Syk­kel i leng­den

Hver helg ar­ran­ge­res det eks­tre­me lang­dis­tan­se­ritt på nors­ke vei­er, og i mai ar­ran­ge­res ti­de­nes lengs­te nors­ke syk­kel­kon­kur­ran­se. „„In­spi­rert av fransk klas­si­ker „„Syk­kel­ritt på opp­til 1.200 km

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - HEN­RIK CHARLESEN hen­rik@fi­nans­avi­sen.no

Gjen­nom vår­en og som­mer­en sam­les en hånd­full nors­ke syk­lis­ter i fle­re av de størs­te by­ene hver enes­te helg for å syk­le langt. Vir­ke­lig langt.

Ran­donneu­ring, el­ler au­dax som bri­te­ne og et par and­re en­gelsk­språk­li­ge land li­ker å kal­le det, er sak­te men sik­kert blitt et be­grep man­ge syk­kel­in­ter­es­ser­te etter­hvert har stif­tet be­kjent­skap med. Det hand­ler om lang­dis­tanse­syk­ling, hvor del­ta­ger­ne skal gjen­nom­føre ritt på mi­ni­mum 200 kilo­me­ter.

I et ran­donneur-ritt, som gjer­ne også kal­les en «bre­vet», må ryt­ter­ne blant an­net re­gist­re­re seg på et an­tall sjekk­punk­ter un­der­veis. Hoved­po­en­get er ikke å krys­se mål­lin­jen først, men å full­fø­re på for­hånds­git­te mak­si­mal­ti­der.

Ran­donneur-kon­sep­tet har også his­to­ris­ke røt­ter til­ba­ke til slut­ten av 1800-tal­let i Ita­lia, da kraft­an­stren­gen­de en­dags­kon­kur­ran­ser steg i po­pu­la­ri­tet.

Del­ta­ger­ne kjem­pet om å til­bake­leg­ge så sto­re av­stan­der som mu­lig for å kun­ne kal­le seg au­dax, som kan over­set­tes til noe à la dum­dris­tig.

Det er syk­kel­rit­tet Pa­ris–brest–pa­ris (PBP) som er opp­ha­vet til så­kal­te Grand Ran­don­né­es, som er den lengs­te bre­vet­dis­tan­sen. Det­te rit­tet ble førs­te gang ar­ran­gert i 1891 for å pro­mo­te­re syk­ke­len som frem­komst­mid­del, og rit­tet skal ha gitt in­spi­ra­sjon til blant an­net Tour de Fran­ce og de mo­der­ne olym­pis­ke le­ker.

Det førs­te året kon­kur­rer­te 206 pro­fe­sjo­nel­le syk­lis­ter og ama­tø­rer mot hver­and­re, men fra midt­en av for­ri­ge år­hund­re mis­tet prof­fe­ne in­ter­es­sen, og da rit­tet sist ble ar­ran­gert i 2015 (ar­ran­ge­res hvert fjer­de år), stil­te 5.225 ryt­te­re til start.

Nors­ke klub­ber

Ran­donneurs Nor­ge re­pre­sen­te­rer den

nors­ke halv­of­fi­si­el­le lang­dis­tanse­syk­lin­gen, med lo­ka­le klub­ber i Oslo, Pors­grunn, Kyrk­saete­r­øra, Florø, Kris­tian­sand og Stav­an­ger.

I Nor­ge ar­ran­ge­res det fle­re ritt ukent­lig der dis­tan­se­ne va­rie­rer fra 200 kilo­me­ter og opp til 1.200 kilo­me­ter Grand Ran­don­né­es, el­ler «Su­per Bre­vet» som de skan­di­na­vis­ke ar­ran­gø­re­ne kal­ler dem.

Bre­ve­te­ne kan bru­kes som kva­li­fi­se­ring til uli­ke syk­kel­ritt som PBP el­ler Su­per Bre­vet Scan­di­na­via, som går fra Hirts­hals via Sve­ri­ge til Kris­tian­sand. Løy­pe­ne som bru­kes til kva­li­fi­se­ring må på for­hånd va­ere god­kjent av Au­dax Club Pa­ri­si­en.

For å få god­kjent ritt på 200

kilo­me­ter har man mak­si­malt 13,5 ti­mer til rå­dig­het, in­klu­dert mat­pau­ser og and­re nød­ven­di­ge stopp. Den lengs­te bre­vet-dis­tan­sen på 1.200 kilo­me­ter har en sperre­frist på 90 ti­mer.

