De gir menn TJEJ­DENG

Ma­ren Tho­mas­gaard (28) og So­fia Jo­hans­son (36) er blant Nor­ges bes­te kvin­ne­li­ge lang­renns­mo­sjo­nis­ter. Hver helg hele vin­te­ren banker de menn gule og blå i tur­renn.

Finansavisen - Sport og fritid - - LANGRENN - STEI­NAR GRI­NI stei­nar.gri­ni@fi­nans­avi­sen.no EI­VIND YG­GESETH (FOTO) ei­vind.yg­geseth@fi­nans­avi­sen.no

«Det ble tjej­deng», sa Pet­ter Nort­hug etter å ha blitt ban­ket av Hei­di Weng i et mot­bakke­løp i Trøn­de­lag. Ut­tryk­ket hev­des å va­ere skapt i lang­renns­mil­jø­et en gang da Tor Ar­ne Het­land ble knust av The­re­se Jo­haug. Det hand­ler om å bli slått av en dame.

– Ut­tryk­ket bru­kes ikke i Sve­ri­ge. Jeg ble først kjent med det da jeg flyt­tet til Nor­ge, sier So­fia Jo­hans­son.

Hvis man goog­ler or­det tjej­deng kom­mer nav­net Nort­hug opp i langt de fles­te av ar­tik­le­ne – også i Sve­ri­ge. Men etter­som Nort­hug sjel­den lar seg slå av kvin­ner, er ut­tryk­ket mest brukt blant mo­sjo­nis­ter som blir slått av da­mer. Det skjer hele ti­den, uan­sett hvor ne­ga­tivt det måt­te fø­les.

Tre­ner 600 ti­mer

Å gi tjej­deng, deri­mot, er det ikke noe galt i. Ma­ren Tho­mas­gaard og So­fia Jo­hans­son, beg­ge bo­satt i Oslo, er eks­per­ter på den edle fer­dig­he­ten.

Da­me­ne er blant Nor­ges bes­te ski­mo­sjo­nis­ter og går alle de sto­re tur­ren­ne­ne der menn i alle for­mer og fa­son­ger blir slått ned i støv­le­ne.

Tho­mas­gaard er anes­tesi­syke­plei­er og tre­ner mel­lom 600 og 620 ti­mer i året. I vin­ter klok­ket hun inn til 19. plass i Vasa­lop­pets kvinne­klas­se.

Av nav­ne­ne foran hen­ne var det bare 7-8 navn som ikke had­de langrenn som yrke. Kun 700 mann­li­ge menn slo Tho­mas­gaard i Vasa­lop­pet. 100 av dem slo også bes­te kvin­ne.

– Hø­rer om tjej­deng hele ti­den Jo­hans­son ble i vin­ter kun slått av 45 kvin­ner i Vasa­lop­pet. I år er må­let å klat­re inn blant de 30 bes­te.

Tho­mas­gaard hå­per å bli topp-15, mens So­fia Jo­hans­son hå­per å for­bed­re sin 46. plass til topp-30 nest år. Vi mø­ter dem på hver sin rulle­ski­økt i sol­fyl­te Mari­da­len. – Man får høre det fra gut­ter hele ti­den når noen får tjej­deng. Gut­ta vi slår er jo enda mer mo­sjo­nis­ter enn vi er, etter­som vi tre­ner gans­ke mye. Men man­ge li­ker li­ke­vel ikke å bli slått, selv om det også er litt hu­mor i det­te, sier Tho­mas­gaard.

Tre­ner med «Ras­ke gut­ter»

Som ung El­ve­rum-jen­te var hun ak­tivt sat­sen­de lang­renns­lø­per helt opp til junior­nivå, men en 16. plass i junior-nm var ikke så høyt som hun had­de satt seg som mål.

– Jeg tok to års pau­se, men etter be­fals­sko­len sav­net jeg langrenn så mye at jeg be­gyn­te å sat­se på tur­renn, sier Tho­mas­gaard.

– Noe av mo­ti­va­sjo­nen er også å ha form til å kun­ne leg­ge ut på en fi­re ti­mers løpe­tur i al­pe­ne og bare kose seg.

Til vin­te­ren blir hun en del av Team Mil­slu­kern - Driv Tre­ning. El­lers blan­der hun seg med Team Ras­ke gut­ter, en sam­ling av over 200 mo­sjo­nis­ter som tre­ner ukent­lig i Oslo – fra 10 til 50 per­soner om gan­gen.

– Jeg tre­ner mye med lav in­ten­si­tet og har lan­ge drag på 4x10 mi­nut­ter i tur­renn­fart rett un­der ters­kel. Det er fa­vo­ritt­øk­ten sam­ti­dig som det også blir mye ro­li­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.