Fryk­ten for ut­ras

Finansavisen - Sport og fritid - - LAKSEFISKE -

Når du fisker laks må du es­ti­me­re med langt ut­ras. Den ster­ke fisken har sjel­den pla­ner om å hop­pe opp i hå­ven av seg selv og stik­ker van­lig­vis så langt den kan ned­strøms når den har fått en krok i kjef­ten. For å hind­re at den stik­ker lengst mu­lig unna gjel­der det å ha en sne­l­le som tå­ler det mes­te. Wa­ter­works-Lam­son er blant eks­per­te­ne i klas­sen og sel­ska­pets nye sne­l­le he­ter Lite­spe­ed Micra 5. Snel­len for lakse­fis­ke har en snøre­ka­pa­si­tet på litt over 200 me­ter og det bør hol­de for de fles­te lakse­fis­ke­re, om ikke så må man ta bena fatt. Pris­lap­pen på her­lig­he­ten lig­ger like over

4.000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.