Syk­kel til Asia

Kom­pi­se­ne Jostein Hult (26) og Truls He­sten­gen (25) tråk­ket av går­de fra Bø­ler i Oslo 31. ja­nu­ar. Må­let er å nå ki­ne­sis­ke Bei­jing i lø­pet av som­mer­en.

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - Hans Iver Oden­rud hans.iver.oden­rud@fi­nans­avi­sen.no

– Vi blir nok gans­ke util­gjen­ge­li­ge den nes­te uken. Selv med lo­kal til­kob­ling er det vel­dig dår­lig mo­bil- og nett­for­bin­del­se i Iran, sier Jostein Hult (26).

Hult be­stem­te seg i fjor høst for å ta per­mi­sjon fra mas­ter­stu­di­et i ki­ne­sisk po­li­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo for å leg­ge ut på en tur­opp­le­vel­se av de sjeld­ne. Sam­men med kom­pi­sen Truls He­sten­gen (25) skal han til­brin­ge rundt 15.000 kilo­me­ter på syk­kel­se­tet.

På en usta­bil og skur­re­te te­le­fon­lin­je fra Te­he­ran for­tel­ler duo­en om ide­en som ble star­ten på et nes­ten seks må­ne­der langt even­tyr.

Den 31. ja­nu­ar i år tråk­ket de av går­de fra Bø­ler i Oslo, og hvis alt går som plan­lagt, kom­mer de frem til Bei­jing i midt­en av juli.

Kre­ven­de start Så langt har noe av det mest kre­ven­de på tu­ren va­ert da­ger med mye mot­vind, iføl­ge He­sten­gen.

– Far­ten blir fort hal­vert, og hvis vi får fle­re da­ger på rad med mot­vind, er det tøft for mo­ti­va­sjo­nen. I til­legg var den førs­te uken vel­dig kre­ven­de, si­den vi ikke klar­te å føl­ge tids­pla­nen vi had­de satt opp, sier den ny­ut­dan­ne­de si­vil­in­ge­ni­ø­ren, som har satt ar­beids­li­vet på vent for å gjen­nom­føre pro­sjek­tet.

Vin­den fø­rer til lan­ge etap­per og at frem­gan­gen går sak­te. I til­legg har beg­ge tid­vis hatt pro­ble­mer med kne­smer­ter.

– Man­ge kvel­der let­te vi etter telt­plass i mør­ket, og det gikk ut over ti­me­ne man har til hvi­le og for­be­re­del­se til nes­te dag, sier han.

Tan­ken på at tur­pro­gram­met var i over­kant am­bi­siøst skap­te der­med en del be­kym­ring i star­ten.

– Hel­dig­vis er det blitt langt let­te­re etter hvert som vi er blitt ster­ke­re, blitt kvitt pigg­dekk, har sendt hjem noen kilo og va­e­ret er blitt var­me­re, sier han.

Et hå­re­te mål

Plan­leg­ging, vi­sum­søk­na­der og for­ar­beid har va­ert et lite even­tyr i seg selv, for­tel­ler Hult.

– Vi teg­net opp en løy­pe og var blant an­net inn­om tan­ken om å syk­le til Aust­ra­lia, før må­let ble Bei­jing. Vi har brukt mye tid på å fin­ne de minst kon­flikt­fyl­te vei­ene, sier han.

Sykk­el­even­ty­rer­ne me­ner man blir kjent med ver­den på en helt an­nen måte

fra syk­kel­se­tet enn fra and­re trans­port­for­mer.

– Sam­ti­dig hand­ler det om å set­te seg et hå­re­te mål og for­sø­ke å gjen­nom­føre, sier Hult.

Så langt er rundt 60 pro­sent av net­te­ne til­bragt i telt, og syk­lis­te­ne har kun pak­ket med seg det de får plass til i fire syk­kel­ves­ker hver. Det har gått med både tid og pen­ger på vi­sum­søk­na­der, men det mes­te av ut­sty­ret er spon­set.

Telt­lei­re­ne set­ter de van­lig­vis opp et styk­ke uten­for by­kjer­ne­ne, men de er re­gel­mes­sig inn­om byer for å hand­le, og å vas­ke kla­er og ut­styr.

– På vei­en gjør det ikke så mye om man luk­ter litt, men i by­ene gjel­der det å vas­ke det som vas­kes kan. Det er in­gen tvil om at det er to skit­ne ka­rer på tur, sier han.

Bru­ker 300 kro­ner da­gen

I til­legg til døg­ne­ne i telt har de to lagt ned en inn­sats for å kom­me i kon­takt med lo­ka­le. Jo len­ger bort fra Nor­ge de kom­mer, desto mer kost og lo­sji har folk va­ert be­hjel­pe­li­ge med, for­tel­ler de.

