Li­ker dia­go­nal­gang

Ut­ford­rin­gen er å få god glid, spe­si­elt fra Sju­sjø­en og ned mot mål.

Finansavisen - Sport og fritid - - LANGRENN -

Hans To­re Ri­i­be (50) er blant ve­te­ra­ne­ne å reg­ne i Bir­ken-sam­men­heng. Han har fått med seg de al­ler fles­te ren­ne­ne si­den han ble med for førs­te gang i 1992.

Den gan­gen gikk 26-årin­gen inn til mål­gang etter rundt fem og en halv time.

– Nå går det mye for­te­re. Jeg har va­ert nede un­der 2:55, men litt over tre ti­mer er rea­lis­tisk, sier Ri­i­be.

Å an­slå en spe­si­fikk tid er vans­ke­lig ,for­di for­hol­de­ne kan va­riere så mye.

– Men hvis jeg kla­rer å kom­me inn blant de 20 bes­te i min klas­se (M50), så er jeg vel­dig for­nøyd, sier han.

Etter en ro­lig start tid­lig på 1990-tal­let, gikk det sta­dig for­te­re med Ri­i­be. Etter 19 star­ter, står han igjen med 12 mer­ker.

Ri­i­be er også en iv­rig del­ta­ker i Birke­bei­ner­lø­pet, og har løpt hvert år si­den 1998 med en beste­tid på 1:24 i 2010.

Glid er ut­ford­rin­gen

I det som blir hans 20. Birke­bei­ner­renn, kom­mer Ri­i­be til å gå på klas­sis­ke lang­renns­ski med fes­te­smø­ring.

– Det er ikke fes­te­smø­rin­gen som er ut­ford­rin­gen. Det er hel­ler pro­ble­mer med å få god nok glid. Spe­si­elt fra Sju­sjø­en og ned er det ikke noe sa­er­lig hvis man blir glidd i fra, sier Ri­i­be, som er mest glad i par­ti­et etter Skram­stadse­tra.

– Når man kom­mer inn på snau­fjel­let, det er da det blir al­ler fi­nest, sy­nes han.

Ri­i­be job­ber som sys­tem­ut­vik­ler i Norsk Tip­ping, og med bo­sted på Ha­mar er ikke lo­gis­tik­ken en like stor ut­ford­ring som for de som kom­mer fra and­re de­ler av lan­det.

– Jeg er hel­dig for­di la­get vårt har en egen buss som tar oss rett til start så vi slip­per stress. Men jeg del­tar i man­ge ski­renn og er ge­ne­relt vel­dig av­slap­pet ved start, for­tel­ler Ri­i­be.

Selv om Bir­ken har langt faer­re del­ta­ge­re i dag enn i topp­åre­ne, hen­ger ren­net fort­satt høyt for Ri­i­be, som går rundt ti tur­renn i lø­pet av vin­te­ren.

– Jeg sy­nes det er et utro­lig flott ski­renn i fine om­gi­vel­ser. Jeg er glad i dia­go­nal­gang, og her kan man kom­bi­ne­re fle­re tek­nik­ker.

FOTO: Ma­raThOn-phOTOs.cOM

SLIP­PER OVERNATTING: Hans To­re Ri­i­be hå­per å kom­me inn blant de 20 bes­te i klas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.