Da­gens In­du­stri

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Den sam­lings­re­gje­rin­gen som Cen­ter­par­ti­ets le­der An­nie Lööf snak­ket om for­ri­ge uke, er ikke rea­lis­tisk slik si­tua­sjo­nen er nå. Om Sve­ri­ge skul­le hav­ne i en øko­no­misk el­ler sik­ker­hets­po­li­tisk kri­se, vil den kun­ne rea­li­se­res på to mi­nut­ter. Men der er vi ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.