Hy­brid snøre­løs­ning

Finansavisen - Sport og fritid - - LAKSEFISKE -

Nors­ke Zpey skul­le re­vo­lu­sjo­ne­re flue­fiske­ver­de­nen og tje­ne hauge­vis av pen­ger med en in­no­va­tiv ny løs­ning på hånd­ta­ket på flue­stan­gen. Stan­gen fikk gode kri­tik­ker, men sal­get lot ven­te på seg og sel­ska­pet har tapt enor­me sum­mer. Zpey le­ver imid­ler­tid ennå og i vin­ter lan­ser­te sel­ska­pet en nytt flue­snøre­sys­tem. Zpey Hy­brid-syste­met har delt opp flusnø­ret i en flyte­del og syn­ke­del. Syn­ke­de­len er ut­skift­bar slik at du kan va­riere dyb­den du fisker på. Kos­ter fra

600 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.