Topp­tur­tips

Her er noen av Nor­ges bes­te tur­mål, om man vil ta fle­re top­per på sam­me dag.

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - ING­VILD BRUASET ing­vild.bruaset@fi­nans­avi­sen.no

– Jeg var høyder­edd i star­ten, og er egent­lig fort­satt høyder­edd. Men ved å ut­ford­re seg selv og pres­se seg ut av kom­fort­so­nen litt og litt, så blir man vant til høy­de­ne, sier Gau­te Dala­støyl Jen­sen (31).

Han er en ihuga topp­tur­en­tu­si­ast, ut­dan­net vin­ter­tur­le­der og job­ber i DNT Oslo og om­egn.

På spørs­mål fra Fi­nans­avi­sen har både Dala­støyl Jen­sen, fri­lufts­mann Tor­mod Gran­heim (42) og mot­bakke­lø­per Thor­bjørn Thor­sen Lud­vig­sen (29) satt opp en topp­tur­lis­te.

Lis­te­ne inne­hol­der fem for­slag til tur­mål i Nor­ge hvor man kan slå fle­re flu­er i en smekk, og pluk­ke minst tre, el­ler fle­re, top­per på én og sam­me dags­tur. Kri­te­ri­et har også va­ert at de kan gjen­nom­fø­res til fots.

– En sult

På Dala­støyl Jen­sens lis­te er både Jo­tun­hei­men, Ron­da­ne, Roms­dal og Helge­lands­kys­ten re­pre­sen­tert.

– Det­te er tu­rer som skal kun­ne gjø­res uten sik­rings­ut­styr, men det er selv­føl­ge­lig en for­del med ge­ne­rell fjel­l­er­fa­ring og at man ikke har noe pro­blem med å ut­ford­re seg i høy­den.

Selv har han gjen­nom­ført to av tu­re­ne, fra Stor­ron­den til Vin­jer­on­den og vi­de­re til Rond­slot­tet i Ron­da­ne og Midt­re Tverr­bot­t­in­den-sto­re Tverr­bot­t­in­den-vest­re Tverr­bot­t­in­den i Jo­tun­hei­men.

– Den førs­te av dis­se tu­re­ne jeg gikk var den i Ron­da­ne. Den ble gjen­nom­ført med stor sekk på ryg­gen og ga en vel­dig mest­rings­fø­lel­se. Det gjor­de at jeg inn­så at jeg både had­de ka­pa­si­tet til å gjen­nom­føre sli­ke tu­rer og en sult etter å nå fle­re top­per.

Ennå står det på to do-lis­ten å set­te kur­sen for De syv søst­re på Helge­lands­kys­ten og tre­klø­ve­ret Bis­pen-kon­gen-dron­nin­ga i Roms­dal. Men det er til Jo­tun­hei­men han først skal.

– Bukke­hol­st­ind­tra­ver­sen hå­per jeg å gå nå til som­mer­en. Når fel­les­fe­rien star­ter er fot­tur­se­son­gen i gang for fullt. Da åp­ner alle hyt­te­ne og ru­te­ne er mer­ket og kla­re. By­fjel­le­ne i Ber­gen

Mot­bakke­lø­per Thor­bjørn Thor­sen Lud­vig­sen (29) er fra Ber­gen, og har man­ge mu­lig­he­ter for topp­tu­rer i naer­om­rå­det. Selv har han re­kor­den i Stolt­ze­klei­ven Opp i Ber­gen med ti­den syv mi­nut­ter og 54 se­kun­der. På den ti­den til­bake­la han 910 me­ter for­delt på 310 høyde­met­re.

Og han del­tok i VM i ul­tra­trail i Por­tu­gal i fjor høst. For Thor­sen Lud­vig­sen er topp­tu­rer og tre­ning to si­der av sam­me sak.

Både Gull­fjel­let og Kvam­sko­gen i Horda­land er med på lis­ten hans, det sam­me er syv­fjells­tu­ren på de syv top­pe­ne som om­gir Ber­gen by. I til­legg trek­ker han frem Ro­sen­dal og Hal­ling­skar­vet.

