Mind­re rødt kjøtt

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

FNs klima­pa­nel har vars­let at det må gjen­nom­fø­res dras­tis­ke virke­mid­ler for å nå klima­må­let om en mak­si­mal glo­bal tem­pe­ra­tur­stig­ning på halv­an­nen grad i det­te år­hund­re (det opp­rin­ne­li­ge må­let var to gra­der), og Nor­ge og nord­menn må bi­dra med sitt.

Noe av det enk­les­te man kan gjø­re, som FNs klima­pa­nel pe­ker på, er å øke ver­dens pro­duk­sjon av kjerne­kraft. Men med Nor­ges pro­duk­sjon av vann­kraft, olje og gass, er det vel in­gen i Nor­ge som vil fore­slå el­ler an­be­fa­le en slik CO2­fri energi­form i Nor­ge. Dyrt og skum­melt vil vel de fles­te si.

Dags­avi­sen tar opp veks­ten i fly­tra­fik­ken i Nor­ge og til og fra Nor­ge, og opp­sum­me­rer med at «vi øns­ker en kraf­tig øk­ning av fly­av­gif­ten, og gjer­ne en øre­mer­king av inn­tek­te­ne til in­ves­te­rin­ger i tog.» Det re­gje­rin­gen gjør i stats­bud­sjet­tet for 2019 er å sen­ke f ly­pas­sa­sjer­av­gif­ten for in­nen­lands rei­ser med et par kro­ner, og øke den på rei­ser uten­for Euro­pa. Det er klart at man med ve­sent­lig høy­ere av­gif­ter kan få fly­tra­fik­ken ned, men i Nor­ge må man fak­tisk fly fra Oslo til Tromsø, og også mel­lom Ber­gen el­ler Trond­heim til Oslo er det best for de fles­te. Slik er nå en gang to­po­gra­fi­en i Nor­ge.

Men det ab­so­lutt enk­les­te og bil­ligs­te klima­til­ta­ket i Nor­ge er å sen­ke for­bru­ket av stor­fe­kjøtt.

Klima­gass­ut­slip­pe­ne fra land­bru­ket ut­gjør nes­ten en tiende­del av Nor­ges sam­le­de ut­slipp av CO2 (verst er rap og promp fra stor­fe og sau), og et av til­ta­ke­ne som skis­se­res i stats­bud­sjet­tet, er å kut­te 1,7 mil­lio­ner tonn CO2­ekvi­va­len­ter ved å kut­te i for­bru­ket og pro­duk­sjo­nen av stor­fe.

Det enes­te vi skal gjø­re, er å spi­se mind­re rødt kjøtt, noe som er klart enk­le­re og bil­li­ge­re enn å toge til New York el­ler byg­ge kjerne­kraft­verk.

Re­gje­rin­gen kom ikke med et kon­kret for­slag, men vi­ser til en rap­port fra Miljø­di­rek­to­ra­tet som vi­ser hvor en­kelt det kan va­ere. Vi bør spi­se mer fisk og gul­røt­ter og sam­ti­dig red­de ver­den.

Pro­pa­gan­da­sen­tra­len i Na­tio­nen og i Nor­ges Bon­de­lag rea­ger­te umid­del­bart. De var ef­fek­ti­ve un­der tør­ken i som­mer, og slo nå til med at «hver fjer­de ku for­svin­ner, 600.000 mål ut av drift, 2.900 går­der blir ned­lagt og en mil­li­ard i tapt verdi­skap­ning.»

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg ble så skremt at hun pa­rer­te med at re­gje­rin­gen ikke har fore­slått et slikt til­tak, og hun sa at «jeg me­ner at folk skal få lov til å spi­se det de vil.»

Greit nok, men er ikke må­let å få ned CO2­ut­slip­pe­ne, og å få ned metan­gas­se­ne fra ku­ene hjel­per umid­del­bart.

Dess­uten er det slik, noe som udis­ku­ta­belt, at nors­ke kuer pro­du­se­rer for mye melk, og at vi har kvit­tet oss med det­te melke­over­skud­det ved å eks­por­te­re Jarls­berg­ost. Det­te må imid­ler­tid Nor­ge slut­te med etter av­ta­le med EU, og Ti­ne har der­for flyt­tet melke­pro­duk­sjon og Jarls­berg­os­ten til Ir­land.

Nå kan vi kvit­te oss med klima­gass­ut­slipp ved å spi­se mind­re stor­fe­kjøtt. To flu­er i en smekk.

«Det­te er dra­ma­tis­ke kutt­for­slag som vil ram­me nors­ke bøn­der bru­talt,» sier le­de­ren i Nor­ges Bon­de­lag Lars Pet­ter Bart­nes, og Sp­le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum «trod­de ikke det var sant» det han les­te.

Men det er alt­så sant. Et bil­lig og en­kelt klima­til­tak er å re­du­se­re kjøtt­for­bru­ket. Mil­lio­ner av tonn CO2­ut­slipp kan for­svin­ne på kort tid.

Vi får spi­se gul­røt­ter og kyl­ling.

Vi bør spi­se mer fisk og gul­røt­ter

FOTO: NTB sCANpIx

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg på gårds­be­søk.

TrYg­ve Heg­nar ANSVARLIG REDAKTØR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.