– Blitt en tra­di­sjon

Kla­ra Lyng­nes går Birke­bei­ner­ren­net for 13. gang i år.

Finansavisen - Sport og fritid - - LANGRENN -

– Det er litt gam­mel vane. Vi gjør det for­di vi er en gjeng som plei­er å gjø­re det. Det er blitt en tra­di­sjon å gå Bir­ken, og så er det en flott av­slut­ning på se­son­gen, sier Kla­ra Lyng­nes (42).

Hun ser in­gen grunn til å slut­te å gå Bir­ken selv om man­ge and­re gjør det. Lyng­nes er ikke helt sik­ker, men tror førs­te gan­gen hun del­tok var i 1998.

– Jeg tap­te et vedde­mål, og da måt­te jeg gå Bir­ken. Un­der­veis inn­gikk jeg et nytt vedde­mål om jeg vil­le slå den ras­kes­te 80-årin­gen, men det klar­te jeg ikke, for­tel­ler Lyng­nes.

Etter en pau­se på fem år ble hun med igjen, og si­den har hun va­ert en tro­fast birken­gjen­ger. Si­den den gan­gen har Lyng­nes del­tatt i rundt 34 Bir­ken-ar­ran­ge­men­ter, for­delt på løp, syk­kel og ski.

Best på løp

De bes­te re­sul­ta­te­ne har kom­met i Bir­ken­lø­pet med fle­re topp ti-plas­se­rin­ger og en pall­plas­se­ring i klas­sen. På ski har hun også gode plas­se­rin­ger. Fle­re gan­ger gått på un­der fire ti­mer.

I det sis­te har hun ikke fått trent så godt på grunn av syk­dom, men hun hå­per li­ke­vel på å kun­ne le­ve­re et greit re­sul­tat.

– Men jeg hå­per jeg kom­mer meg frem­over, og kan­skje kan jeg kla­re mer­ket, sier hun.

Lo­gis­tik­ken rundt ren­net er blitt bed­re med åre­ne. Over­nat­tin­gen på Re­na in­klu­de­rer både mid­dag kvel­den før og fro­kost før start.

– De førs­te åre­ne sov vi på ma­dras­ser i klasse­rom, men nå er det rom med ekte sen­ger. En stor for­bed­ring, sier Lyng­nes.

Mu­lig fel­le­ski

De 12 gan­ge­ne hun har gått Birke­bei­ner­ren­net har hun fått åtte mer­ker.

– Jeg er jo fra Vest­lan­det og ikke så vant til å gå på ski, så jeg treng­te noen for­søk, ler Lyng­nes.

Snø­man­ge­len har hel­ler ikke gjort det let­te­re å få med seg de ren­ne­ne hun plei­er å gå.

– Tid­li­ge­re har jeg pleid å gå noen OBIK-renn, Hol­men­koll­mar­sjen og et par til, men i år har det ikke blitt så mye, sier Lyng­nes. I årets se­song har hun gått til inn­kjøp av fel­le­ski, og selv om de ikke er prøvd ennå, reg­ner hun med at det blir dem hun skal gå med.

FOTO: Ma­raTHOn-pHOTOs.cOM

TAp­TE vEddE­måL: Det var i 1998. Etter en pau­se på fem år går Kla­ra Lyng­nes fort­satt Bir­ken med en venne­gjeng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.