Pro­mille­tes­ten

Gø­ran Paul­sen ved Olym­pia­top­pen har fors­ket på al­ko­ho­lens ef­fekt på re­sti­tu­sjon etter styrke­tre­ning.

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD - INGVILD BRUASET

– Vår hy­po­te­se var at al­ko­hol vil­le ha en ne­ga­tiv ef­fekt på re­sti­tu­sjo­nen, og vi trod­de den ef­fek­ten vil­le bli stør­re med øken­de meng­de al­ko­hol, for­tel­ler fors­ker Gø­ran Paul­sen ved Olym­pia­top­pen.

En tid til­ba­ke gjen­nom­før­te han der­for et forsk­nings­pro­sjekt knyt­tet til al­ko­hol og re­sti­tu­sjon etter tre­ning. Til sam­men del­tok tolv unge kvin­ner og menn, som alle tren­te re­gel­mes­sig.

Forsk­nin­gen ble gjen­nom­ført i tre run­der, med en ukes mel­lom­rom. Opp­leg­get var det sam­me hver gang.

For­sø­ke­ne fore­gikk slik at det først ble fore­tatt tester av for­søks­per­sone­nes styr­ke, de­ret­ter gjen­nom­før­te de en hard styrke­tre­nings­økt, før de så ble bedt om å drik­ke en va­eske de ikke kjen­te inn­hol­det i.

I til­fel­dig rekke­føl­ge drakk de al­ko­hol­fri saft, saft med lav kon­sen­tra­sjon al­ko­hol og saft med en høy dose al­ko­hol.

Ni glass vin

Ren eta­nol ble be­nyt­tet, og i den lave do­sen fikk de kvin­ne­li­ge del­ta­ger­ne 0,6 gram al­ko­hol pr. kilo kropps­vekt, mens men­ne­ne fikk 0,7 gram.

I den høye do­sen var det­te dob­let til 1,2 gram al­ko­hol pr. kilo kropps­vekt for kvin­ne­ne og 1,4 gram for de mann­li­ge del­ta­ger­ne.

Til sam­men­lig­ning vil et glass vin ty­pisk inne­hol­de rundt 12 gram al­ko­hol. Er man kvin­ne og vei­er 60 kilo vil da den lave do­sen in­ne­ba­ere et inn­tak på tre glass vin, mens den høye do­sen til­sva­rer rundt seks glass vin.

Til­sva­ren­de, for en mann på 80 kilo vil lav dose bety inn­takt av litt mind­re enn fem glass vin, mens den høye do­sen vil si litt over ni glass vin.

Paul­sen for­tel­ler at tid­li­ge­re stu­di­er som er gjen­nom­ført på det­te te­ma­et har vist noe re­du­sert re­sti­tu­sjon ved mo­de­ra­te meng­der al­ko­hol. Det van­li­ge har da va­ert å be­nyt­te rundt ett gram al­ko­hol pr. kilo kropps­vekt.

– Over­ras­ken­de

Da det så had­de gått hen­holds­vis 12 og 24 ti­mer skul­le del­ta­ger­ne gjen­nom­føre ak­ku­rat de sam­me tes­te­ne som de had­de gjort inn­led­nings­vis. Det in­ne­bar blant an­net fle­re spenst­tes­ter, og at de ble tes­tet i styr­ke i for­si­de lår ved at for­søks­per­sone­ne tok i alt de had­de.

– I til­legg sti­mu­ler­te vi også mus­ku­la­tu­ren elek­trisk, for å eli­mi­ne­re ef­fek­ten av vil­je, for­tel­ler Paul­sen.

– Og hva var re­sul­ta­tet?

– Vi fant ikke noe for­ver­ret re­sti­tu­sjon ved inn­tak av al­ko­hol.

– Hva ten­ker du om det?

– Det var over­ras­ken­de. Vi gjor­de man­ge tester, men vi fant in­gen ne­ga­tiv ef­fekt av al­ko­ho­len i noen av dis­se tes­te­ne. Også en an­nen fersk stu­die gjort med kvin­ner, kom til at al­ko­hol ikke had­de ne­ga­tiv ef­fekt på re­sti­tu­sjo­nen.

