Ul­tra­løp

Finansavisen - Sport og fritid - - ULTRALØP -

„„Ul­tra­løp el­ler ul­tra­ma­ra­ton er en be­teg­nel­se på løp

som er len­ger enn ma­ra­ton i dis­tan­se.

„„Det fin­nes to ho­ved­ty­per løp in­nen den­ne di­si­pli­nen, dis­tanse­løp og tids­be­gren­se­de løp. „„Dis­tanse­løp er tra­di­sjo­nel­le løp hvor den som

ras­kest til­bake­leg­ger dis­tan­sen vin­ner.

„„I tids­be­stem­te løp er det den lø­pe­ren som lø­per

lengst in­nen for en gitt tids­ram­me som vin­ner. „„Ty­pis­ke dis­tanse­løp går over 50 km og 100 km,

el­ler 50 og 100 mi­les.

„„Van­li­ge tids­be­gren­se­de løp er 6, 12 og 24 ti­mers

løp. Det fin­nes også leng­re løp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.