Jo­ker i nord

Enor­me snø­meng­der i Finn­mark kan gjø­re lakse­fyl­ket til et enda sik­re­re kort enn or­di­na­ert.

Finansavisen - Sport og fritid - - TOPPTURER - CHRIS­TI­AN HØST chris­ti­an.host@fi­nans­avi­sen.no

Om et par uker er årets lakse­fiske­se­song i gang. I Dram­mens­elva, Ber­by­elva, Bjøra og den ne­ders­te de­len av Nu­me­dals­lå­gen tyv­star­ter lakse­fis­ket al­le­re­de i midt­en av mai, før det vir­ke­li­ge start­skud­det blir fyrt av 1. juni, når de fles­te and­re el­ve­ne i lan­det star­ter fisket, blant an­net alle trøn­de­lagsel­ve­ne.

Fjor­året ble et år på det jev­ne for lakse­fis­ke­re. Kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig Pål Mu­gaas i in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen Nors­ke Lakse­el­ver tror ikke 2017 byr på de sto­re over­ras­kel­se­ne fangst­mes­sig.

– Vi har som all­tid sto­re for­vent­nin­ger til årets lakse­fis­ke, men det­te hand­ler like så mye om gle­den ved na­tur- og fiske­opp­le­vel­ser som mu­lig­he­ten til å fan­ge mest mu­lig fisk. Vi for­ven­ter ikke sto­re end­rin­ger i fangs­ten fra 2016, men reg­ner med at det blir et snitt­år, sier Mu­gaas.

– Fjor­årets se­song var helt på gjen­nom­snit­tet for de ti sis­te åre­ne i an­tall laks fan­get i elv. Smol­ten som gikk ut av el­ve­ne i 2013 så ut til å va­ere en sterk år­gang med bruk­bar sjø­over­le­vel­se, noe som ga bruk­bart med stor­laks i fjor, da den sis­te tredje­de­len av dis­se re­tur­ner­te. Rundt en tredje­del av hver ge­ne­ra­sjon ven­der til­ba­ke som hen­holds­vis små­laks, mel­lom­laks og stor­laks. Trend­lin­jen for elve­fangst er flat om vi ser på den fra 1993 til i fjor – i lan­det som hel­het – mens sjø­fangs­ten med garn og not har hal­vert seg i sam­me pe­rio­de. To­talt sett er inn­si­get av villaks hal­vert de sis­te tret­ti år. Det hø­rer også med til det­te bil­det at el­ve­ne på Sør­lan­det har fått til­ba­ke lak­sen i sam­me pe­rio­de, mens man­ge av el­ve­ne på Vest­lan­det lig­ger med bruk­ket rygg – mye på grunn av lakse­lus fra opp­dretts­in­du­stri­en, for­tel­ler Mu­gaas.

Følg med on­line

Mu­gaas an­be­fa­ler imid­ler­tid de som vil føl­ge eks­tra godt med til å føl­ge med på hjemme­si­den til Norsk in­sti­tutt for na­tur­forsk­ning (Ni­na). Der kan man føl­ge med på inn­si­get av laks i Trøn­de­lag on­line.

– Det var lite små­laks i fjor, og man­ge ste­der var den­ne vel­dig li­ten. Det er in­gen for­hold i el­ve­ne som kan for­kla­re det­te, så for­kla­rin­gen lig­ger etter alt å døm­me i sjø­fa­sen. Det­te lo­ver ikke så bra for an­tal­let mel­lom­laks i år en del ste­der – kan­skje spe­si­elt i vest. De som vil føl­ge ut­vik­lin­gen on­line, kan se på hjemme­si­den til Ni­na. Her over­vå­ker Ni­na inn­si­get til Nam­sen­fjor­den og Trond­heims­fjor­den. Er det mye fisk på gang, er det bare å kas­te seg i bi­len, sier Mu­gaas.

Snø­en i nord

Er du på jakt etter la­vest mu­lig fangs­todds, er Finn­mark all­tid det sik­res­te kor­tet. Det kryr av små­laks­el­ver i det nord­ligs­te fyl­ket, og man­ge av dem kan skil­te med go­de fangst­sta­ti­stik­ker de sis­te åre­ne, blant an­net Vest­re Ja­kobs­elv og Sylte­fjor­delva. I år er det også re­kord­sto­re meng­der med snø på fjel­let og vid­da i Finn­mark, og det be­tyr tro­lig at de man­ge små og mel­lom­sto­re lakse­el­ve­ne vil ha god vann­fø­ring i sto­re de­ler av se­son­gen, hvil­ket øker sjan­se­ne for fast fisk.

Mu­gaas for­tel­ler at det er vri­ent å sen­de folk til spe­si­fik­ke ste­der, men at Finn­mark er et sik­kert valg i juli.

– Det er all­tid vans­ke­lig å an­be­fa­le det­te. Mye kom­mer an på når man vil fiske. Tid­lig­fis­ke kan va­ere bra i el­ve­ne i Trøn­de­lag, mens juli er fa­vo­ritt­må­ne­den i Finn­mark og Troms. Nam­sen plei­er ofte å ha bra tid­lig­fis­ke – og lak­sen der er stor. Ut­over som­mer­en er man­ge el­ver vann­av­hen­gi­ge, og kom­mer det en styrt­flom etter en leng­re tørke­pe­rio­de. kan det fort va­ere moro i man­ge små­el­ver langs hele kys­ten. Også Ro­ga­land kan ha godt fiske i juni, mens el­ve­ne i Ag­der­fyl­ke­ne gjer­ne tar seg opp ut­over mot høs­ten.

Mu­gaas kan også for­tel­le at nord­lands­el­ven Vefs­na tro­lig blir åp­net igjen etter å ha blitt be­hand­let for lakse­pa­ra­sit­ter. Hvor­dan fisket der vil bli er høyst usik­kert, men er du en gam­bler som li­ker spek­ta­ku­la­er na­tur, er Vefs­na igjen et al­ter­na­tiv.

– El­ven har va­ert stengt på grunn av ro­te­non­be­hand­lin­gen mot gyro­dac­ty­lus sa­la­ris. Vi er vel­dig spen­te på hvor­dan fisket blir her, men har høye for­vent­nin­ger, sier Mu­gaas.

Foto: NTB Scan­pix

NY SE­SONG: 1. juni går start­skud­det for lakse­fis­ket i Trøn­de­lag, men det er mu­lig å tyv­star­te på Øst­lan­det al­le­re­de i midt­en av mai.

Foto: Guro aar­dal HAGEN

PÅ DET JEV­NE: Pål Mu­gaas i Nors­ke Lakse­el­ver tror 2017 blir en or­di­na­er lakse­se­song.

Foto: NTB Scan­pix

BINDE FLU­ER: Om flue­bok­sen ikke er i or­den, har man et par uker på seg til det bra­ker løs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.