Vans­ke­lig å fin­ne lo­ka­ler

Finansavisen - Sport og fritid - - KLATRING -

Crux­et for Oslo Klatre­sen­ter var å fin­ne eg­ne­de lo­ka­ler med ei­ere som vil­le byg­ge klatre­vegg.

Mag­nus Midt­bø sier at det mest ut­ford­ren­de var å fin­ne lo­ka­ler. Ini­tia­tiv­ta­ger­ne trå­let først Ul­ven­om­rå­det i Gro­rud­da­len, uten å fin­ne eg­net lo­ka­ler el­ler ei­en­doms­ut­vik­ler som del­te klat­rer­nes vi­sjo­ner rundt pro­sjek­tet.

Vis­nings­vand­rin­gen var re­sul­tat­løs inn­til ei­en­doms­in­ves­tor og -ut­vik­ler An­ders Opsahl, med hjer­te for å ut­vik­le Skul­le­rud-om­rå­det, fikk nyss om pla­ne­ne.

– De­ret­ter var det bare å få på plass pen­ge­ne, sier Jo­mar Bek­ke­li­en.

– Ja, å få pen­ger fra de rik­ti­ge per­sone­ne. Vi vil­le byg­ge et team som had­de den kom­pe­tan­sen vi tren­ger for å byg­ge et skik­ke­lig sen­ter, sier Midt­bø.

– Ut­gangs­punk­tet var ikke å byg­ge noe drit som man kan tje­ne mest mu­lig pen­ger på raskt. Vi vil­le byg­ge opp et klatre­sen­ter som er med på å ta klatre­spor­ten vi­de­re, fort­set­ter Bek­ke­li­en.

Oslo Klatre­sen­ter har hen­tet inn 12,5 mil­lio­ner kro­ner som er brukt på klatre­veg­ger, klat­re­grep og in­ven­tar i lo­ka­le­ne, mens Opsahl har brukt om lag 45 mil­lio­ner kro­ner på å klar­gjø­re byg­get på na­e­rings­om­rå­det på Skul­le­rud.

– Det­te be­ta­ler vi til­ba­ke over hus­lei­en som er 4,5 mil­lio­ner kro­ner år­lig, sier Midt­bø.

Klatre­veg­gen har op­sjon på leie i 20 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.