Vil ut­vi­de Vul­kan

Finansavisen - Sport og fritid - - KLATRING -

Etter det Fi­nans­avi­sen kjen­ner til vur­de­rer Kols­ås Klatre­klubb mu­lig­he­te­ne for å ut­vi­de an­leg­get på Vul­kan i Oslo sen­trum.

Klatre­klub­ben øns­ker å ta i bruk til­stø­ten­de lo­ka­ler, som i dag bru­kes til squash.

Det er Ant­hon B Nil­sen Eien­dom som ei­er lo­ka­le­ne som lei­es ut til By­miljø­eta­ten i Oslo kom­mu­ne som igjen frem­lei­er dem til blant and­re Kols­ås Klatre­klubb som dri­ver Vul­kan Klatre­sen­ter.

En even­tu­ell ut­vi­del­se av Vul­kan-veg­gen, må også god­kjen­nes av uli­ke kom­mu­na­le myn­dig­he­ter.

– Hvor­dan vil åp­nin­gen av Oslo Klatre­sen­ter på Skul­le­rud på­vir­ke dere?

– Jeg tror ikke vi vil mer­ke noe sa­er­lig til åp­nin­gen, sier dag­lig le­der Ja­cob Nor­man ved Vul­kan Klatre­sen­ter.

– Om vi får litt ned­gang i star­ten, vil vi raskt re­krut­te­re fle­re bru­ke­re. Mar­ke­det for klatre­sent­re i Oslo-om- rå­det er ikke met­tet ennå. De åre­ne vi har va­ert i drift, har det va­ert en for­mi­da­bel vekst. I dag har vi for li­ten plass til alle som vil klat­re her, fort­set­ter han.

Han tror at fleste­par­ten av de som bru­ker Vul­kan-veg­gen gjør det for­di den lig­ger na­er­me der de bor el­ler job­ber.

I dag er det cir­ka 800 kvad­rat­me­ter veg­ger til klat­ring og buld­ring på Vul­kan.

tren­ger mer plass: Vul­kan Klatre­sen­ter er det ene av de sto­re klatre­veg­ge­ne i Oslo, som stort sett er stap­pen­de fullt om etter­mid­da­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.