Løpe­tips

Nor­ges og en av ver­dens bes­te mel­lom­dis­tanse­lø­pe­re, Ing­vill Måke­stad Bovim, lø­per opp mot syv øk­ter i uken med høy in­ten­si­tet. – Jeg tre­ner ofte in­ten­si­tet man­dag, tirs­dag, tors­dag og lør­dag, sier hun.

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - BJØRN HEN­NING GRANDAL

Det blir ikke fri­idretts VM på Ing­vill Måke­stad Bovim i år. Hun er i lyk­ke­li­ge om­sten­dig­he­ter, men den 35 år gam­le mel­lom­dis­tanse­lø­pe­ren har in­gen pla­ner om å gi seg. I 2018 er hun etter alle sole­mer­ker til­ba­ke igjen på fri­idretts­ba­nen.

Måke­stad Bovim kjø­rer man­ge av ukens øk­ter med re­la­tivt høy in­ten­si­tet.

– Jeg tre­ner som re­gel 12 øk­ter i uken. Om høs­ten og vin­te­ren kan det va­ere opp­til syv løpe­øk­ter med in­ten­si­tet. På noen av da­ge­ne er det slett ikke uvan­lig at jeg leg­ger inn en dob­bel terske­løkt. Når som­mer­en og bane­se­son­gen na­er­mer seg, blir in­ten­si­te­ten skrudd opp, og det kre­ver fle­re ro­li­ge øk­ter for å kom­me seg igjen. – Hol­der med tre

For en ri­me­lig ak­tiv mo­sjo­nist, som tre­ner én økt om da­gen, me­ner hun at det van­lig­vis vil hol­de med tre in­ten­si­tets­øk­ter pr. uke.

– An­tal­let høy­in­ten­si­tets­øk­ter kom­mer an på tre­nings­fi­lo­so­fi. Jeg tre­ner ofte in­ten­si­tet man­dag, tirs­dag, tors­dag og lør­dag. Med min fi­lo­so­fi om pe­rio­di­se­ring inn­ad i uken er den har­des­te og mest in­ten­si­ve pe­rio­den

Ing­vill Måke­stad Bovim

„„35 år gam­mel mel­lom­dis­tanse­lø­per fra Od­da. Bor nå i Oslo og lø­per for Baekke­la­get.sin bes­te se­song had­de hun i 2011, da hun ble num­mer seks på 1.500-me­te­ren i VM.

„„Røk akil­les­se­nen da­gen før hun skul­le løpe for­søks­heat­et un­der OL i Lon­don i 2012. I de­sem­ber 2012 be­kjent­gjor­de hun at hun var gra­vid. „„Gjor­de et so­lid come­back i 2014-se­son­gen, men hun var mye pla­get av ska­der i 2015. I fjor ble hun num­mer fire på 1.500 me­te­ren i EM. Nå er hun gra­vid igjen og plan­leg­ger nok et come­back til nes­te år. „„Måke­stad Bovim er ut­dan­net er­na­e­rings­fy­sio­log og står i dag bak en blogg der hun­gir tips om tre­ning og kost­hold.

fra man­dag til og med tors­dag, mens tre­nin­ge­ne van­lig­vis er snil­le­re fre­dag til søn­dag. For man­ge ak­ti­ve mo­sjo­nis­ter hol­der det nok med tre in­ten­si­tets­øk­ter pr. uke.

Måke­stad Bovims al­ler tøf­fes­te in­ter­valløkt tas i bruk når hun vir­ke­lig øns­ker å tes­te hvor­dan hun lig­ger an form­mes­sig.

– Min «love and hate-økt» er ti gan­ger 400 me­ter i 1.500 me­ter-fart med et mi­nutts pau­se mel­lom hvert drag. Den er helt sykt hard, men er også den øk­ten som vir­ke­lig kan for­tel­le meg om hvor fort jeg kan løpe i kon­kur­ran­ser de nes­te uke­ne. Møl­le året rundt

Måke­stad Bovim tre­ner de fles­te øk­te­ne uten­dørs året rundt, men hun hol­der fast på en ukent­lig økt på møl­la, uan­sett se­song. – Å fort­set­te med mølle­øk­ter etter at snø­en har for­svun­net er bare po­si­tivt. Selv lø­per jeg en ukent­lig økt på møl­la uan­sett se­song. Det er noe med bare å gå på den møl­la og å ha full kon­troll på fart og in­ten­si­tet og ikke minst like for­hold

hver enes­te gang. For meg er det fak­tisk vel­dig mo­ti­ve­ren­de.

Hun me­ner at det uan­sett er vik­tig å ikke plut­se­lig gå fra å løpe alle øk­ter på møl­le til å løpe alle øk­ter ute, el­ler mot­satt når snø­en kom­mer.

– Gr­ad­vise over­gan­ger løn­ner seg all­tid.

– Bytt sko

Man­ge lø­pe­re sli­ter med von­de leg­ger etter at de har økt an­tal­let løpe­øk­ter etter at vin­te­ren har slup­pet ta­ket. Måke­stad Bovim me­ner at man­ge er for slur­ve­te med sko­tøy­et.

– Det er vel­dig smart å in­ves­te­re i go­de sko. Jeg an­be­fa­ler at man va­rie­rer mel­lom i hvert fall to par. Et par mengde­tre­nings­sko og et par lett­vekts­sko er mi­ni­mum slik at du får ulik be­last­ning på bena.

Hun me­ner også at det kan va­ere for­nuf­tig å tre­ne på for­skjel­li­ge ty­per un­der­lag.

– Det er ikke slik at jo my­ke­re un­der­lag desto bed­re. Jeg har selv opp­levd å få ben­hinne­be­ten­nel­se av å løpe på for ujevnt un­der­lag der man er nødt til å sta­bi­li­se­re vel­dig mye med fo­ten. Va­ria­sjon er nok et vik­tig stikk­ord også her. Og om du skal løpe fort på en ti­kilo­me­ter på as­falt, så må du jo tre­ne på as­falt inn­imel­lom.

Foto: NTB Scan­pix

I VER­DENS­TOP­PEN: Ing­vill Måke­stad Bovim ble num­mer fire på 1.500 me­ter i EM i som­mer.

FOTO: NTB SCAN­PIX

TAR KONKURRANSEPAUSE: Ing­vill Måke­stad Bovim er gra­vid og blir ikke å se på fri­idretts­ba­nen igjen før til nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.