De­sign­syk­ke­len

Finansavisen - Sport og fritid - - SYKKEL -

Fa­ra Cy­cling har sitt utstpring i de­sign­by­r­å­et An­ti, og det ba­erer syk­le­ne preg av.

– Fa­ra er noe an­net, og folk sy­nes det er stort at det kom­mer et syk­kel­mer­ke som gjør litt av det sam­me som er gjort på kla­er. Litt som Rap­ha, sier Ken­neth Pe­der­sen.

Han er til dag­lig sjef i An­ti, men har job­bet frem de nye lande­veis­syk­le­ne som ble pre­sen­tert i fjor for førs­te gang. Rap­ha er syk­kel­be­kled­ning for den kres­ne hips­te­ren, og er blitt en mar­kør for den stil­sik­re syk­list.

– Vi har en helt an­nen salgs­mo­dell enn de tra­di­sjo­nel­le syk­kel­pro­du­sen­te­ne. I alle ho­ved­sak skal vi sel­ge på fra nett­bu­tik­ken vår. I til­legg har vi en del sam­ar­beids­part­ne­re hvor du kan få kjøpt syk­le­ne våre, og sett på dem, sier Pe­der­sen.

Be­ha­ge­lig å syk­le på

Cafe Roul­eur i Oslo er et slikt møte­punkt hvor syk­le­ne blir vist frem. Med en ren nett­løs­ning hå­per de å kun­ne til­by spe­si­ell syk­ler til pri­ser som skal matche de sto­re pro­du­sen­te­ne, men start­pri­sen lig­ger på nes­ten 30.000 kro­ner.

– Det vik­tigs­te er at syk­le­ne er gode å syk­le på. Det er in­gen full­blods ra­cer, men mer til­pas­set de som øns­ker å syk­le i man­ge ti­mer, sier Pe­der­sen.

Kon­sep­tet er at kun­de­ne be­stem­mer seg for ram­me, og så kan du selv vel­ge ut­styrs­grup­pe. Hå­pet er å sel­ge rundt 250 syk­ler i år, men på litt len­ger sikt er må­let å nå 5.000 syk­ler. Sor­ti­men­tet skal også ut­vi­des med cy­clocross og ter­reng­syk­ler. Tid­li­ge­re ver­dens­mes­ter har re­kla­mert med sin Fa­ra-syk­kel på Insta­gram, og Pe­der­sen be­dy­rer at de ikke har be­talt ham for å bru­ke den.

– I til­legg har den fått vel­dig gode test­re­sul­ta­ter i bladet Lande­vei, sier Pe­der­sen.

FOTO: THOR HUSHOVD

REKLAME: Thor Hushovd har nok ikke be­talt all ver­den for Fa­ra-syk­ke­len, men han bru­ker den på tur i Mona­co.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.