Sko med hjer­ne

Al­tras ny­es­te sko er et lø­pen­de la­bo­ra­to­ri­um og PT i ett. Noe av gle­den dem­pes av at du fø­ler du del­tar i et eks­pe­ri­ment på for­søks­sta­di­et.

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - ARE HARAM

Bar­fot-sko, null­dropp, pigg­sko, «re­tur» i så­len. Hva blir det nes­te? Kan­skje smar­te sko, som må­ler det mes­te og gir deg feed­back på hvor­dan du lø­per. Det­te er hva den re­la­tivt fers­ke og spen­nen­de pro­du­sen­ten Al­tra fra Utah, USA, nå har lan­sert. Glem alle as­so­sia­sjo­ner til tid­li­ge­re for­søk som Nike+ el­ler Adi­das Mi­coach. Her snak­ker vi om et helt an­net nivå.

«Try to push your chest for­wards, and re­lax your shoul­ders». Stem­men er mild, be­skje­den er streng.

And­re gan­ger mel­der kvinne­stem­men «Ke­ep your pace up, with light steps».

Jo’a, men når du al­le­re­de hol­der rundt 180 skritt i mi­nut­tet?

Sånn kan en løpe­tur med Al­tra To­rin IQ opp­le­ves.

Mye in­for­ma­sjon

Litt fak­ta først: Det­te er en sko som ser ut som en hvil­ken som helst an­nen Al­tra. Og som kos­ter rundt 3.000 kro­ner pa­ret. For den uvan­lig sti­ve pri­sen får du en null­dropp-sko med sva­ert god plass til taer­ne, en ty­pisk Al­tra, alt­så. Sko­ene er sva­ert godt dem­pet, og har en yt­ter­såle som fun­ker godt både på as­falt, grus og gjør­me.

Sam­ti­dig opp­le­ver Fi­nans­avi­sens test­lø­pe­re sko­ene som tem­me­lig «daue», uten snert, uten sa­er­lig løpe­fø­lel­se og uten å inn­by til høy fart.

Så hvor­for be­ta­le nes­ten dob­belt så mye som for and­re sko? For­di sko­ene er full­stap­pet med sen­so­rer, som mel­der til din med­brag­te mo­bil­te­le­fon hvor­dan du lø­per. En ting er tale­be­skje­de­ne un­der­veis (som, aer­lig talt, vir­ket litt mal­plas­ser­te, om­trent som en over­iv­rig PT).

Den vir­ke­li­ge nyt­ten kom­mer etter tu­ren, når mo­bi­len er stapp­full av data som du kan­skje kan ut­nyt­te til å re­du­se­re ska­der el­ler løpe bed­re.

Du får be­skjed om løpe­tu­rens leng­de og va­rig­het, og om tem­po­et (noe en­hver løpe­app gir deg), men også om hvor på fo­ten du lan­der, om steg­fre­kven­sen, hvor len­ge hver fot er i bak­ken og hvor mye trykk du bru­ker på hver fot.

Vans­ke­lig å end­re va­ner

Fore­lø­pig går det litt tregt å par­re sko­ene med ap­pen, noe som kan skyl­des at app-en ikke er helt fer­dig­ut­vik­let ennå. Om du ikke har fått kon­takt før tu­ren, lag­res hel­ler in­gen data.

For egen del fant vi ut at vi slett ikke var så eks­tre­me for­fot­lø­pe­re som vi had­de trodd, at vi be­las­tet høy­re og venst­re fot om­trent likt, og at vi lå tem­me­lig na­ert 180 steg i mi­nut­tet. Sam­ti­dig tror vi at det vil­le va­ert en for­del om sko­ene skil­te mer mel­lom hvor på fo­ten du lan­der. Eg­ne eks­pe­ri­men­ter ty­der på at du må løpe nes­ten helt «bal­le­ri­na» for at sko­en skal re­gist­re­re det som en tål­an­ding. For de fles­te vil nok sko­en vise at bror­par­ten av skrit­te­ne skjer på mel­lom­fo­ten, som i prak­sis vir­ker å va­ere de­fi­nert som 70-80 pro­ent av fo­ten.

Spørs­må­let blir uan­sett: Når du først har fått over­sikt over hvor­dan du lø­per, kla­rer du å ut­nyt­te in­for­ma­sjo­nen til å løpe bed­re? Kla­rer du å end­re løpe­set­tet etter 5-10-15 år med sam­me møns­ter? I så fall kan det­te va­ere en god in­ves­te­ring. Hvis ikke, blir det­te bare nok en gadget. Fi­nans­avi­sens test­lø­pe­re har en sni­ken­de mis­tan­ke om at de ald­ri vil­le gid­de å skif­te ut bat­te­ri­et når det en gang er opp­brukt. Og da sit­ter du igjen med en dyr, kom­for­ta­bel og litt treg jogge­sko.

„„Smart-sko med noen kon­takt­pro­ble­mer

Re­sul­ta­tet: Etter løpe­tu­ren vi­ser app-en hvor len­ge hver fot i gjen­nom­snitt er i kon­takt med bak­ken, hvor hardt hver fot spar­ker fra, an­tall skritt i mi­nut­tet og hvor på fo­ten du lan­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.