En vik­tig del av ran­donneur-syk­ling er at syk­lis­te­ne er selv­hjul­p­ne. Det in­ne­ba­erer at man tar med seg mye mer ut­styr og re­serve­de­ler på syk­ke­len til en bre­vet enn til van­lig tre­ning el­ler lo­kalt ritt. Det fin­nes fle­re må­ter å ba­ere med seg ut­sty­ret på, men de fles­te in­volve­rer en el­ler an­nen form for ves­ke.

I en bre­vet er det mes­te av syk­ler til­latt, så len­ge det er ryt­te­ren selv som ale­ne sør­ger for frem­drif­ten. Det er for ek­sem­pel ikke til­latt med temp­o­bøy­le el­ler å mot­ta sup­port un­der­veis.

1.200 km på Sør­lan­det

31. mai går start­skud­det for Nor­ges førs­te ritt på 1.200 kilo­me­ter.

Bak ar­ran­ge­men­tet står Ran­donneurs Ag­der, og som i alle bre­ve­ter er det opp til del­ta­ger­ne selv å sør­ge for alt fra over­nat­ting til mat og nød­ven­dig verk­tøy el­ler re­serve­de­ler.

I kor­te trekk skal syk­lis­te­ne be­ve­ge seg gjen­nom tre sløy­fer på hen­holds­vis 591 kilo­me­ter, 362 kilo­me­ter og 250 kilo­me­ter.

Den førs­te og lengs­te run­den går nord­øst for Kris­tian­sand, det vil si på små­vei­er opp kys­ten til Aren­dal, Bre­vik, Lar­vik, Tøns­berg og Holme­strand før ryt­ter­ne re­tur­ne­rer til Kris­tian­sand via Ski­en, Dran­ge­dal og Åm­li. Den nes­te sløy­fen går vest­over mot Lin­des­nes og Lis­ta ved Far­sund, før syk­lis­te­ne skal godt inn i Vest–ag­der og inn­om ste­der som Kvin­log i Kvi­nes­dal kom­mu­ne.

Den tred­je sløy­fen på 250 kilo­me­ter be­skri­ves av ar­ran­gø­ren som «sjar­møretap­pen», og de lo­ver at den­ne er strip­pet for ut­ford­ren­de mot­bak­ker, sam­ti­dig som den byr på go­de mat­mu­lig­he­ter i tett­ste­der som Ven­ne­sla, Ev­je og Ha­ege­land.

Su­per Ran­don­née

En Su­per Ran­don­née er en spe­si­ell bre­vet med man­ge høyde­me­ter.

Kra­vet er at løy­pen skal va­ere på minst 600 kilo­me­ter og stig­nin­gen til sam­men minst 10.000 høyde­me­ter. Kon­troll­sta­sjo­ner må over­hol­des som på van­lig bre­vet, men for Su­per Ran­don­née er det lagt opp til at del­ta­ger­ne skal ta bil­de og sen­de til ar­ran­gø­ren med MMS som do­ku­men­ta­sjon på pas­se­rin­ge­ne, noe som gjør det mu­lig å ha kon­troll­sta­sjo­ner på øde ste­der.

Rit­te­ne syk­les som per­ma­nen­ter — det be­tyr at syk­lis­te­ne vel­ger dato selv og syk­ler ale­ne el­ler sam­men med and­re.

Ran­donneurs Nor­ge har la­get løy­pe til Jo­tun­hei­men Su­per Ran­don­née. Tra­se­en går rundt Sogne­fjor­den fra Gud­van­gen via Vangs­nes og Gaup­ne og føl­ger vi­de­re mye av de sam­me vei­ene som Jo­tun­hei­men rundt via Lom, Beito­stø­len og La­er­dal og til­ba­ke til ut­gangs­punk­tet, med mål på toppen av Flåms­ba­nen.

Noen av de ut­ford­ren­de fjell­pas­se­rin­ge­ne på ru­ten in­klu­de­rer Vika­fjel­let, Sogne­fjel­let, Vald­res­flya, File­fjell og La­er­dals­fjel­let.

Il­lust­ra­sjons­foto: Dreams­time

LANGTUR: Ran­donneu­ring hand­ler om å full­fø­re lang­dis­tan­se­ritt på mel­lom 200 kilo­me­ter og 1.200 kilo­me­ter uten as­si­stan­se.

Il­lust­ra­sjons­foto: Dreams­time

KRE­VER MYE UT­STYR: På de lengs­te bre­ve­te­ne må del­ta­ger­ne selv sør­ge for å ha med seg nok mat og eks­tra kla­er, da tren­ger man en rygg­sekk el­ler syk­kel­ves­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.