Ame­rica’s Cup

Om tre uker star­ter kam­pen om ver­dens elds­te sports­tro­fé i den 35. Ame­rica’s Cup på Ber­mu­da. Det er også blant de dy­res­te.

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - Andreas sche­el andreas.sche­el@fi­nans­avi­sen.no

For å dri­ve et For­mel 1-team el­ler et in­ter­na­sjo­nalt fot­ballag bør du ha bud­sjet­ter i mil­li­ard­klas­sen, men det er ikke mye mind­re la­ge­ne i Ame­rica’s Cup har. For­skjel­len er at mens Fer­ra­ri og Re­al Mad­rid har inn­tek­ter som over­går ut­gif­te­ne, har de seks la­ge­ne i Ame­rica’s Cup vel­vil­li­ge pri­vat- el­ler be­drifts­spon­so­rer som står for bror­par­ten av inn­tek­te­ne.

Lar­ry Elli­sons Oracle Team USA og den svens­ke olje­meg­le­ren Tor­björn Törn­qvists Arte­mis Racing har in­gen pro­ble­mer med fi­nan­sie­rin­gen. Sir Ben Ain­s­lies Land Ro­ver BAR har hel­ler ikke det, da de med Tata-eide Ja­gu­ar Land Ro­ver som støtte­spil­ler ty­de­lig­vis er inn­stilt på å hen­te hjem tro­fe­et for førs­te gang si­den de tap­te den førs­te re­gat­ta­en i 1851.

Mil­li­ard­bud­sjett

Tid­lig i pro­ses­sen som star­tet i 2013, had­de Land Ro­ver BAR et bud­sjett på 80 mil­lio­ner pund, el­ler 870 mil­lio­ner kro­ner, men mye ty­der på at bud­sjet­tet er økt da det lig­ger mye pre­sti­sje i det­te. Med to­talt na­er­me­re 200 per­soner i sta­ben, hvor­av 12 sei­le­re og et gi­gan­tisk ut­vik­lings­sen­ter i Ports­mouth, sen­der la­get 42 con­tai­ne­re, to bå­ter, en kran­bil og 80 per­soner til Ber­mu­da. La­get vant da også opp­kjø­rings­se­ri­en Ame­rica’s Cup World Se­ries (ACWS) i 2015-16 foran Oracle Team USA, som tar med seg hen­holds­vis to og ett po­eng inn i kva­li­fi­se­rings­sei­la­se­ne, som be­gyn­ner 26. mai.

Der vil de også sei­le mot Emi­ra­tes Team New Zea­land, som er en se­riøs ut­ford­rer, mens Groupa­ma Team Fran­ce og Soft­bank Team Ja­pan er out­si­de­re med mind­re bud­sjet­ter, selv om de beg­ge vant noen tre­nings­re­gat­ta­er i mars. Det­te fore­gikk i en båt­type kalt AC45X, som er en ut­vik­lings­båt ba­sert på AC45F, som la­ge­ne dro med seg fra ACWS. Mens noen av la­ge­ne har byg­get inn­til fire sli­ke tre­nings­bå­ter har and­re bare byg­get én. Når er­fa­rin­ge­ne her­fra tas med over i bå­ten som skal bru­kes i selve Ame­rica’s Cup, får in­gen imid­ler­tid lov til å byg­ge mer enn én båt, som vil få nav­net AC50.

Det­te er fort­satt foi­len­de ka­ta­ma­ra­ner, som i guns­ti­ge va­er­si­tua­sjo­ner vil foi­le fra start til mål, selv un­der slag og jib­bing, i has­tig­he­ter opp mot 50 knop. Med kniv­skar­pe kar­bon­foi­ler un­der bå­ten og høye has­tig­he­ter er det der­for ikke helt ufar­lig å sei­le dis­se bå­te­ne, og både ska­der og døds­fall har pre­get Ame­rica’s Cup de sis­te åre­ne.

Uts­lags­kon­kur­ran­ser

Nå er det imid­ler­tid klart for en kva­li­fi­se­rings­run­de hvor alle seks sei­ler mot hver­and­re to gan­ger, og hvor de fire bes­te, unn­tatt for­sva­re­ren Oracle Team USA, går vi­de­re til Chal­len­ger Play­offs. Her sei­les det to semi­fi­na­ler med første­mann til fem sei­re, før de to vin­ner­ne gjen­tar pro­ses­sen. Vin­ne­ren der vil ut­ford­re for­sva­re­ren fra Ame­rica’s Cup i 2013 i en første­mann-til-syv-se­rie som av­slut­tes se­nest 27. juni.

Ame­rica’s Cup fin­ner som nevnt sted på Ber­mu­da, hvor det er be­skje­dent med fa­si­li­te­ter og plass for et ar­ran­ge­ment som det­te. Det skal i til­legg sei­les ung­doms­re­gat­ta­er, su­per­yacht­re­gat­ta­er og en spek­ta­ku­la­er J-class-re­gat­ta, hvor to av de ori­gi­na­le bå­te­ne fra Ame­rica’s Cup på 1930-tal­let del­tar sam­men med seks ko­pi­er av de to­talt ti bå­te­ne som ble byg­get.

I 2013 ble sei­la­se­ne di­rekte­sendt på You­tube og Tv-ka­na­ler i en­kel­te land med sli­ke ret­tig­he­ter. Hvor­dan man best kan føl­ge årets re­gat­ta er usik­kert, men har du en yacht, er det bare å set­te kur­sen mot Ba­ha­mas for å nå star­ten om tre uker.

Foto: ACEA / Aus­tin Wong Foto: ACEA / Aus­tin Wong

FLYR: Når de foi­len­de ka­ta­ma­ra­ne­ne i Ame­rica’s Cup for­me­lig flyr over van­net i has­tig­he­ter opp mot 50 knop, blir kon­kur­ran­se­ne hef­ti­ge. MATCHRACING: Re­gat­ta­ene i Ame­rica’s Cup fore­går som ut­slags­re­gat­ta­er mel­lom to og to bå­ter i best av ni el­ler 13...

Foto: gil­les Mar­tin ra­get

PRE­STI­SJE: Det 60 centi­me­ter høye tro­fe­et «100 Gui­nea Cup» la­get av hoff­ju­ve­lér Ro­bert Gar­rard i Lon­don i 1851, er ver­dens elds­te og et av de mest pre­sti­sje­tun­ge.

IKKE KOSESEILING: Ting skjer fort om­bord i en AC45X, og mann­ska­pet er be­skyt­tet med både hjelm, be­skyt­ten­de vest og en li­ten sur­stofflas­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.