril­ler i alle renn han går. Uan­sett va­er.

FOTO: NTB SCANPIX

TRIPPEL: Tord As­le Gjer­da­len går over mål som vin­ner av Mar­cia­lon­ga for tred­je år på rad.

FOTO: NTB SCANPIX

HØYDEPUNKT: Tord As­le Gjer­da­len (t.h.) vin­ner bron­se på fem­mila un­der VM i Hol­men­kol­len i 2011. Her sam­men med gull­vin­ner Pet­ter Nort­hug (t.v.) og fjerde­plass­inne­ha­ver Sjur Røthe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.