– Det­te er tur­om­rå­der jeg har fer­des mye i, både ale­ne på tre­ning og sam­men med ven­ner og fa­mi­lie. I By­fjel­le­ne rundt Ber­gen er det en hel haug av tre­fjells-kom­bi­na­sjo­ner som lett gjen­nom­fø­res på

en dag. Og man­ge av dem er barne­venn­li­ge. – Fan­tas­tisk Av mind­re barne­venn­li­ge tu­rer gikk han Hal­ling­skar­vet på langs i pås­ken, med ski på bena. Tu­ren kan også gjen­nom­fø­res til fots om som­mer­en.

– Det­te er en tur jeg had­de hatt lyst til å gjen­nom­føre len­ge, og det var en fan­tas­tisk påske­tur på 75 kilo­me­ter og 2.500 høyde­me­te­re. Et godt al­ter­na­tiv for at den ikke skal bli fullt så lang, er å ta to­get til ek­sem­pel­vis Fin­se og gå opp til Kyr­kje­dø­re og over Hal­ling­skar­vet. Be­løn­nin­gen blir et her­lig ned­renn til Gei­lo og tog hjem igjen. – Hva er ditt bes­te tips når man skal til­bake­leg­ge en lang tur med fle­re top­per på sam­me dag?

– Man må all­tid ha i bak­ho­det at selv om det er meldt sol og vind­stil­le, så kan det­te fort end­re seg i fjel­let. Der­for er det lurt å ha med seg na­vi­ga­sjons­ut­styr der­som sik­ten skul­le bli dår­lig. Selv bru­ker jeg Su­un­to-klok­ken min, hvor jeg kan leg­ge inn tur­ru­ten. Hvis va­e­ret blir dår­lig kan jeg na­vi­ge­re etter den. Bare husk å tes­te det ut før man leg­ger ut på langtur, og er du i et ukjent om­rå­de er det all­tid lurt med GPS i til­legg. – Det kan også va­ere lurt å ten­ke gjen­nom hvor det er mu­li­ge exi­ter un­der­veis på tu­ren, der­som man skul­le få stør­re pro­ble­mer. – Skal va­ere litt kald I til­legg på­pe­ker Thor­sen Lud­vig­sen at man ikke må un­der­vur­de­re hvor stort be­ho­vet for mat og drik­ke kan bli på lan­ge tu­rer.

– Jeg fore­trek­ker å ha med mat som ikke vei­er for mye, jeg li­ker å fer­des let­test mu­lig, så det blir en­del sjo­ko­la­de og nøt­ter. Al­ler vik­tigst er det å ha med nok drik­ke. Sjekk om det er mu­lig å etter­fyl­le vann un­der­veis. Det er også vik­tig å ikke ha på seg for mye kla­er, da svet­ter man unø­dig mye og for­bru­ker mas­se va­eske. En fin huske­re­gel er at man hel­ler skal va­ere litt kald før tu­ren star­ter, enn at man skal va­ere pak­ket inn i kla­er nok til at man er varm al­le­re­de ved start. En an­nen vik­tig huske­re­gel er å spa­re ener­gi til den sis­te kraft­an­stre­gel­sen.

– Er det en skik­ke­lig lang dags­tur, så er det ikke på det førs­te fjel­let ener­gi­en skal bru­kes opp. Det skal hol­de hele vei­en og gjer­ne va­ere så­pass at man kan øke tem­po­et på sis­te fjell. Det kre­ver tre­ning å la­ere sin egen kropp å kjen­ne. Men det fan­tas­tis­ke med den er at den kan tre­nes opp til det mes­te en øns­ker. Bare be­gynn i små do­ser og øk grad­vis. Da kla­rer krop­pen å føl­ge med ut­vik­lin­gen. Lett på fo­ten

Tor­mod Gran­heim (42) har brukt de sis­te tre åre­ne på å be­sti­ge Al­pe­nes 82 top­per over 4.000 me­ter, og på det mes­te klat­ret han 18 top­per på en dag. Men han har også fer­des mye i den nors­ke fjell­hei­men.

en mil i fjel­let kan ofte ta len­ger tid enn tre run­der rundt Sogns­vann Tor­mod Gran­heim

Han set­ter Ska­ga­støls­ryg­gen øverst på sin lis­te, som han gikk for noen år si­den. Den strek­ker seg fra Nord­re til Sto­re Ska­ga­støl­stind (Sto­ren).

