Gir råd med ryg­gen mot veg­gen

Be­lånt ak­sje­kjøp kre­ver lønn­som­het An­satt: – Har ført til mis­nøye in­ternt

Finansavisen - - FORMUESFORVALTNING OG UAVHENGIGE RÅD - „„STEINAR GRINI steinar.grini@fi­nans­avi­sen.no

FINANS: Le­del­sen i For­mues­for­valt­ning har 140 mil­lio­ner i gjeld og høye rente­kost­na­der. An­sat­te er kri­tis­ke for­di de må an­be­fa­le kun­de­ne pro­duk­te­ne med de høy­es­te kost­na­de­ne.

– Le­del­sen har et spe­si­elt sterkt in­cen­tiv til å få hele or­ga­ni­sa­sjo­nen til å sel­ge pro­duk­ter som gir struk­tu­re­rings­ho­no­rar på 3 pro­sent, sier en an­satt i For­mues­for­valt­ning til Fi­nans­avi­sen.

– In­ves­te­rin­gen på­vø­rer For­mues­for­valt­ning strengt talt in­gen kost­na­der, kan­skje 0,5 pro­sent. Res­ten går rett på bunn­lin­jen.

– Det­te har ført til mis­nøye in­ternt si­den an­sat­te ikke sto­ler på mo­ti­va­sjo­nen til de som sty­rer sel­ska­pet, sier den an­sat­te.

For­mues­for­valt­nings kun­der be­las­tes et ho­no­rar på 0,5 pro­sent av pen­ge­ne når de kom­mer inn som kun­der. Men av pen­ge­ne som slu­ses til ei­en­doms­in­ves­te­rin­ger og PE-in­ves­te­rin­ger tar de hele 3 pro­sent.

Det­te skal ha bi­dratt til mel­lom 30 og 40 mil­lio­ner kro­ner av For­mues­for­valt­nings sam­le­de inn­tek­ter på 110 mil­lio­ner i fjor.

Børs­no­te­ring

– Ved en even­tu­ell børs­no­te­ring er det her ver­di­ene lig­ger for le­del­sen i For­mues­for­valt­ning, sier den an­sat­te i For­mues­for­valt­ning.

Topp­sjef Øystein Bø i For­mues­for­valt­ning sto i sep­tem­ber frem i et stort opp­slag i Da­gens Na­e­rings­liv der han un­der­stre­ket vik­tig­he­ten av uav­hen­gig i for­valt­nings­bran­sjen, hvor­på han fulg­te opp med le­ser­inn­legg om sam­me tema.

Men når For­mues­for­valt­ning selv råd­gir sine kun­der om hvor­dan de skal plas­se­re ka­pi­ta­len, er det noen pro­duk­ter som i frem­står sa­er­lig fris­ten­de å an­be­fa­le.

For da Sto­re­brand solg­te sin 20,8 pro­sents ak­sje­post i For­mues­for­valt­ning, ble ak­sje­ne kjøpt av det ny­star­te­de sel­ska­pet Pho­enix Ma­na­ge­ment. Sel­ska­pet er ei­et med 76,1 pro­sent av Pet­ter Nesleins Pe­cu­nia og 7,4 pro­sent av Ole Ja­cob Sun­des Ring­går­den. Res­ten har le­del­sen i For­mues­for­valt­ning, hvor­av Øystein Bø har mest med 1,2 pro­sent.

140 mil­lio­ner i lån

Ak­sje­kjø­pet, som skjed­de 22. mai i fjor, til 249 mil­lio­ner kro­ner, ble fi­nan­siert med 140 mil­lio­ner kro­ner i låne­opp­tak.

Bare for de gjen­va­eren­de drøye syv må­ne­de­ne i fjor på­løp det rente­kost­na­der i Pho­enix Ma­na­ge­ment på 10,3 mil­lio­ner kro­ner. Det til­sva­rer år­li­ge rente­kost­na­der på 17 mil­lio­ner som må be­tje­nes fra over­skudd ge­ne­rert i For­mues­for­valt­ning.

Regn­ska­pet til Pho­enix Ma­na­ge­ment for 2017 vi­ser inn­tek­ter fra in­ves­te­ring i til­knyt­tet sel­skap, hvil­ket vil si For­mues­for­valt­ning, på 8,8 mil­lio­ner kro­ner. Til­lagt drifts­kost­na­der på én mil­lion kro­ner ga det et un­der­skudd i Pho­enix Ma­na­ge­ment på 2,3 mil­lio­ner kro­ner i fjor, hvil­ket bi­dro til å re­du­se­re egen­ka­pi­ta­len i sel­ska­pet.

Alt inn­tekts­fø­res

Fi­nans­avi­sen øns­ket å få adm. di­rek­tør Øystein Bø i For­mues­for­valt­ning til å be­sva­re spørs­mål om hvor uav­hen­gig de­res råd om valg av ak­ti­va­klas­se er når de­res ho­no­rar ut­gjør 0,5 pro­sent hvis pen­ge­ne går i glo­ba­le ak­sjer, mens det ut­gjør 3 pro­sent når de går i ei­en­dom og PE.

Fi­nans­avi­sens to spørs­mål om det­te te­ma­et blir ikke be­svart, men Bø sen­der en lang ar­gu­men­ta­sjon for den­ne ty­pen in­ves­te­rin­ger på ge­ne­rell ba­sis sam­men med en for­sik­ring om at de all­tid har kun­dens in­ter­es­se i tan­ke­ne.

– Etter vår vur­de­ring så er det i kun­dens in­ter­es­se å be­nyt­te en in­ves­te­rings­råd­gi­ver som har res­sur­ser og kom­pe­tan­se til å gi råd på hele in­ves­te­rings­uni­ver­set – både på og uten­for børs. Den­ne type in­ves­te­rin­ger har me­get in­ter­es­san­te bi­drag hva gjel­der av­kast­ning og ri­siko­spred­ning, sier Bø.

Ho­no­ra­ret inn­tekts­fø­res umid­del­bart i sin hel­het hos For­mues­for­valt­ning, men Bø vi­ser til at kost­na­den for kun­den er lav hvis den for­de­les over ti år.

Foto: oli­ver orskAug

HØYT BE­LÅNT: Adm. di­rek­tør Øystein Bø i For­mues­for­valt­ning låne­fi­nan­sier­te sam­men med ak­sjo­na­erer og le­de­re ak­sjer for 249 mil­lio­ner. Da gjel­der det at For­mues­for­valt­ning-kun­de­ne be­ta­ler høye ho­no­ra­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.