An­slår bygge­start i be­gyn­nel­sen av 2020

GRUVE: På årets dår­ligs­te børs­dag, vars­ler Nor­dic Mi­ning at det skal hen­tes inn 40 mil­lio­ner kro­ner. Ak­sje­kur­sen dund­ret ned på Oslo Børs.

Finansavisen - - BØRSFALL - „„SIGURD SVEEN sigurd.sveen@fi­nans­avi­sen.no

NoR­DIc MI­NING

NoR­DIc MI­NING I GåR

– Vi skal hel­dig­vis ikke hen­te pen­ge­ne i dag, men først om en god stund, sier adm. di­rek­tør Ivar S. Fos­sum i Nor­dic Mi­ning.

Etter et bredt kurs­fall i USA ons­dag kveld, åp­net som ven­tet også Oslo Børs rett ned fra åp­ning. Uav­hen­gig av det som skjed­de på ver­dens bør­ser had­de Nor­dic Mi­ning be­stemt seg for å hen­te inn 40 mil­lio­ner kro­ner i en ret­tet emi­sjon til ek­sis­te­ren­de ak­sjo­na­erer. Teg­nings­pe­rio­de er fra 6. no­vem­ber til 20. no­vem­ber.

Pen­ge­ne skal bru­kes på å fi­nan­siere den en­de­li­ge mu­lig­hets­stu­di­en for Enge­bø-pro­sjek­tet, som er rik på ru­til- og gra­nat­fore­koms­ter.

– Vi har va­ert gjen­nom det­te noen gan­ger tid­li­ge­re, ute å bli så hardt ram­met av den­ne type sving­nin­ger. Det som nå skjer på bør­sen tar vi der­for med fat­ning, sier Fos­sum.

Ved ut­gan­gen av and­re kvar­tal had­de Nor­dic Mi­ning 48,3 mil­lio­ner kro­ner i ban­ken, noe sel­ska­pet me­ner er til­strek­ke­lig fi­nan­sie­ring for res­ten av året. Sel­ska­pet an­slår i børs­mel­din­gen at det sam­le­de ka­pi­tal­be­ho­vet for den en­de­li­ge mu­lig­hets­stu­di­en er på 50 mil­lio­ner kro­ner.

Bar­ton stil­ler opp

Til tross for at Nor­dic Mi­ning kom­mer sta­dig na­er­me­re pro­duk­sjons­t­art, har ak­sjen fått hard med­fart på bør­sen. Emi­sjons­kur­sen er satt til 2,30 kro­ner, noe som er 90 øre la­ve­re enn da sel­ska­pet hen­tet pen­ger på tam­pen av fjor­året. Ak­sjen steng­te ons­dag på 2,74 kro­ner, men dund­ret ned hele 16,8 pro­sent til 2,28 kro­ner rett etter at bør­sen åp­net.

– Al­le sel­ska­per øns­ker seg høy­ere kur­ser, men vi må bare ta til etter­ret­ning at vi nå er i en fase hvor man må ha tål­mo­dig­het og va­ere ut­hol­den­de. Vi me­ner selv at vi byg­ger so­li­de og lang­sik­ti­ge ver­di­er i sel­ska­pet, men for øye­blik­ket har ikke det kom­met til syne i mar­keds­kur­sen, sier Fos­sum.

Sel­ska­pet opp­ly­ser i børs­mel­din­gen at tre av sel­ska­pets størs­te ak­sjo­na­erer, med en sam­let ei­er­an­del på 7,3 pro­sent, har sagt seg vil­li­ge til å bi­dra med nes­ten 11 mil­lio­ner kro­ner i emi­sjo­nen. Det be­tyr at dis­se tre ak­sjo­na­ere­ne kan sik­re seg 27,5 pro­sent av de nye ak­sje­ne.

– Vi har tid­li­ge­re kom­mu­ni­sert et lang­sik­tig sam­ar­beid med Bar­ton Group, og jeg kan be­kref­te at de er én av dis­se ak­sjo­na­ere­ne, sier Fos­sum.

Al­le ek­sis­te­ren­de ak­sjo­na­erer får imid­ler­tid om­set­te­li­ge teg­nings­ret­ter, hvor én ak­sje gir cir­ka 0,15 teg­nings­ret­ter.

Be­gyn­nel­sen av 2020

Rett før jul i fjor ble det kjent at meste­par­ten av den frem­ti­di­ge gra­nat­pro­duk­sjon i Enge­bø-pro­sjek­tet skal sel­ges og dis­tri­bu­eres gjen­nom det ame­ri­kans­ke sel­ska­pet, med røt­ter til­ba­ke til 1878. Det var Bar­ton Group som på 1980/90-tal­let skap­te et gra­nat­mar­ked gjen­nom å gjø­re det til et in­du­stri­me­tall, iføl­ge Fos­sum.

Den en­de­li­ge mu­lig­hets­stu­di­en som Bar­ton nå blir med på å fi­nan­siere skal etter pla­nen va­ere fer­dig i juni 2019.

– Vi har gjort mye test­ar­beid, og kom­met langt med å plan­leg­ge in­fra­struk­tu­ren. Den­ne stu­di­en føl­ger opp den fore­lø­pi­ge mu­lig­hets­stu­di­en på et helt an­net nøy­ak­tig­hets­nivå, sier Fos­sum, og leg­ger til:

– Våre ten­ta­ti­ve pla­ner er bygge­start i be­gyn­nel­sen av 2020.

FOTO: IvaN KvErME

40 MIL­LIo­NER: adm. di­rek­tør Ivar s. fos­sum i Nor­dic Mi­ning tren­ger mer pen­ger for å fi­nan­siere den en­de­li­ge mu­lig­hets­stu­di­en av Enge­bø-pro­sjek­tet. Her sam­men med di­rek­tør Mo­na schancke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.