Lak­sens livs­løp

Finansavisen - Sport og fritid - - LAKSEFISKE -

„„Le­ver ett til seks år i el­ven som yn­gel. „„Vand­rer som smolt ut av el­ven til na­e­rings­om­rå­de­ne i Norske­ha­vet. Leng­den er da mel­lom 10 og 19 cm. „„Til­brin­ger ett til fire år i sjø­en før den re­tur­ne­rer til el­ven for gyte. Leng­den va­rie­rer mel­lom 50 og 140 cm og vekt fra 1 til 35 kg. Over­le­vel­ses­gra­den som vok­sent in­di­vid i ha­vet er mel­lom 2 og 20 pro­sent. „„85 pro­sent av lak­sen over­le­ver gy­tin­gen og drar ut i sjø­en igjen. „„25 pro­sent av lak­sen gy­ter for and­re gang. Kil­de: Nors­ke Lakse­el­ver

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.