Skred­der­søm i Vald­res

Finansavisen - Sport og fritid - - SYKKEL - JØRGEN HYVANG

Ne­der­len­de­ren Wubbo Boi­ten byg­ger spe­sial­til­pas­se­de syk­ler fra går­den i Vest­re Sl­id­re, men med ny bu­tikk på Fa­ger­nes hå­per han Skørn syk­ler skal vokse.

– Vi falt med nesa i smø­ret, sier Boi­ten.

Det er et ord­tak fra Ne­der­land, og pas­set godt med tan­ke på den flak­sen han had­de med etab­le­rin­gen i Nor­ge i 2011. Syk­kel had­de opp­levd øken­de po­pu­la­ri­tet de sis­te ti åre­ne, og nå star­tet fle­re å etter­spør­re litt and­re ty­per syk­ler. Pla­nen var å fin­ne en gård len­ger syd i Euro­pa, men det de fant ald­ri noe som pas­set de­res bud­sjett.

Da ble det Nor­ge, Vald­res og går­den Skø­ren. Pla­nen var å leve selv­for­synt av går­den, men etter å ha nevnt syk­kel­pla­ne­ne i lo­kal­avi­sen fikk han sin førs­te be­stil­ling etter to uker.

Da den førs­te «Skørn»-syk­ke­len ble av­bil­det i avi­sen ble det seks nye be­stil­lin­ger det på­føl­gen­de året. Kon­sep­tet er å fin­ne ram­mer som pas­ser per­fekt til kun­de­nes mål, og så til­pas­se med det ut­sty­ret de øns­ker. I til­legg får du egen lakk på syk­ke­len.

– Folk sam­men­lig­ner oss fort­satt med stan­dard­mer­ke­ne, men vi kla­rer ikke å hol­de så lave pri­ser som dem. Når du kjø­per en syk­kel hos oss, så kjø­per du noe som in­gen and­re har, for­tel­ler Boi­ten.

Må an­set­te fler

Han me­ner kun­de­ne får et helt an­net pro­dukt hos ham, og at spe­sial­til­pas­nin­gen er vik­tig. Det er eks­trem kon­kur­ran­se i syk­kel­mar­ke­det, og de sis­te åre­ne har va­lu­ta­en bi­dratt ne­ga­tivt. På top­pen av det kom­mer økte rå­vare­pri­ser.

– I fjor la­get vi 55 syk­ler, men det er dy­re­re og dy­re­re syk­ler vi le­ve­rer. Vi har va­riert mel­lom 50 og 80 syk­ler i året, sier Boi­ten.

Det er både lande­veis­syk­ler, elsyk­ler og ter­reng­syk­ler. Det er en jevn for­de­ling mel­lom kun­der som har hyt­ter i om­rå­det, og lo­ka­le kjø­pe­re. Med 300 kvad­rat­me­ter stor bu­tikk i sen­trum av Fa­ger­nes reg­ner han med at sal­get lo­kalt skal øke.

– Jeg må nok snart an­set­te mer hjelp. Det er kre­ven­de å skul­le gjø­re alt selv, og da tren­ger jeg en fast an­satt, me­ner Boi­ten.

Det er vin­te­ren som er mest kre­ven­de. Lite kun­der gjør at de må se på and­re ting for å sys­sel­set­te seg. Der­for reg­ner han med å star­te pro­duk­sjon av hjul­sett gjen­nom vin­te­ren som kan sel­ges i se­song. I til­legg får de la­get sete­pin­ner, sty­rer og stem som er bran­det Skørn.

– Vi har ikke tjent så mye pen­ger de sis­te åre­ne, men det tar noen år å etab­le­re seg. Med ny bu­tikk reg­ner vi med å øke om­set­nin­gen med 1 mil­lion kro­ner. I fjor om­sat­te vi for nes­ten 2 mil­lio­ner kro­ner, for­tel­ler Boi­ten.

FOTO: PRIVAT

VOKSE: Wubbo Boi­ten hav­net ved en til­fel­dig­het i Vald­res, men nå sat­ser han stort på lo­kal syk­kel­bu­tikk i Fa­ger­nes med eget syk­kel­mer­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.