Nei til tes­ting

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Le­de­ren i Ar­bei­der­par­ti­ets ar­beids­livs­ut­valg, Arild Gran­de, er en iher­dig og iv­rig mann, og det kan vel ikke ute­luk­kes at han om få må­ne­der blir ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter i en rød/rød/grønn/gul re­gje­ring un­der le­del­se av Jo­nas Gahr Stø­re, så det er verdt å føl­ge med i hva Gran­de sier.

Det sis­te ut­spil­let er at sta­ten skal bi­dra med pen­ger til na­sjo­na­le til­skudds­ord­nin­ger «for for­søk med kor­te­re ar­beids­tid/seks­ti­mers­dag.» Gran­de sier til Dags­avi­sen at «vi har lett med lys og lyk­te et­ter til­tak som kan bi­dra til at fle­re slip­per inn i ar­beids­li­vet,» og da er kor­te­re ar­beids­tid tin­gen.

Ar­bei­der­par­ti­et vil imid­ler­tid ikke gå inn for seks­ti­mers­dag som en na­sjo­nal norm, men det kan alt­så va­ere om­rå­der hvor det gir job­ber, og fle­re kan dele på ar­bei­det.

Det­te at vi skal dele på ar­bei­det er et øns­ke fra Rødt, MDG og SV, men da ser man helt bort fra at pro­ble­met ikke er å dele et visst an­tall års­verk el­ler ti­mer, men å få fle­re i ar­beid for å dek­ke vel­ferds­sta­tens be­hov for ar­beids­kraft.

Det er den gam­le lek­sa el­ler kunn­ska­pen om at det ikke kom­mer syke­plei­er­hen­der opp av olje­fel­te­ne i Nord­sjø­en, men pen­ger. Pen­ger har vi nok av, men ikke ar­beids­kraft.

Det er hel­ler ikke slik som no­en tror, at ar­beids­plas­ser to­talt sett blir borte på grunn av di­gi­ta­li­se­ring og ro­bo­ti­se­ring. Det ska­pes nye i pri­vat og of­fent­lig sek­tor som vi tren­ger. Fle­re må fak­tisk job­be. Vi må også job­be len­ger for å få pen­sjo­nen vi har opp­ar­bei­det over et langt yr­kes­ak­tivt liv.

Så selv om vi er opp­tatt av kunn­skap, ut­red­nin­ger, forsk­ning og an­net som gir oss mer inn­sikt, gir det, slik vi ser det, helt gale sig­na­ler å bud­sjet­te­re med stat­li­ge pen­ger for å tes­te ut kor­te­re ar­beids­tid el­ler seks­ti­mers­dag. Rødt, MDG og SV vil kas­te seg over det, mens Ap bør hol­de seg langt unna.

Det fin­nes selv­føl­ge­lig be­drif­ter som fun­ge­rer ut­mer­ket med seks­ti­mers­dag (for ek­sem­pel Ti­ne i Heim­dal), hvor de an­sat­te blir mind­re syke, lyk­ke­li­ge­re og job­ber bed­re (høy­ere pro­duk­ti­vi­tet), men for ar­beids­li­vet ge­ne­relt vil kor­te­re ar­beids­tid med sam­me lønn va­ere helt feil. Faer­re som job­ber til en høy­ere kost­nad er in­gen god løs­ning for na­e­rings­li­vet, selv om syke­fra­va­e­ret skul­le gå noe ned.

Arild Gran­de sier at «am­bi­sjo­nen er at folk skal bli fris­ke av å job­be, ikke sju­ke. For å få i gang fle­re for­søk må sta­ten bi­dra med støt­te.»

Høy­res ar­beids­po­li­tis­ke tals­kvin­ne, Hei­di Nord­by Lun­de sier at «ar­beids­gi­ver­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne og na­e­rings­li­vet må våk­ne, for det­te føy­er seg inn i rek­ken av Ap-for­slag det sis­te halv­året som un­der­gra­ver nors­ke ar­beids­plas­ser i pri­vat na­e­rings­liv.» «Slud­der og vås», sier Gran­de til Dags­avi­sen. «Det vik­ti­ge er å job­be for at fle­re kan slip­pe inn i ar­beids­li­vet og at fle­re kan stå len­ger i jobb.»

Han får støt­te av Met­te Nord i Fag­for­bun­det som tror at det går om at ar­bei­det må de­les på fle­re, i ste­det for å ska­pe nye og lønn­som­me ar­beids­plas­ser.

Å tes­te ut seks­ti­mers­da­gen el­ler kor­te­re ar­beids­tid er pen­ger ut av vin­du­et.

Pen­ger har vi nok av, men ikke ar­beids­kraft

FOTO: NTb sCAN­pIx

Le­de­ren i Ar­bei­der­par­ti­ets ar­beids­livs­ut­valg, Arild Gran­de, og Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re.

TrYg­ve Heg­nar ANSVARLIG REDAKTØR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.