Ole Pet­ter Kjerk­reit:

Som Abg-ana­ly­ti­ker i 17 år job­bet Ole Pet­ter Kjerk­reit 12 ti­mer i døg­net og sov kun fem. Som Stens­ha­gen-for­val­ter har han snudd helt om og opp­le­ver mar­kert form­stig­ning.

Finansavisen - Sport og fritid - - KLATRING - STEI­NAR GRI­NI stei­nar.gri­ni@finansavisen.no

– Jeg er vel­dig glad for åre­ne jeg had­de i meg­ler­bran­sjen, og vil­le ikke va­ert dem for­uten, men helsen var en av år­sa­ke­ne til at jeg skif­tet jobb, sier Ole Pet­ter Kjerk­reit (44).

Kjerk­reit gikk i fjor vår av som ana­lyse­sjef i ABG Sun­dal Col­li­er for å for­val­te mil­li­ard­for­muen til Egil Stens­ha­gen. Ikke bare skif­tet han jobb, men også døgn­ryt­me – fra dag­li­ge ar­beids­øk­ter på 12 ti­mer og fem ti­mers natte­søvn på det mes­te.

– Én til to da­ger hver uke måt­te jeg ty til natt­ar­beid og elen­dig søvn med bare en time på øyet.

– Jeg mer­ket søvn­un­der­skud­det mot slut­ten av hver uke i form av hode­pine al­le­re­de fra de førs­te åre­ne som ana­ly­ti­ker, men det ble kan­skje eks­tra kre­ven­de med tre barn som skul­le føl­ges opp. Tid­li­ge­re kun­ne jeg hvi­le i hel­gen, men nå er det full rul­le slik at det er ver­re å hen­te seg inn igjen, sier Kjerk­reit.

– Søvn­man­gel er pro­ble­ma­tisk – Det er gjort mye forsk­ning rundt be­ho­vet for søvn, og det­te vi­ser ty­de­lig at det ikke er bra å sove for lite over leng­re pe­rio­der. Søvn­man­gel er pro­ble­ma­tisk ut fra fle­re di­men­sjo­ner, blant an­net gjen­nom svek­ket im­mun­for­svar. And­re ef­fek­ter på­vir­ker idrett og tre­ning.

– Som ana­ly­ti­ker måt­te jeg all­tid va­ere til­gjen­ge­lig og føl­ge med hver gang Sig­ve Brek­ke fant på et sprell. Det var en hese­ble­sen­de hver­dag med tre­ning på rare tids­punk­ter, slik som klok­ken 5 om mor­ge­nen el­ler mel­lom 10 og halv 11 om kvel­den. Det var man­ge sli­ke øk­ter.

– Det måt­te bli slik for­di jeg er av den in­ef­fek­ti­ve og om­sten­de­li­ge ty­pen sam­ti­dig som jeg måt­te le­ve­re rap­por­ter på 30

SO­VER MYE: – Det er gjort mye forsk­ning rundt be­ho­vet for søvn, og det­te vi­ser ty­de­lig at det ikke er bra å sove for lite over leng­re pe­rio­der. Søvn­man­gel er pro­ble­ma­tisk ut fra fle­re di­men­sjo­ner, blant an­net gjen­nom svek­ket im­mun­for­svar. And­re ef­fek­ter på­vir­ker idrett og tre­ning, sier Ole Pet­ter Kjerk­reit.

NY HVER­DAG: Ole Pet­ter Kjerk­reit slår seg ned på henge­køy­en i hagen midt på blan­ke for­mid­da­gen – en uten-ke­l­ig hand­ling i et meg­ler­hus der ana­ly­ti­ker­ne job­bet 70 ti­mer i uken, men fullt mu­lig i et in­ves­te­rings­sel­skap der det job­bes 25 ti­mer i uken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.