Klat­ring og buld­ring

Finansavisen - Sport og fritid - - KLATRING -

Buld­ring

„„Klat­ring uten tau på små klip­per el­ler stei­ner. Har­de spe­sial­ma­dras­ser (pad-er) dem­per fal­let, i til­legg til ven­ner («spot­te­re» fra en­gelsk: va­ere på plass) som «tar i mot» fall slik at man lan­der på ma­dras­sen med bena først. „„Klat­rin­gens svar på sprintøvel­se – få og fy­sisk har­de flytt som kre­ver eks­plo­siv styr­ke og pre­si­sjon. Ru­te­ne er van­lig­vis mel­lom 2 og 10 me­ter lan­ge/høye.

„„Man går et de­fi­nert pro­blem (rute/løy­pe) som har navn

og er gra­dert etter vans­ke­lig­het.

„„En­kel­te bul­de­re er 8–15 me­ter høye, kom­bi­nert med far­lig lan­ding, noe som også kre­ver stor grad av psy­kisk mest­ring i til­legg til det fy­sis­ke.

Sports­klat­ring

„„Uten­dørs klat­ring på til­rette­lag­te klip­per der mose/ lav/ve­ge­ta­sjon og løse stei­ner van­lig­vis er fjer­net og der det kan stå bol­ter for sik­ring el­ler som snu­fes­ter. Dy­na­misk tau hind­rer klat­re­ren å tref­fe bak­ken om man skul­le glip­pe tak og fal­le.

„„På ru­ter der det ikke er plas­sert sik­rings­bol­ter, må man plas­se­re egne sik­rin­ger. Det gjør klat­rin­gen både tyng­re og mer kre­ven­de psy­kisk.

„„Man føl­ger en rute (løy­pe) opp. Ru­te­ne har navn og er gra­dert etter vans­ke­lig­het. Ru­te­ne er van­lig­vis mel­lom 10 og 30 me­ter lan­ge.

„„Det vans­ke­ligs­te pun­ket på en klatre­rute el­ler buldre­pro­blem kal­les crux.

„„I dag er det en rek­ke gode sports­klatre­om­rå­der over hele lan­det. Om­rå­der rundt Oslo og Dram­men, Kris­tian­sand, Stav­an­ger, Ber­gen, Roms­da­len, Trond­heim og Lo­fo­ten reg­nes som de bes­te.

„„Det er om­trent 20.000 or­ga­ni­ser­te klat­re­re i Nor­ge.

Kon­kur­ranse­klat­ring

„„Fore­går in­nen­dørs (av og til uten­dørs) på spe­sial­byg­de

frik­sjons­veg­ger med på­skrud­de grep og for­ma­sjo­ner. „„Tre ka­te­go­ri­er: Buld­ring, klat­ring på led med tau og hur­tig­klat­ring (speed­klat­ring) med tau­sik­ring fra top­pen. „„Pro­ble­me­ne og ru­te­ne er ukjen­te for del­ta­ker­ne frem

til kon­kur­ran­sen.

„„Vin­ne­ren er den som klat­rer vans­ke­ligst el­ler ras­kest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.