– De øko­no­mis­ke for­hol­de­ne er ikke ak­ku­rat «hae­la i ta­ket» her. Det er over­vel­den­de at lo­kal­be­folk­nin­gen mø­ter uten­lands­ke tu­ris­ter på den­ne må­ten, sier Hult.

Tu­ren har ikke noe be­stemt bud­sjett, men er i ka­te­go­ri­en lav­kost. Pla­nen er å bru­ke mak­si­malt 300 kro­ner da­gen til sam­men.

– Det går fint i noen land, men blir ut­ford­ren­de blant an­net hvis vi må i gang med sto­re syk­kel­re­pa­ra­sjo­ner, sier Hult.

Halv­veis til mål

Vi­sum­søk­na­de­ne, som ble sendt etter at ru­ten kom på plass, fast­set­ter mye av tem­po­et etter­som fle­re land kre­ver

Det er blitt langt let­te­re etter hvert som vi er blitt ster­ke­re, blitt kvitt pigg­dekk, har sendt hjem noen kilo og va­e­ret er blitt var­me­re Truls He­sten­gen

inn­rei­se in­nen­for vis­se da­to­er.

Da Fi­nans­avi­sen var i kon­takt med duo­en i slut­ten av april, had­de de på tre må­ne­der lagt bak seg 12 land og drøye 6.500 kilo­me­ter.

Fra Te­he­ran går tu­ren opp i høy­den og over en pas­sa­sje på na­er­me­re 3.000 me­ter over ha­vet.

– Pla­nen er å kom­me seg gjen­nom det­te om­rå­det ras­kest mu­lig. Vi star­ter tid­lig og syk­ler rundt 100 kilo­me­ter pr. dag. Det­te er ikke all­tid like lett med mye ba­ga­sje og lan­ge da­ger, men vi li­ker å sli­te litt for gle­de­ne, sier Hult.

Vi­de­re er pla­nen å pluk­ke opp vi­sum før inn­rei­sen til Turk­me­nistan. De­ret­ter føl­ger Us­bek­istan og Ka­sakh­stan før Ki­na. Si­den de kom­mer inn i Ki­na helt vest i lan­det, blir rundt én tredje­del av tu­ren på ki­ne­sisk jord.

Ny er­fa­ring

He­sten­gen er tid­li­ge­re ak­tiv lang­renns­lø­per og en ha­bil syk­list.

Hult gikk dess­uten til fots fra Bø­ler til Ber­gen i 2012. I 2015 var han på tur til Mount Eve­rest basecamp og var der­med i Ne­pal i for­bin­del­se med det ka­ta­stro­fa­le jord­skjel­vet.

– In­gen av oss kan imid­ler­tid skry­te på oss er­fa­ring med et pro­sjekt som er så om­fat­ten­de som det­te, sier Hult.

– Blir det film og fore­drag når dere kom­mer hjem?

– Vi har mye film­ma­te­ria­le og får se hva slags mu­lig­he­ter som kom­mer. Ak­ku­rat nå er vi på tur, og så får vi kom­me til­ba­ke til hver­da­gen når vi er til­ba­ke i Nor­ge, sier han.

14

15.000 KILO­ME­TER TIL MÅL: Truls He­sten­gen (t.v.) og Jostein Hult for­lot Oslo den 31. ja­nu­ar.

Foto: Pri­vat

PRESSER BUD­SJET­TET: Pla­nen er å bru­ke mak­si­malt 300 kro­ner pr. dag gjen­nom hele tu­ren. – Det går fint i noen land, men blir ut­ford­ren­de blant an­net hvis vi må i gang med sto­re syk­kel­re­pa­ra­sjo­ner, sier Jostein Hult, som måt­te frem med vaske­klut og um­bra­ko­sett i Wi­en.

Foto: Pri­vat

Foto: Pri­vat

SNART HALV­VEIS: Da Fi­nans­avi­sen snak­ket med syk­lis­te­ne i slut­ten av april, had­de de nett­opp dratt fra Te­he­ran og na­er­met seg halv­veis på tu­ren. Den fullas­te­de syk­ke­len og nors­ke syk­lis­ten vak­te opp­sikt i Doga­baya­sit. Byen lig­ger helt øst i Tyr­kia og na­er gren­sen til Iran.

Kart: Dreams­time

REISERUTE: Slik går fer­den for Jostein Hult og Truls He­sten­gen fra Bø­ler til Bei­jing.

Foto: Pri­vat

ENKLE KÅR: Van­lig­vis over­nat­ter de i telt, men her har duo­en søkt ly fra snøva­e­ret i en ga­pa­huk i Dan­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.