– Det var en ny­de­lig tur. Jeg har va­ert på ru­ten både vin­ter og som­mer, og det­te er et fan­tas­tisk ter­reng, midt i den vil­les­te de­len av Jo­tun­hei­men. Hvis man vil for­len­ge tu­ren kan man ta seg til­ba­ke fra Sto­ren til ryg­gen som fort­set­ter over Sen­tralt­ind, Styg­ge­dal­st­in­de­ne og Gjert­vasst­ind, ty­pisk med en over­nat­ting un­der åpen him­mel un­der­veis. – Hva er det vik­tig å ten­ke på når man skal gå fle­re top­per på en dag? – Hur­tig­het hand­ler om å dem­pe frik­sjon. Frik­sjon er en kraft som gjør det let­te vans­ke­lig og det vans­ke­li­ge umu­lig. Det er alt som ikke er op­ti­malt, som slø­sing med tid, ener­gi og dår­lig kort­kon­takt. Jeg li­ker å va­ere på tur med men­nes­ker som har en fel­les ryt­me. Ta med en venn som er lett på fo­ten, og bruk de fi­nes­te va­er­da­ge­ne til den­ne ty­pen lang­tu­rer.

– Det er lurt å ha litt mar­gin på det man hol­der på med, en mil i fjel­let kan ofte ta len­ger tid enn tre run­der rundt Sogns­vann. Hvis tu­ren in­ne­ba­erer klat­ring, som på Ska­ga­støl­stind, kan det va­ere lurt å ha trent litt på det på for­hånd, så man har mar­gin på gra­de­ne, og ru­ti­ne­ne sit­ter. In­gen­ting er mer de­mo­ra­li­se­ren­de enn å va­ere på tur med folk som be­ve­ger seg sak­te i lett ter­reng og spør om hjelp til å lage knu­ter og lig­nen­de. Da er frik­sjo­nen be­ty­de­lig. Lang lis­te med feil – Hva bør man ha med i sek­ken av pro­vi­ant og ut­styr? – Ras­ke og dyk­ti­ge folk kla­rer seg som re­gel med mind­re ut­styr. Noen er eks­tre­me

og sat­ser på å ta med et suge­rør for å slur­pe sild­ren­de vann ut av sprek­ker i fjel­let, and­re tar med kaf­fe på ter­mos. Den­ne tur­for­men le­ver i skja­e­rings­punk­tet mel­lom det klas­sis­ke fri­lufts­li­vet, fjell­s­port og ul­tra­lø­ping, noe som be­tyr at man kan vel­ge ut­styr fra de uli­ke di­si­pli­ne­ne. En hode­lykt er ofte nyt­tig. – Hva er den størs­te fei­len man kan gjø­re når man leg­ger ut på en skik­ke­lig lang dags­tur? – Den lis­ten kan bli gans­ke lang. Gjør deg kjent med ut­styr på kor­te­re tu­rer, gå inn sko­ene på for­hånd for å slip­pe gnag­sår. Lag en plan for ori­en­te­rin­gen, så bru­ker man mind­re ener­gi på det un­der­veis.

– Når man plan­leg­ger tu­ren bør man vur­de­re om det lar seg gjø­re å byg­ge inn noen exit-stra­te­gi­er, om tu­ren blir for lang å gjen­nom­føre etter plan A. Red­nings­fo­lie, en pri­ma­loft­jak­ke med het­te og gass­bren­ner til mor­gen­kaf­fen kan gjø­re en uøns­ket over­nat­ting ør­lite grann mind­re mi­se­ra­bel.

41

FOTO: Geir Godt­fred­sen

TINDER I SIKTE: Her er Gau­te Dala­støyl Jen­sen på vei opp ryg­gen mot Stetin­den, og man ser Tver­bot­t­in­de­ne i bak­grun­nen til venst­re.

TOPP TRE: De tre fjell­top­pe­ne Bis­pen (helt til venst­re), Kon­gen (høy­es­te punk­tet) og Dron­nin­ga (til høy­re for Kon­gen) i Roms­dal til­trek­ker seg man­ge topp­tur­en­tu­si­as­ter.

FOTO: BJARNE LUD­VIG­SEN

MOT TOPPEN: Mot­bakke­lø­per Thor­bjørn Thor­sen Lud­vig­sen har blant an­net re­kor­den i Stolt­ze­klei­ven Opp i Ber­gen. Her fra Gull­fjel­let i Ber­gen.

FOTO: ASTRID LEMME

SAMLER TOPP­TU­RER: Tor­mod Gran­heim har på det mes­te klat­ret 18 top­per på en dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.