Finn fly­ten på sti­en

Har du pla­ner om å kom­me deg godt gjen­nom Ul­tra­birken bør du ta lang­tu­re­ne dine på sti­syk­ke­len.

Finansavisen - Sport og fritid - - SYKKEL -

JOHN FULLER john.fuller@fi­nans­avi­sen.no JØR­GEN HYVANG jor­gen.hyvang@fi­nans­avi­sen.no

– Man­ge syk­ler for lite i ter­ren­get. Det gjel­der i eli­ten også. Du får en helt an­nen flyt når du gjør det mye, sier Ole Hem.

25-årin­gen fra Gjerd­rum har hatt en knall­se­song på syk­kel­se­tet, og la­get han syk­ler på vant alt i star­ten av se­son­gen. De seks syk­lis­te­ne syk­ler som et lag på grus­rit­te­ne, og det er noe nytt.

Et av rit­te­ne Hem vant var Ter­reng­syk­kel­rit­tet i Øst­mar­ka i Oslo.

– Det er et fan­tas­tisk ritt med alle mu­li­ge slags syk­lis­ter på start. Det er eli­ten i Nor­ges­cu­pen i ma­ra­ton, en­duro­syk­lis­ter og mo­sjo­nis­ter. En sa­lig blan­ding, sier Hem.

Kje­de­lig med grus

Den­ne hel­gen må han nok syk­le Birke­bei­ner­rit­tet, for det er det som gir mest opp­merk­som­het for la­get.

– Bir­ken er et ritt som er moro å vin­ne, men det er kje­de­lig å syk­le, sier Hem.

Han li­ker best når det skjer noe, og da er sti­syk­lin­gen ide­ell. De to fore­gå­en­de åre­ne har han syk­let Ul­tra­birken, og blitt num­mer tre.

– Skal du syk­le bra i Ul­tra­birken ford­rer det at du kla­rer å slap­pe av på de let­te par­ti­ene. Da må du ha trent mye tek­nikk. I til­legg får du mind­re punk­te­rin­ger når du har god kon­troll.

Han har senke­pin­ne på sin let­te ritt­full­dem­per, og me­ner det bi­drar til økt kon­troll. I til­legg står han mye på syk­ke­len, og i ned­over­bak­ke­ne er det en selv­føl­ge å stå.

– Det er vik­tig å ha en lett stil­ling, og å

kom­me godt over pe­da­le­ne, sier Hem.

Star­tet sent

Han star­tet å syk­le først som 14-åring, og had­de kun en or­ga­ni­sert tre­ning i uken. På Gjerd­rum var det gode for­hold i sko­gen, og det gjor­de at de var ute og syk­let for seg selv på sti fle­re da­ger i uken.

Etter tre år på vi­dere­gå­en­de sko­le med idrett, syk­let han tre år på la­get til Ru­ne Høy­dal.

Han gjor­de som man­ge har gjort før ham, og tren­te ofte for mye. Det re­sul­ter­te i syk­dom og av­brekk i tre­nin­gen.

Nå har han la­ert seg å ta mer hen­syn. Stu­di­er har be­gren­set tre­nings­meng­de­ne og watt­må­ler har gjort det let­te­re å vite når han er sli­ten.

– Pul­sen kan va­ere lune­full. Når man be­gyn­ner å bli sli­ten så kom­mer pul­sen ald­ri høyt på in­ter­val­le­ne. Da gir man gjer­ne enda litt mer gass for å få den opp, og da blir det for mye, sier Hem. Stu­di­er og tre­ning

Nå har han hatt to år med få av­brekk, og tror det er mye av grun­nen til at se­son­gen har va­ert så god.

– Jeg gjor­de meg fer­dig med stu­di­er

FLYTSTI: Ole Hem (25) tre­ner al­ler flest ti­mer på sti for å få den gode fly­ten når han skal syk­le kon­kur­ran­ser.

ALLE FOTO: JØR­GEN HYVANG

PROFF: Ole Hem er proff­syk­list på eget lag, men det blir lite rik­dom av å va­ere ter­reng­syk­list.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.