Økt stress­hor­mon

Men på ett om­rå­de ga al­ko­ho­len ut­slag i stu­di­en til Paul­sen, og det var i blod­prø­ve­ne som ble tatt av del­ta­ger­ne.

– Det er kjent fra tid­li­ge­re at al­ko­hol kan øke kor­ti­sol­ni­vå­et i blo­det, også kjent som stress­hor­mo­net, og at te­st­os­teron­ni­vå­et hos menn re­du­se­res. Den­ne ef­fek­ten på­vis­te vi også.

– Økte kor­ti­sol­ni­vå­er kom­bi­nert med re­du­ser­te te­st­os­teron­ni­vå­er er en uguns­tig fy­sio­lo­gisk si­tua­sjon, som kan gi ne­ga­ti­ve ef­fek­ter på sikt. For ek­semp­ler re­du­sert mus­kel­vekst etter styrke­tre­ning, på­pe­ker Paul­sen.

– Ta en hvile­dag

Rett etter at Paul­sens stu­die ble pub­li­sert i tids­skrif­tet Me­di­ci­ne and Scien­ce in Sports and Ex­cer­ci­se, fant en an­nen stu­die at pro­tein­syn­te­sen, som har med opp­byg­ging av mus­ku­la­tur å gjø­re, ble ne­ga­tivt på­vir­ket av al­ko­hol­inn­tak.

– Det­te in­di­ke­rer at den mus­kel­opp­byg­gen­de ef­fek­ten av tre­nin­gen ute­blir. En ting er å hen­te seg inn igjen, re­sti­tu­ere, noe an­net er å opp­nå adap­ta­sjon til tre­nin­gen. Med and­re ord vil ef­fek­ten av al­ko­hol­inn­tak etter tre­ning først gi mål­bar ef­fekt på styr­ke og idretts­pre­sta­sjon etter leng­re pe­rio­der. In­gen stu­die har be­kref­tet det­te, men ba­sert på det vi vet, er det sann­syn­lig.

– I en­kelt­til­fel­ler har al­ko­hol sann­syn­lig­vis ikke så stor ef­fekt på re­sti­tu­sjo­nen, men det er tro­lig av­hen­gig av hvor hardt du har trent og meng­den al­ko­hol du drik­ker etter øk­ten. Hvis man tar seg en fest, er det også and­re fak­to­rer, som dår­lig kost­hold og dår­lig søvn, som vil på­vir­ke krop­pen ne­ga­tivt. Den sam­le­de ef­fek­ten er an­ta­ge­lig mye stør­re enn kun al­ko­hol­inn­ta­ket.

– Hva med da­gen der­på, bør man helst drop­pe tre­ning da?

– Er for­men dår­lig, blir det nep­pe en god økt og da er det bed­re å ta det litt med ro, el­ler ta en hvile­dag.

I en­kelt­til­fel­ler har al­ko­hol sann­syn­lig­vis ikke så stor ef­fekt på re­sti­tu­sjo­nen gø­ran Paul­sen, fors­ker

Hvis man tar seg en fest, er det også and­re fak­to­rer, som dår­lig kost­hold og dår­lig søvn, som vil på­vir­ke krop­pen ne­ga­tivt gø­ran Paul­sen, fors­ker

SVETTEDRÅPER: Gø­ran Paul­sen er fors­ker ved Olym­pia­top­pen og har fors­ket på ef­fek­ten av al­ko­hol på

FOTO: EIVIND YGGE­SETH

re­sti­tu­sjon etter styrke­øk­ter.

FOTO: NTB SCANPIX

EDLE DRÅPER: Vin­ner av Tour de Fran­ce 2016, bri­tis­ke Chris­top­her Froo­me, star­tet sis­te etap­pe med å skå­le i champag­ne med sports­di­rek­tør Sir Da­ve Brails­ford i Sky.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.